Ekologija ir klimato kaita

STUDIJŲ REZULTATAI


Žinios ir jų taikymas. Analizuoja klimato kaitos ir antropogeninio poveikio aplinkai sąlygomis egzistuojančių ekosistemų struktūrą, ryšius, funkcionavimą, taršos procesus bei kaitą, parenkant klimato kaitos švelninimo priemones, paaiškina biologinės įvairovės apsaugos ir gamtotvarkos principus ir būdus, geba taikyti aplinkos politikos koncepcijas, principus ir priemones profesinėje veikloje. Analizuoja ir geba palyginti ekologijos ir klimato kaitos valdymo pagrindines teorijas, principus, būdus bei sistemas, integruoja tarpdisciplinines žinias teikiant pasiūlymus, reikalingus aplinkos valdymo sprendimams Žaliojo kurso įgyvendinimui ir kintančio klimato sąlygomis.
Tyrimų gebėjimai. Suplanuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius ekologijos tyrimus, reikalingus vertinti ir valdyti ekologines, klimato kaitos problemas. Analizuoja, apibendrina, integruotai vertina atlikto tyrimo duomenis, formuluoja susistemintais ekologijos tyrimų rezultatais grįstas išvadas ir teikia rekomendacijas ekologinių ir klimato kaitos sukeltų problemų sprendiniams.
Specialieji gebėjimai. Kritiškai vertina ir siūlo naujas ekosistemų apsaugos, klimato kaitos valdymo, aplinkos politikos koncepcijas ir strategines priemones, geba dalyvauti teisėkūros procesuose vadovautis darnaus vystymosi principais bei Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktais, vertinant praktinių ir laboratorinių darbų rezultatus, rengiant baigiamuosius darbus, dalyvaujant projektuose, tarptautinėse studijose ir kt. Taiko naujausias tarpdisciplinines žinias, matematinės, statistinės, cheminės, fizikinės ir kitus analizės metodus, naudoja informacines technologijas planuojant ir organizuojant gamtos apsaugos ir aplinkotvarkos projektus ir darbus, sprendžiant klimato kaitos ir aplinkos apsaugos problemas.
Socialiniai gebėjimai. Organizuoja individualią ir komandinę veiklą atliekant aplinkos apsaugos, klimato kaitos valdymo ir gamtotvarkos darbus, imasi atsakomybės už vykdomos veiklos kokybę bei jos tobulinimą. Kompetentingai ir argumentuotai bendradarbiauja su įvairiomis tikslinėmis visuomenės grupėmis sprendžiant ekologines ir klimato kaitos sukeltas problemas, viešai pateikia savo, kaip ekologo, aplinkosaugininko profesinės veiklos rezultatus nacionalinėje ir tarptautinėje profesinėje erdvėje.
Asmeniniai gebėjimai. Kritiškai vertina ekologijos srities naujoves, turi strateginio ekologinio mąstymo įgūdžių, siekia inovatyvių ekologijos, gamtos apsaugos ir klimato kaitos sukeltų problemų sprendimų įgyvendinimo.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Taikomosios ekologijos sudijų programos magistrantai turi galimybę studijuoti tarptautinėje magistrantūros studijų programoje „EUROFORESTER“, studijuoti atskirus dalykus užsienyje pagal ERASMUS programą, BOVA (Baltijos miškų, veterinarijos ir žemės ūkio universitetų tinklas) univeristete.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Klimato kaitos sąlygomis, Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje didėjant aplinkosauginiams iššūkiams, ypatingai reikalingi ekologijos ir klimato kaitos valdymo specialistai, suprantantys sudėtingus aplinkos procesus, galintys ir gebantys spręsti ekologines ir klimato kaitos problemas. Ekologijos ir klimato kaitos studijų programos absolventai turi plačias įsidarbinimo ir karjeros galimybes: gali dirbti vadovais, specialistais, patarėjais ar konsultantais valstybės, mokslo ir studijų institucijose, aukštųjų technologijų ir inovacijos, pramonės, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei gamybos įmonėse, švietimo įstaigose, analizės, analitikos, sertifikavimo, akreditacijos ir kitose ekologijos ir klimato kaitos žinių reikalaujančiose srityse, vadovauti aplinkosauginiams, klimato kaitos valdymo projektams, geba patys kurti ir vadovauti aplinkosaugos ir klimato pokyčių valdymo verslams, gali gilinti žinias aplinkos ir ekologijos, aplinkos inžinerijos, miškininkystės doktorantūros studijose. Studijų programos absolventų darboviete gali tapti Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos departamentas ir jo padaliniai, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir jos padaliniai, savivaldybės, įmonių aplinkos apsaugos skyriai ir kt.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Mokslinės-tiriamosios praktikos metu studentai įgis gebėjimų ekologijos ir klimato kaitos sričių teorines žinias taikyti praktinėje veikloje bei įgyti profesinio darbo praktinių įgūdžių. Praktikos metu studentai įgyja išsamių žinių apie pasirinktos aplinkos apsaugos srityje veikiančios valstybinės ir privačios institucijos ir/ar padalinio veiklą, atliekamas funkcijas, sprendžiamas užduotis ir einamuoju momentu kuriamus/įgyvendinamus projektus, taiko tikslines metodikas, renka duomenis ir atlieka tyrimus, juos apdoroja, analizuoja ir vertina pagal galiojančius teisės aktus ir teisėkūros procedūras. Studentai įsitraukia į institucijoje vykdomą problemų nustatymą, taiko studijų metu įgytas teorines žinias racionalių atsakymų paieškai, atliekant nurodytas užduotis, pagal galimybes taiko ir tobulina profesinio bendravimo įgūdžius. Praktikos metu parengiama praktikos ataskaita, kuri pristatoma ir ginama Praktikos vertinimo komisijoje.