Modernioji lingvistika

Studijų programos „Modernioji lingvistika“ paskirtis – parengti plataus profilio filologus, išmanančius kalbotyros dalykus ir tarpdalykinius lingvistikos ryšius, lingvistikos žinių pritaikymą kalbos technologijų, socialinių mokslų srityse ir šių sričių žinių pritaikymą lingvistikoje, gebančius prisitaikyti prie kintančios situacijos darbo rinkoje. Kadangi programoje studentams suteikiama galimybė pasirinkti dvi specializacijas – Kalbos technologijos ir vertimas arba Sociolingvistika – pirmą semestrą studentai gali rinktis du pasirenkamuosius dalykus arba iš vieno specializacijos bloko (t. y. Kalbos technologijos ir vertimas arba Sociolingvistika), arba po vieną dalyką iš kiekvieno bloko. Antrą semestrą studentai turės rinktis tris pasirenkamuosius dalykus. Jie galės rinktis visus tris vienam specializacijos blokui priklausančius dalykus arba du dalykus iš vieno bloko, o vieną dalyką iš kito.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX038
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Lingvistika
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (1,5)
  • Programos apimtis kreditais: 90
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados