Modernioji lingvistika

Studijų programos „Modernioji lingvistika“ paskirtis – parengti plataus profilio filologus, išmanančius kalbotyros dalykus ir tarpdalykinius lingvistikos ryšius, lingvistikos žinių pritaikymą kalbos technologijų, socialinių mokslų srityse ir šių sričių žinių pritaikymą lingvistikoje, gebančius prisitaikyti prie kintančios situacijos darbo rinkoje. Kadangi programoje studentams suteikiama galimybė pasirinkti dvi specializacijas – Kalbos technologijos ir vertimas arba Sociolingvistika – pirmą semestrą studentai gali rinktis tris pasirenkamuosius dalykus iš vieno (t. y. Kalbos technologijos ir vertimas arba Sociolingvistika) arba abiejų specializacijos blokų. Antrą semestrą studentai turės rinktis du pasirenkamuosius dalykus. Jie galės rinktis du vienam specializacijos blokui priklausančius dalykus arba po vieną dalyką iš kiekvieno bloko.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX038
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Lingvistika
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (1,5)
  • Programos apimtis kreditais: 90
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados