Turizmo industrijos (Priėmimas nevykdomas)

 • Studijų programos tikslas – ugdyti kompetentingus, socialiai atsakingus plačios erudicijos Turizmo industrijų vadybininkus, suvokiančius turizmo rinkos savitumus bei sparčiai kintančius vartotojų poreikius, kintančią kultūros vertybių visumą, gebančius taikyti pažangiausias informacines technologijas, skirtas analizuoti, kūrybiškai vertinti, prognozuoti naujas šalies ir tarptautinės aplinkos turizmo vystymo galimybes, kurti inovatyvias turizmo industriją papildančias veiklas.
 • Studijų programos poreikis grindžiamas naujais iššūkiais Lietuvoje ir pasaulio turizmo industrijų rinkoje. Išryškėja naujų technologinių sprendimų, inovatyvių, turtingų savo turiniu turizmo produktų pasiūlos svarba. Dinamiškai turizmo industrijų paslaugų rinkai reikalingi turizmo vadybos žinovai, gebantys vystyti tradicines ir kurti inovatyvias turizmo paslaugų gyvavimo formas, paversti jas visuomenės komunikacijos objektu.
 • Baigę šią programą absolventai gebės taikyti naujas žinias, analizuoti turizmo industrijų ekonominius, socialinius, technologinius, informacinius išteklius, turizmo politikos pokyčius, strateginius turizmo verslo plėtros dokumentus, planuoti, vertinti ir prognozuoti turizmo veiklų procesus, situaciją turizmo rinkose, nustatant galimybes ir grėsmes, kurti inovatyvius bio-produktus, organizuoti verslus, rengti ir įgyvendinti turizmo veiklų strategijas, programas ir projektus, planuoti, organizuoti turizmo maršrutus, taikyti programinio ir projektinio darbo būdus, modeliuoti integruotas marketingo komunikacijas, parodant aukštą profesinį meistriškumą, inovatyvumą bei verslumą sprendžiant specializuotas profesinės veiklos problemas.

 • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121LX038
 • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 • Studijų kryptis: Vadyba
 • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
 • Studijų trukmė: (NL – dieninės, I – nuotoliniu būdu vakarais) (NL – 3,5 m., I – 5 m.)
 • Programos apimtis kreditais: 210
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras
 • Vykdymo vieta: Kaunas