Miškininkystė

Miškininkystės magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems miškininkystės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti miškininkystės magistrais. Studijų programoje pagilinamos teorinės žinios taikomosios genetikos, miško ekosistemų našumo ir dinaminio tvarumo, pelkėtyros, miško atkūrimo ekologizacijos srityje, miško ekonomikos srityse. Absolventai gebės kritiškai vertinti teorines žinias, naujausius metodus bei technologijas ir jas pritaikyti praktikoje, galės atlikti mokslinius tyrimus, kūrybiškai taikyti tinkamus metodus, vertinti tyrimų rezultatus. Pasirinkęs specialiosios miškininkystės alternatyvių studijų dalykų komplekto alternatyvius dalykus miškininkystės magistras gebės parinkti tinkamas miškininkystės priemones ir vertinti jų efektyvumą besikeičiančios aplinkos sąlygomis. Pasirinkęs medžioklėtyros alternatyvių studijų dalykų komplekto alternatyvius dalykus miškininkystės magistras gebės parinkti tinkamas laukinių gyvūnų populiacijų valdymo priemones ir vertinti jų efektyvumą. Pasirinkęs miško ekonomikos alternatyvių studijų dalykų komplekto alternatyvius dalykus miškininkystės magistras gebės vertinti miškų ūkio veiklą darnaus miškų ūkio kontekste, jo socioekonominį efektyvumą. Pasirinkęs miškanaudos ir logistikos alternatyvių studijų dalykų komplekto alternatyvius dalykus miškininkystės magistras gebės parinkti medienos ruošos priemones, vertinti miško naudojimo efektyvumą.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211IX009
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai (I)
  • Studijų kryptis: Miškininkystė
  • Studijų trukmė: 2 m. (NL), 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Žemės ūkio mokslų magistras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita