Pastoracinė teologija

Pastoracinės teologijos magistrinių studijų programa yra skirta tiems, kurie siekia tapti pastoracinės teologijos specialistais. Programos tikslas: parengti pastoracinės veiklos kvalifikuotus specialistus, gebančius savarankiškai analizuoti pastoracijos ypatumus, autoritetingai nustatyti kylančias problemas ir jų priežastis, pasirengti efektyviai dalyvauti tiek valstybinių institucijų, tiek bažnytinių struktūrų: parapijos, dekanato ar vyskupijos pastoracinėje veikloje, gebėti susikurti savo darbo vietą ir kurti naudą tiek kitam, tiek pačiam sau, plėtoti ir organizuoti sielovadinę veiklą bažnytinėse ir valstybinėse institucijose bei jas koordinuojančiuose struktūrose, atliepiančias skirtingus tikinčiųjų ir jų grupių poreikius plėtoti reikalingas pastoracinės veiklos kompetencijas, kūrybiškumą, iniciatyvumą, reflektyvumą, komunikabilumą. Studijų programa baigiama baigiamuoju licenciato darbu. Baigusiajam suteikiamas teologijos licenciato laipsnis.

  • Akademinis padalinys: Katalikų teologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX039
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Teologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120