Žemės ūkio ekonomika

Magistro studijos
Socialiniai mokslai
Žemės ūkio ekonomika

Programos pristatymas

Studijų programos tikslas – ugdyti aukštos kvalifikacijos ekonomistus, suteikiant žinių apie ekonomines žemės ūkio, apdirbamosios maisto ir pluošto gamybos bei bioenergetikos sistemas ir ugdant gebėjimus, reikalingus profesinėje veikloje sprendžiant teorines ir praktines ekonomikos problemas kintančiomis žemės ūkio, maisto, pluošto ir bioenergetikos produktų gamybos, rinkų ir žemės ūkio ir kaimo vystymosi politikos sąlygomis ar tęsiant ekonomikos ir susijusių krypčių studijas ir tyrimus doktorantūroje. Baigę šią programą absolventai gebės ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti žemės ūkio, maisto, pluošto ir bioenergijos produktų gamybos bei paskirstymo verslo ir politikos sprendimus, vertinti ir prognozuoti gamybos, rinkos bei investavimo riziką, inicijuoti ir diegti inovacijas vystant konkurencingą ir socialiai atsakingą verslą, vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus. Absolventams atsiveria plačios profesinės galimybės – dirbti ekonomistais-analitikais-planuotojais žemės ūkio, apdirbamosios maisto, pluošto ir bioenergijos gamybos bei ją aptarnaujančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, konsultantais verslo ir viešosiose organizacijose, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos vykdytojais ir formuotojais valdžios institucijose, mokslininkais ir dėstytojais aukštosiose ir profesinėse mokyklose arba tęsti studijas doktorantūroje. Žemės ūkis – taip pat verslas, kuriame yra reikalingos ekonominės žinios ir gebėjimai siekiant sėkmingai veikti ir konkuruoti globalios rinkos ekonomikos sąlygomis. Žemės ūkio ekonomikos studijas baigęs asmuo tampa išskirtinis darbo rinkoje, kadangi turi ne tik ekonominį išsilavinimą, tačiau supranta ir žemės ūkio verslo specifiškumą.

Raktiniai žodžiai

#ekonomika #darnusvystymasis #žaliasiskursas #bioekonomika #bioenergetika #bendrojižemėsūkiopolitika #maistoproduktųrinkos #verslas #vertinimas #prognozavimas

main studijos image

Studijos suteikė žinių, išmokė planuoti, susidėlioti prioritetus, padėjo užmegzti naujų kontaktų. Tai praturtino mane kaip žmogų. Esu patenkinta studijų kokybe. Artimiausiu metu įgytas žinias ir patirtį naudosiu LR Žemės ūkio rūmų bei Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos veiklose.

Rūta Jurgaitė, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkė, LR žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė

main studijos image

Darbo rinkai yra reikalingi kompetentingi šios srities profesionalai išmanantys visus ciklus ir procesus bei gebantys greitai reaguoti į besikeičiančią aplinką. Todėl matant šio laikotarpio tendencijas – žemės ūkio ekonomikos studijos įgauna dar didesnį patrauklumą bei potencialą.

Tomas Didžiulis, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

main studijos image

Ši programa yra tarpdisciplininė sritis, jungianti mikro- ir makroekonomikos principus tam, kad išspręstų žemės ūkio ir maisto pramonės problemas. Ji apima vyriausybių sprendimų ir politikos, skirtos paremti ūkininkus ir vartotojus, analizę. Tai sritis, kurioje susilieja verslas, pramonė ir žemės ūkis.

Kęstutis Markevičius, Svydis Group technikos direktorius

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant meistriškumo pamokas, mokomąsias praktikas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, pažangiems studentams skiria motyvacines stipendijas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žemės ūkio ekonomika ir darnus vystymasis [EVEAM037] Vladzė Vitunskienė 6
Mokslinių tyrimų metodologija [EVEAM013] Vladzė Vitunskienė 6
Taikomoji ekonominė analizė [EVEAM036] Bernardas Vaznonis 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žemės ūkio politika [EVEAM040] Vladzė Vitunskienė 6
Finansų ekonomika [EVEAM038] Vilija Aleknevičienė 6
Aplinkos ekonomika ir politika [EVEAM011] Bernardas Vaznonis 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Vietos ir regionų ekonomika [EVEAM041] Anastasija Novikova 6
Taikomoji ekonometrija [EVEAM006] Daiva Rimkuvienė 6
Pasirenkami dalykai I
Verslo strateginė vadyba [EVVKM027] Rimantas Dapkus 6
Gerovės ekonomika ir politika [EVEAM053] Bernardas Vaznonis 6
Tarptautiniai finansai [EVEAM027] Astrida Miceikienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Inovacijų ekonomika [EVEAM010] Valdemaras Makutėnas 6
Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų analizė [EVEAM042] Daiva Makutėnienė 6
Pasirenkami dalykai I
Mokslinis tiriamasis darbas 1 [EVEAM101] Anastasija Novikova 6
Taikomieji tyrimai 1 [EVEAM301] Anastasija Novikova 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Pasaulio maisto ūkio ekonomika [EVEAM043] Valdemaras Makutėnas 6
Tarptautinė prekyba žemės ūkio ir maisto produktais [EVEAM055] Daiva Makutėnienė 6
Pasirenkami dalykai I
Mokslinis tiriamasis darbas 2 [EVEAM201] Vladzė Vitunskienė 6
Taikomieji tyrimai 2 [EVEAM401] Valdemaras Makutėnas 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMZUE01] Bernardas Vaznonis 30
Iš viso:
30