Bioekonomikos verslo vadyba

STUDIJŲ REZULTATAI

1. Geba paaiškinti žiedinės ekonomikos ir bioekonomikos vystymosi dėsningumus, apibūdinti ekonominį, politinį, teisinį ir socialinį kontekstą globalioje visuomenėje, jį įvertinti priimant vadybinius sprendimus, užtikrinančius tvarų išteklių naudojimą organizacijoje.
2. Geba apibūdinti ir paaiškinti organizacijų sistemas ir procesus bei jų valdymą, socialinę atsakomybę ir etišką elgesį bioekonomikos sektoriuje veikiančiose verslo ir viešosiose organizacijose bei valdžios institucijose.
3. Geba paaiškinti ir taikyti biologinių išteklių gamybos, perdirbimo ir konversijos principus bei apibūdinti procesus, būtinus tvariam ekonomikos vystymuisi.
4. Geba savarankiškai rinkti, sisteminti, analizuoti ir interpretuoti informaciją ir duomenis, reikalingus aktualiems tyrimams atlikti ir vadybos sprendimams pagrįsti bioekonomikos sektoriuje veikiančiose verslo ir viešosiose organizacijose bei valdžios institucijose.
5. Geba savarankiškai analizuoti ir kritiškai vertinti įvairius ekonominius, politinius, teisinius ir socialinius veiksnius, pagrindžia vadybos sprendimus, užtikrinančius tvarų išteklių naudojimą.
6. Geba priimti pagrįstus organizacijų vadybos sprendimus, integruojančius esamas ir naujas biologinių išteklių technologijas, įskaitant statistinių duomenų analitiką, valdymą ir metodų taikymą, analizuoti nestruktūruotas problemas ir siūlyti sprendimus.
7. Geba rengti, vertinti ir įgyvendinti investicijų projektus ir programas, atlikti rinkos tyrimus, vykdyti produktų rinkodarą, valdyti organizacijoje vykstančius pokyčius.
8. Geba valdyti ir vertinti biologinių išteklių gamybos, perdirbimo ir konversijos technologijas bei technologinius procesus, naudojant tinkamus eksperimentinius, analitinius ir statistinius metodus.
9. Geba konstruktyviai diskutuoti, efektyviai dirbti komandoje bei įvairialypėje ir daugiakultūrėje darbo aplinkoje.
10. Geba komunikuoti raštu ir žodžiu, savarankiškai mokytis ir dirbti, geba analitiškai ir reflektyviai mąstyti, prisitaikyti prie pokyčių ir įsisavinti naujas technologijas.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Studijų metu studentams sudaromos galimybės išvykti ir studijuoti užsienio šalių universitetuose pagal ERASMUS+ studijų mainų programą.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigę studijas ir įgiję Verslo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį absolventai galės dirbti:
- vadovais, projektų vadovais, vadybos ir organizavimo analitikais, vadybos konsultantais, pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovais, rinkos tyrimo analitikais, pardavimo vadybininkais, viešųjų ryšių specialistais bioekonomikos sektoriuje veikiančiose verslo ir viešosiose organizacijose;
- dirbti skyrių ir grupių vadovais, administratoriais, programų koordinatoriais, patarėjais, konsultantais, vertintojais, ekspertais, viešųjų ryšių specialistais valdžios institucijose (ministerijose, jų departamentuose, agentūrose ir pan.), atsakingose už bioekonomikos sektoriaus vystymąsi;
- kurti nuosavą verslą;
- tęsti studijas magistrantūroje, įgyjant verslo vadybos ar socialinių mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Studijuojant šioje studijų programoje yra numatytos dvi praktikos. Bioekonomikos verslo vadybos profesinės veiklos praktika 1 – tai praktinis darbas bioekonomikos sektoriaus įmonėje. Praktikos metu studentas susipažįsta su įmonės technologiniais ir vadybiniais procesais, struktūra ir funkcijomis. Įgytų vadybos ir gamtos išteklių technologijų žinių pagrindu formuoja praktinius įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus savarankiškai veiklai bioekonomikos sektoriaus įmonėse. Baigę praktiką studentai pateikia ataskaitą, kurioje aprašomi praktikos metu studento atlikti darbai, atskleidžiama, kuo jo veikla buvo naudinga įmonei ir kaip įmonė prisidėjo prie studento profesionalumo formavimo. Bioekonomikos verslo vadybos profesinės veiklos praktikos 2 metu studentas atlieka bioekonomikos sektoriaus įmonės veiklos ir procesų analizę ir vertinimą bei surenka būtiną informaciją baigiamajam darbui rengti. Renkamos informacijos pobūdis priklauso nuo baigiamojo darbo temos pasirinkimo. Baigę praktiką studentai pateikia ataskaitą, kurioje atsispindi jų gebėjimas savarankiškai rinkti, sisteminti, analizuoti ir interpretuoti informaciją ir duomenis, reikalingus aktualiems tyrimams atlikti ir vadybos sprendimams pagrįsti bioekonomikos sektoriuje veikiančiose įmonėse. Praktikų ataskaitas vertina praktikos vadovas. Jos apginamos katedros dėstytojų komisijoje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju darbu (16 kr.). Baigiamasis darbas pristatomas ir ginamas viešai.