Taikomoji sociologija (mišrios nuotolinės)

Studijų programa „Taikomoji sociologija“ yra skirta rengti specialistus gebančius savitai ir savarankiškai analizuoti visuomenės funkcionavimo ypatumus bei problemas, kylančias įvairiose visuomenės gyvenimo srityse, parengti bei atlikti šių problemų tyrimo projektus, apibrėžti socialinių problemų sprendimo bei šių sprendimų įgyvendinimo galimybes, taikant naujausias sociologijos mokslo teorijas bei metodus. Baigus Taikomosios sociologijos studijas, suteikiamas Sociologijos krypties socialinių mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

  • Akademinis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX062
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Sociologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120