Frankofonijos šalių kalba ir kultūra

„Frankofonijos šalių kalba ir kultūra“ bakalauro studijų programos tikslas – rengti kvalifikuotus, plataus profilio humanitarinių mokslų bakalaurus, gerai kalbančius prancūzų kalba (C1 lygiu) ir viena papildoma užsienio kalba, turinčius lingvistikos, literatūrologijos, vertimo, tarpkultūrinės komunikacijos, sakytinių ir rašytinių tekstų kūrimo pagrindus, išmanančius frankofonijos šalių kultūrą, istoriją, politikos ir ekonomikos ypatumus ir gebančius interpretuoti frankofonijos šalių kalbos ir kultūros reiškinius Europos ir pasaulio kontekste, taikyti įgytas komunikacines, kultūrines, socialines ir kt. kompetencijas profesinėje ir mokslinėje veikloje. Siekiama, kad asmuo, baigęs „Frankofonijos šalių kalba ir kultūra“ bakalauro studijų programą, būtų įgijęs būtinas filologo kvalifikacijai kompetencijas, susietas su specialiosiomis žiniomis ir gebėjimais: gebėjimą komunikuoti prancūzų kalba, užmegzti ir palaikyti dalykinį pokalbį; gebėjimą versti tekstus tinkamai taikant vertimo metodus; gebėjimą nagrinėti literatūros kūrinius taikant literatūrologijos žinias; gebėjimą rašyti, sakyti ir lyginti įvairių stilių, žanrų tekstus/diskursus prancūzų kalba, taikant lingvistikos žinias ir atsižvelgiant į diferencinius (lingvistinius ir kompozicinius) tekstų bruožus; gebėjimą vertinti frankofonijos šalių politinės sistemos, visuomenės, kultūros reiškinius ir tarpkultūrinius skirtumus Europos ir pasaulio kontekste; gebėjimą tinkamai parinkti literatūrinės, lingvistinės ir vertimo analizės metodus. Su perkeliamaisiais gebėjimais siejasi šios kompetencijos: komunikaciniai gebėjimai; gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (naudojimasis terminų duomenų bazėmis, tekstų duomenų bankais, sukauptos informacijos apdorojimas ir kt.); moksliniai tiriamieji gebėjimai (tinkamas tiriamosios medžiagos rinkimas, teiginių formulavimas, reikalingų analizės metodų taikymas, teiginių pagrindimas ir apibendrinimas); organizaciniai gebėjimai; socialiniai ir kultūriniai gebėjimai (bendravimo, profesinės veiklos įgūdžių visuomenės gyvenime taikymas, rėmimasis kitų kultūrų pažinimu profesinėje ir visuomeninėje veikloje); mokymosi visą gyvenimą gebėjimai.

 • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121NX043
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Filologija pagal kalbą
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas