Aplinkotyra ir aplinkos apsauga

Aplinkotyros ir aplinkos apsaugos bakalauro studijų programos tikslas yra plėtoti žinias ir praktinius įgūdžius, reikalingus aplinkos specialistui atlikti aplinkos stebėseną ir vertinimą, analizuoti natūralius ir antropogeninius aplinkos bei klimato pokyčius, jų poveikį gyviesiems organizmams ir ekosistemoms bei parinkti tinkamas poveikio aplinkai švelninimo priemones, atsižvelgiant į darnaus vystymosi ir aplinkos politikos principus.

  • Akademinis padalinys: Gamtos mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121CX013
  • Studijų krypčių grupė: Fiziniai mokslai (C)
  • Studijų kryptis: Aplinkotyra
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Fizinių mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: 2029-05-30 (Akreditavimo įsakymas)
  • Vykdymo vieta: Kaunas