Viešoji komunikacija

Viešosios komunikacijos bakalauro studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos komunikacijos specialistus darbui visuomenės informavimo ir komunikacijos srityje, turinčius reikalingų dalykinių žinių, gebančius kurti žurnalistinę ir kitokią informacinę produkciją, siejant skirtingas raiškos priemones bei komunikacinius elementus, inicijuoti ir vykdyti įvairius komunikacijos projektus, kūrybiškai taikyti tarpdisciplininį universitetinį išsilavinimą įvairiose šiuolaikinės viešosios komunikacijos veiklos srityse ir informavimo aplinkose. Studijų programa „Viešoji komunikacija“ ugdo kūrybingus ir naujovėms atvirus šiuolaikinės informacinės visuomenės narius, gebančius ne tik kurti, bet adekvačiai reaguoti į skirtingų tikslinių grupių poreikius, bet ir kritiškai vertinti, analizuoti profesinės praktikos poveikį viešajam šalies gyvenimui, inicijuoti naujas ir inovatyvias komunikacijos paslaugas, tarpkultūrinius projektus.

 • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121JX044
 • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
 • Studijų kryptis: Komunikacija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas