Miškininkystė

Bakalauro ir vientisosios studijos
Žemės ūkio mokslai
Miškininkystė

Programos pristatymas

Globalus klimato šiltėjimas lemia skaudžias ekologines ir ekonomines pasekmes, kelia didžiulius iššūkius. Žmonijai gali padėti miškai, sugerdami anglies dvideginį ir „surišdami“ jį medienoje. Miškas yra sudėtinga, kompleksinė ekosistema, įvairių gyvybės formų tarpusavio sąveikos vieta, tuo pačiu tenkinanti įvairialypius žmogaus socialinius, ekonominius, ekologinius, kultūrinius ir dvasinius poreikius. Miškus auginantys ir puoselėjantys profesionalai reikšmingai prisideda prie visuomenei ir gamtai svarbių gėrybių kūrimo: ekonominio intereso tenkinimo, miškų pritaikymo rekreacinėms ir kitoms ekosisteminėms paslaugoms, biologinės įvairovės išsaugojimo, klimato kaitos pasekmių švelninimo, miškų auginimo, naudojimo sau, tačiau ir išsaugojimo ateities kartoms. Miškininkystės universitetinės studijos, specialistus ugdančios jau 100 metų, integruoja ilgaamžiškumą ir modernumą. Pasirinkdami Miškininkystės studijas universitete – pasirenkate šiuolaikiškas mokslu grįstas studijas, ugdančias kūrybiškai mąstančius profesionalus, užtikrinančius ekosistemų tvarumą ir miško indėlį į visuomenės gerovę besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis.

Raktiniai žodžiai

#miškas #biologinėįvairovė #klimatokaita #medienosruoša #medžioklė #rekreacija #tvarusmiškonaudojimas #miškoapsauga #miškoatkūrimas #miškotvarka

main studijos image

Šios studijos skatina kompleksinį požiūrį į žmogaus ir miško santykį, miško socialinių, ekonominių ir ekologinių funkcijų derinimą užtikrinant gyvenimo kokybę dabartinei ir ateities kartoms.

Doc. dr. Remigijus Žalkauskas, programos dėstytojas

main studijos image

Studijų metai suteikė daugybę gražių akimirkų, galimybių tobulėti bei platesnį akiratį. O svarbiausia įgavau profesinių žinių, kurias gebu taikyti praktiškai kaip puoselėti Lietuvos miškus, nes tai yra mūsų turtas.

Dalia Kančauskaitė, absolventė

main studijos image

Kad miškų vaidmuo auga ir ateityje tik augs, pastebi kiekvienas. O tai reiškia, kad ir žmonių, suprantančių miškus, poreikis tampa gyvybiškai svarbus. Kas kitas, jei ne miškininkai užtikrina laidininko vaidmenį tarp gamtos didybės ir visuomenės poreikių?

Aidas Pivoriūnas, absolventas, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant mokomąsias praktikas, meistriškumo pamokas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Tiesinė algebra ir tikimybių teorija [MSK1001] Petras Rupšys 4
Augalų morfologija ir fiziologija [MSK1002] Regina Malinauskaitė 4
Bendroji chemija [MSK1003] Valdas Paulauskas 4
Specialybės kalba [MSK1008] 3
A grupės dalykai 14
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Dendrologija [MSK1005] 6
Miško botanika [MSK1012] Vitas Marozas 6
Dirvotyra [MSK1010] Jūratė Aleinikovienė 5
A grupės dalykai 14
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Meteorologija [MSK2003] Arvydas Kanapickas 3
Bendroji ekologija [MSK2004] Daiva Šileikienė 3
GIS pagrindai [MSK2011] 5
Geodezija [MSK2012] 5
Dendrometrija [MSK2013] 5
A grupės dalykai 8
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Sėklininkystė ir sodmenų išauginimo technologijos [MSK2007] Gerda Šilingienė 4
Mokslinės technologinės kūrybos pagrindai [MSK2014] 4
Miško ekologija ir tipologija [MSK2015] 5
Miško medžių genetika, selekcija [MSK2016] Darius Danusevičius 5
Miško žvėrių ir paukščių biologija [MSK2017] 5
A grupės dalykai 8
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Medžioklėtyros pagrindai [MSK3001] 5
Miško prekių mokslas ir medienotyros pagrindai [MSK3002] 5
Žmogaus sauga miško ūkyje [MSK3003] Ramūnas Mieldažys 3
Miško hidromelioracija ir keliai [MSK3004] Otilija Miseckaitė 3
Medžiapjūtės technologijos [MSK3006] Dalius Vitunskas 3
Miško ūkio technika [MSK3007] Arvydas Pauliukas 4
Miško ūkio valdymas [MSK3008] Ekaterina Makrickiene 3
Miško entomologija [MSK3010] Povilas Mulerčikas 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Miško atkūrimas ir įveisimas [MSK3009] Kšištof Godvod 5
Miško fitopatologija ir priešgaisrinė apsauga [MSK3011] Tadas Vaidelys 5
Medynų formavimas ir kirtimai [MSK3013] 6
Profesinės veiklos praktika 1 [MSK3014] 10
Miško ekonomika [MSK3005] 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Ekologinė miškininkystė [MSK4015] Gediminas Brazaitis 6
Profesinės veiklos praktika 2 [MSK4001] 5
Miško eksploatacija [MSK4002] Dalius Vitunskas 5
Miškotvarka [MSK4003] 5
Pasirenkami dalykai I
Sprendimų paramos sistemos miško sektoriuje [MSK4011] 4
Nuotoliniai miško ir medienos apskaitos metodai [MSK4012] Donatas Jonikavičius 4
Medienos logistika [MSK4014] 4
Miško produktų rinkodara [MSK4017] 4
Plantacinė ir agrarinė miškininkystė [MSK4007] 4
Miško išteklių ir anglies apskaita [MSK4018] 4
Informacinės technologijos miško ūkyje [MSK4019] Daiva Tiškutė Memgaudienė 4
Medienos apdirbimas [MSK4020] 4
Medžioklėtvarka [MSK4021] Kastytis Šimkevičius 4
Pelkėtyra ir pelkinė miškininkystė [MSK3012] 4
Biotechnologijos miškininkystėje [MSK4008] Darius Danusevičius 4
Želdynų priežiūra ir arboristika [MSK4009] 4
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBMSK01] 15
Miško pedagogika ir komunikacija [MSK4006] Jolanta Stankevičiūtė 4
Miško politikos ir teisės pagrindai [MSK4004] Ekaterina Makrickiene 4
Pasirenkami dalykai I
Biotechnologijos miškininkystėje [MSK4008] Darius Danusevičius 4
Želdynų priežiūra ir arboristika [MSK4009] 4
Sprendimų paramos sistemos miško sektoriuje [MSK4011] 4
Nuotoliniai miško ir medienos apskaitos metodai [MSK4012] Donatas Jonikavičius 4
Medienos logistika [MSK4014] 4
Miško produktų rinkodara [MSK4017] 4
Miško išteklių ir anglies apskaita [MSK4018] 4
Informacinės technologijos miško ūkyje [MSK4019] Daiva Tiškutė Memgaudienė 4
Medienos apdirbimas [MSK4020] 4
Medžioklėtvarka [MSK4021] Kastytis Šimkevičius 4
Pelkėtyra ir pelkinė miškininkystė [MSK3012] 4
Parkų projektavimas [MSK4010] 4
Plantacinė ir agrarinė miškininkystė [MSK4007] 4
Iš viso:
31