Aplinkotyra

Programos tikslas – įgyti žinių bei praktinių įgūdžių, reikalingų kvalifikuotiems aplinkos specialistams gebantiems stebėti ir tirti aplinkos būklę, analizuoti gamtinius ir žmogaus veiklos sukeltus aplinkos bei klimato pokyčius, vertinti jų poveikį gyvajai gamtai ir žmonių sveikatai bei, remiantis darnaus vystymosi principais, pagrįsti poveikio aplinkai mažinimo priemones. Per ketverius studijų metus parengiami plataus profilio aplinkos specialistai, gerai suprantantys ne tik vietines, bet ir regioninio bei pasaulinio mąsto aplinkos problemas bei žinantys jų sprendimo būdus.

 • Akademinis padalinys: Gamtos mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121CX013
 • Studijų krypčių grupė: Fiziniai mokslai (C)
 • Studijų kryptis: Aplinkotyra
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Fizinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas