Taikomoji ekologija

Bakalauro ir vientisosios studijos
Gyvybės mokslai
Taikomoji ekologija

Programos pristatymas

Klimato kaita yra didžiausias šio amžiaus iššūkis visam pasauliui. Jos poveikis jaučiamas įvairiose srityse – nuo ekonomikos (turizmas ir energetika), aplinkos (biologinės įvairovės nykimas, miškų gaisrai) iki žemės ūkio (mažėjantis derlius, didėjantis vandens poreikis) ir visuomenės sveikatos. Jungtinės Tautos teigia, kad esant dabartiniam klimato kaitos tempui išnykimas gresia milijonui augalų ir gyvūnų rūšių gamtiškai turtingiausiose vietovėse visame pasaulyje. Prognozuojama, kad iki 2100 m. gali išnykti apie 90 proc. šiandien likusių Šveicarijos Alpių ledynų. Kas dėl to kaltas? Mokslininkai teigia, kad dabartinis žemės klimatas šyla būtent dėl žmogaus veiklos, ypač dėl iškastinio kuro naudojimo, kai kurių žemės ūkio technologijų ir žemės naudojimo pokyčių. Deja, Europos Sąjungą pagal išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį lenkia tik Kinija ir JAV. Tačiau išeitis yra. Taikomoji ekologija – studijos apie klimato kaitos procesų švelninimą ir prisitaikymą prie klimato kaitos.

Raktiniai žodžiai

#ekologija #klimatokaita #biologinėįvairovė #šiltnamioefektas #aplinkosapsauga #aplinkoskokybė #aplinkosauginiaiprojektai #tvarusnaudojimas #laboratoriniaityrimai #poveikisaplinkai

main studijos image

Klimato kaita, Baltijos jūros eutrofikacija, neapskaityta tarša, gyvosios gamtos problemos, plastikai, ftalatai, menkas ekologinis švietimas ir dar daug problemų su kuriomis susidūrame šiandien. Baigęs Taikomosios ekologijos studijas - galėsi reikšmingai prisidėdi prie problemų sprendimo!

Prof. dr. Laima Česonienė, programos dėstytoja

main studijos image

Studijos – ne tik įgalina suvokti visus gamtoje vykstančius procesus, tačiau plačiąja prasme augina žmogų. Dirbant Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijoje kiekvieną darbo dieną naudojamos ekologijos ar aplinkotyros studijų metu įgytos žinios.

Darius Jurevičius, absolventas, Aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos, Kauno gyvosios gamtos inspekcijos viršininkas

main studijos image

Studijos skatina domėtis gamtine aplinka, ekosistemose vykstančiais procesais, taršos priežastimis ir valdymo būdais, formuoja stiprią nuomonę apie racionalius gamtinių išteklių panaudojimo metodus, gamtosauginių problemų sprendimo būdus, pateikiant tik argumentuotus ir svarius pasiūlymus.

Haroldas Čekavičius, studentas

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant mokomąsias praktikas, meistriškumo pamokas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, pažangiems studentams skiria motyvacines stipendijas, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Augalų morfologija ir fiziologija [TEK1002] Marius Lasinskas 4
Specialybės kalba [TEK1008] Agnė Bielinskienė 3
Bendroji chemija [TEK1003] Valdas Paulauskas 4
Tiesinė algebra ir tikimybių teorija [TEK1001] Petras Rupšys 4
A grupės dalykai 14
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Dirvotyra [TEK1010] Jūratė Aleinikovienė 5
Miško botanika [TEK1012] Vitas Marozas 6
Dendrologija [TEK1005] Lina Straigytė 6
A grupės dalykai 14
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Meteorologija [TEK2002] Arvydas Kanapickas 3
Bestuburių zoologija [TEK2010] Povilas Mulerčikas 6
Ekologija ir globalioji kaita [TEK2015] Anželika Dautartė 6
Mikologija ir augalų patologija [TEK2005] Aurelija Šaluchaitė 4
Pasirenkami dalykai I
Tvarioji miškininkystė [TEK3006] Kšištof Godvod 4
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimas [TEK3014] Violeta Makarevičienė 4
A grupės dalykai 8
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Stuburinių gyvūnų biologija [TEK2013] Gediminas Brazaitis 5
Mokslinės ir technologinės kūrybos pagrindai [TEK3009] Edmundas Petrauskas 4
Sausumos ekosistemų ekologija [TEK2006] Algirdas Gavenauskas 6
Vandens biologija ir ekologija [TEK2008] Anželika Dautartė 6
A grupės dalykai 8
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aplinkos chemija ir toksikologija [TEK3001] Daiva Šileikienė 6
Mikrobiologija [TEK3011] Aurimas Krasauskas 3
Žmogaus ekologija [TEK3003] Virginija Dulskienė 6
Biologinės įvairovės apsauga [TEK3005] Žydrūnas Preikša 6
Laukinių gyvūnų populiacijų valdymas [TEK3002] Artūras Kibiša 3
Pasirenkami dalykai I
Agrotechnologijos ir aplinkos apsauga [TEK2003] Algirdas Gavenauskas 6
Vandens išteklių naudojimas ir apsauga [TEK3007] Midona Dapkienė 6
Rekreacinių teritorijų planavimas [TEK2012] Remigijus Žalkauskas 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Vandens ir dirvožemio kokybė ir vertinimas [TEK3016] Laima Česonienė 6
Geomatikos pagrindai [TEK3017] Daiva Tiškutė Memgaudienė 4
Oro kokybė ir vertinimas [TEK3018] Laima Česonienė 4
Profesinės veiklos praktika 2 [TEK4016] Daiva Šileikienė 10
Aplinkos teisė [TEK4009] Daiva Šileikienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Ekologinė genetika [TEK4005] Darius Danusevičius 3
Kraštovaizdžio ekologija ir kraštotvarka [TEK4015] Remigijus Žalkauskas 5
Biogeografija [TEK3004] Žydrūnas Preikša 3
Aplinkosaugos vadyba [TEK4002] Lina Marcinkevičiūtė 3
Aplinkos ekonomika [TEK4001] Valdemaras Makutėnas 3
Aplinkosauginiai projektai [TEK4022] Algirdas Gavenauskas 4
Profesinės veiklos praktika 1 [TEK3015] Daiva Šileikienė 5
Pasirenkami dalykai I
Ekologinė etika ir darnus vystymasis [TEK4017] Algirdas Gavenauskas 3
Verslumo ugdymas aplinkosaugoje [TEK4020] Jurgita Zaleckienė 3
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Poveikio aplinkai vertinimas ir stebėsena [TEK4014] Algirdas Gavenauskas 4
Ekosistemų tvarumo inžinerinis valdymas [TEK4021] Laima Česonienė 6
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBTEK01] Anželika Dautartė 15
Pasirenkami dalykai I
Vandens išteklių naudojimas ir apsauga [TEK3007] 6
Rekreacinių teritorijų planavimas [TEK2012] 6
Agrotechnologijos ir aplinkos apsauga [TEK2003] 6
Iš viso:
31