Įtraukusis ugdymas: socioedukacinės industrijos

Parengti aukščiausios kvalifikacijos įtraukiojo ugdymo specialistus, gebančius teikti integralią pagalbą socioedukacinių industrijų lauke: veikiant daugiafunkcės pagalbos grupėse, taikant specialias ugdomąsias ir kompensacines priemones, inicijuojant ir įgyvendinant pozityviosios socializacijos veiklas, orientuotas į kompleksinę pagalbą (šeimai, bendruomenei, socialinėms grupėms), didinant asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavimo visų lygmenų ugdymo procese veiksmingumą, skatinant asmens kokybišką įsigalinimą, bei viešojo, privataus, pilietinio ir mokslo sektorių socialinę klasterystę.

  • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
  • Valstybinis kodas: 6211MX046
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
  • Studijų kryptis: Edukologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų magistras
  • Studijų programos specializacijos: Socialinė pedagogika daugiafunkcio dizaino aplinkoje; Specialioji pedagogika edukacinės įtraukties kontekste