Socialinė demografija (mišrios nuotolinės)

Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, įvaldžiusius tarptautiniu mastu pripažintas inovacines demografinių tyrimų teorines ir metodologines prieigas ir gebančius kritiškai analizuoti ir vertinti demografinius procesus ir jų veiksnius tarptautiniame-palyginamajame kontekste, identifikuoti specifinius Lietuvos bei viso Rytų ir Vidurio Europos regiono demografinės raidos iššūkius ir pasekmes bei kurti adekvačias mokslo žiniomis ir pažangiąja tarptautine patirtimi pagristas viešosios politikos priemones demografinių problemų sprendimui ir tvaresnei gyventojų raidai.

  • Akademinis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX058
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Sociologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120