loader image

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (Kaune ir Vilniuje)

Studijų programos tikslas - parengti universitetinį išsilavinimą įgijusį, atsakingą, kompetentingą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, turintį plačią teorinę ugdymo vaikystėje sampratą, kūrybiškai interpretuojantį kultūros tradicijas, gebantį organizuoti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą(si) globalizacijos, socialinės įvairovės ir naujų technologijų kontekste, kurti ir diegti vaikų ugdymo(si) inovacijas, plėtoti partnerystę su šeima, profesinėmis ir kitomis bendruomenėmis.

 • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
 • Valstybinis kodas: 6121MX064
 • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
 • Studijų kryptis: Pedagogika
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4); I (5,5)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota (Akreditavimo įsakymas)
 • Dokumentai: pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas ir Vilnius