Miškininkystė

Miškas yra sudėtinga, kompleksinė ekosistema, įvairių gyvybės formų tarpusavio sąveikos vieta. Mišką puoselėti, tvariai naudoti, tvarkyti ir kurti gali tik kūrybingas ir mylintis gamtą profesionalas, gerai pažįstantis miško ekosistemas, išmanantis šiuolaikines technologijas. Miškus prižiūrintys profesionalai reikšmingai prisideda prie visuomenei svarbių viešųjų gėrybių kūrimo: miškų pritaikymo rekreacinėms ir kitoms ekosisteminėms paslaugoms, biologinės įvairovės išsaugojimo, klimato kaitos pasekmių švelninimo, miškų puoselėjimo ir išsaugojimo ateities kartoms.
Miškininkystės magistrantūros studijų programoje pagilinamos teorinės žinios taikomosios genetikos, miško ekosistemų našumo ir dinaminio tvarumo, miško atkūrimo ekologizacijos, miško ekonomikos bei politikos srityse. Absolventai gebės kritiškai vertinti teorines žinias, naujausius metodus bei technologijas ir jas pritaikyti praktikoje, galės atlikti mokslinius tyrimus, kūrybiškai taikyti tinkamus metodus, vertinti tyrimų rezultatus.
#Miškas #Biologinėįvairovė #Klimatokaita #Medienosruoša #Medžioklė #Rekreacija #Tvarusmiškonaudojimas #Miškoapsauga #Miškoatkūrimas #Miškotvarka

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211IX009
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai (I)
  • Studijų kryptis: Miškininkystė
  • Studijų trukmė: 2 m. (NL), 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120