Miškininkystė

Magistro studijos
Žemės ūkio mokslai
Miškininkystė

Programos pristatymas

Miškas yra sudėtinga, kompleksinė ekosistema, įvairių gyvybės formų bei interesų tarpusavio sąveikos vieta. Miškininkystės magistrantūros studijų programos tikslas – parengti teoriškai stiprius, kritiškai ir kūrybiškai mąstančius ir gamtą pažįstančius bei mylinčius, šiuolaikines technologijas išmanančius specialistus, gebančius auginti ekologine, ekonomine ir socialine prasme tvarų mišką, turinčius fundamentinių žinių apie miško ekosistemų bei viso miškų sektoriaus funkcionavimą ir gebančius taikyti įgytas žinias ir mokslo naujoves tvaraus, daugiatikslio miškininkavimo praktikoje, atsakingus tiek už ekosistemų tvarumą, tiek ir už miško indėlį į visuomenės gerovę besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis. Šios studijos ugdo kompleksinį požiūrį į žmogaus ir miško santykį, miško socialinių, ekonominių ir ekologinių funkcijų derinimą užtikrinant gyvenimo kokybę šiandienos ir ateities kartoms.

Raktiniai žodžiai

#miškas #miškininkystė #kompleksinėekosistema #tvarusmiškoauginimas #daugiatikslismiškininkavimas #technologijos #ekosistemųtvarumas #gyvenimokokybė #tvarumas #ateitis

main studijos image

Šios studijos skatina kompleksinį požiūrį į žmogaus ir miško santykį, miško socialinių, ekonominių ir ekologinių funkcijų derinimą užtikrinant gyvenimo kokybę šiandienos ir ateities kartoms.

Doc. dr. Remigijus Žalkauskas, programos dėstytojas

main studijos image

Miškui puoselėti yra būtinas įvairių interesų bei kompetencijų profesionalų dalyvavimas. Atnaujinta studijų programa siekiame užtikrinti holistinį miško ekosistemų ir viso miškų sektoriaus pažinimą, suteikdami žinias ir išvystydami gebėjimus, kurių reikia Lietuvos miškų vertei ir vaidmeniui sustiprinti.

Prof. dr. Gintautas Mozgeris, programos dėstytojas

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant mokomąsias ir kitas praktikas, meistriškumo pamokas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo baigiamųjų darbų temas, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Taikomoji genetika ir biotechnologijos miškininkystėje [MSK5004] Darius Danusevičius 6
Miško biologinės įvairovės apsauga [MSK5013] 6
Miško ekonomika [MSK5014] 6
Miško ekosistemų ekologija [MSK5012] 6
Miškotyros metodologija [MSK5011] Edmundas Petrauskas 4
Iš viso:
28
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Tvaraus miško naudojimo planavimas [MSK5019] 6
Geoinformatikos mokslas miškotyroje [MSK5016] Donatas Jonikavičius 4
Miško produktų ruošos ir apdorojimo technologijos [MSK5018] 6
Lietuvos ir tarptautinė miškų politika [MSK5020] 6
Matematinių statistinių metodų taikymas miškotyroje [MSK5015] Petras Rupšys 4
Miško auginimas ir apsauga [MSK5017] 6
Iš viso:
32
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Mokslinis tiriamasis darbas [MSK6003] 6
Pasirenkami dalykai I
Miško monitoringas [MSK6049] 4
Miško našumas [MSK6028] 4
Gyvūnų ekologija ir etologija [MSK6029] 4
Rekreacinė ir miestų miškininkystė [MSK6030] 4
Miško biomasės energetika [MSK6031] 4
Miško logistika [MSK6032] 4
Miško išteklių ir ekosisteminių paslaugų inventorizacija [MSK6033] 4
Anglies apskaita ir klimato kaitos valdymas [MSK6034] 4
Miškininkavimo sprendimų priėmimo paramos sistemos [MSK6035] 4
Laukinių gyvūnų populiacijų valdymas ir medžioklės ūkio produktyvumas [MSK6036] 4
Inovacijos miško ūkyje [MSK6037] 4
Nuotoliniai tyrimai miškininkystėje [MSK6038] 4
Miško išteklių rinkodara ir verslas [MSK6039] 4
Miško ekosisteminės paslaugos [MSK6040] 4
Sumedėjusių augalų fiziologija [MSK6041] 4
Svetimų rūšių ekologija [MSK6042] 4
Kraštotvarka [MSK6043] 4
Taikomoji entomologija [MSK6044] 4
Taikomoji fitopatologija [MSK6045] 4
Gamtotvarka [MSK6046] 4
Mokslinė komunikacija [MSK6047] 4
Konsultavimo metodologija [MSK6048] 4
Investicijų ir finansų valdymas [MSK6050] 4
Medienos inžinerija [MSK6051] 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMMIS02] 30
Iš viso:
30