Kaimo plėtros administravimas

Magistro studijos
Verslo ir viešoji vadyba
Kaimo plėtros administravimas

Programos pristatymas

Kaimo plėtros administravimo studijų programos būtinumą sąlygoja sparčiai besiplėtojanti kaimo plėtros ir regioninė politika ES ir Lietuvoje, globaliai vykstančios socialinės, ekonominės, technologinės, kultūrinės transformacijos ir klimato kaita, sumanių kaimų judėjimai, poreikis vystyti regionų ekonomiką ir vietos maisto sistemas. Viešojo administravimo sistemoje vyksta kaimo plėtros administravimo institucijų, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių bei kitų viešųjų institucijų veiklos pertvarkymai. Instituciniams ir struktūriniams pokyčiams valdyti reikalingi pagal šiuolaikinius kaimo plėtros principus ir metodus dirbantys aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo magistrai, kurie inovatyviais, moksliniais ir taikomaisiais tyrimais pagrindžia sprendimus, turi gilių teorinių žinių ir specialiųjų gebėjimų, yra pasiruošę savarankiškai, profesionaliai ir proaktyviai veikti, spręsti kaimo plėtros viešojo administravimo ir valdymo problemas. Studijų programos tikslas – pagilinti ir išplėsti žinias, kurios yra reikalingos mokslinei tiriamajai ir profesinei veiklai kaimo plėtros administravimo institucijų sistemoje, ugdyti strateginį ir holistinį mąstymą bei specialiuosius gebėjimus būtinus integruotai valdyti kaimiškų regionų kokybinius ir kiekybinius pokyčius bei institucijų veiklą. Baigę šią programą absolventai gebės priimti ir įgyvendinti strateginius kaimo plėtros politikos ir vadybos sprendimus, kurti ir diegti kaimo plėtros valdymo inovacijas darnaus vystymosi kontekste, taikyti naujausias mokslinių tyrimų metodikas, kaimo plėtros vadybos teorijas ir modelius.

Raktiniai žodžiai

#strateginėvadyba #sumanikaimobendruomenė #tvarusvietosšstekliųvaldymas #kaimovietovėskonkurencingumas #socialinėsinovacijos #kaimoplėtrospolitika #regioninėpolitika #kaimovietoviųatsparumas #proaktyvumas #pokyčiųvaldymas

Studijų programos žmonės

main studijos image

Kaimo plėtros aktualijos ir perspektyvos – globalus raidos klausimas. Mastelis to, kas telpa studijų programoje – man yra atspirties bazė sprendžiant tarptautiniais žemės ūkio ir maisto pramonės klausimus.

Kristina Mineikienė, LR Žemės ūkio atašė LR diplomatinėje atstovybėje Japonijoje

main studijos image

Studijos įgalino kasdienius darbinius klausimus matyti globaliau, suprasti problematikos priežastis, kasdienybę papildyti moksliniu požiūriu. Kvietimas mokytis visą gyvenimą nėra tik populiarus šūkis. Magistrantūros studijų baigimas leido padėti mokslinį pagrindą asmeninei indėlio į kaimo plėtros procesus vizijai.

Aida Markaitienė, Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyr. specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas

main studijos image

Kaimo vystymas – tai valstybės valdymo dalis. Pažangi valstybė neįsivaizduojama be pažangaus viešojo valdymo, todėl pažangus kaimas neįsivaizduojamas be pažangių kaimo plėtros sprendimų ir už juos atsakingų specialistų. Rinkitės šias studijas, jei jums rūpi kaimo ir regionų, o kartu ir šalies, ateitis.

Lina Gumbrevičienė, socialinė partnerė, asociacijos „Viva Sol“ direktorė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant meistriškumo pamokas, mokomąsias praktikas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, pažangiems studentams skiria motyvacines stipendijas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Regionų konkurencingumo vystymas [EVVKM046] Vilma Atkočiūnienė 6
Mokslinių tyrimų metodologija [EVEAM013] Vladzė Vitunskienė 6
Viešojo administravimo teorijos [EVVKM002] Lina Marcinkevičiūtė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Viešojo valdymo sprendimų modeliavimas [EVVKM074] Asta Raupelienė 6
Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos analizė [EVVKM042] Alvydas Aleksandravičius 6
Pasirenkami dalykai 1
Vietovės rinkodara [EVVKM020] Rasa Pakeltienė 6
Gerovės ekonomika ir politika [EVEAM053] Neringa Ramanauskė 6
Administravimo informacinės sistemos [EVVKM013] Asta Raupelienė 6
Administracinė teisė [EVVKM007] Dalia Perkumienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žmogiškųjų išteklių vadyba [EVVKM005] Asta Raupelienė 6
Kaimo vystymo strateginė vadyba [EVVKM006] Vilma Atkočiūnienė 6
Pasirenkami dalykai 1
Viešojo administravimo tyrimo metodai [EVVKM075] Gintarė Vaznonienė 6
Viešųjų projektų darnus valdymas [EVVKM076] Rimantas Dapkus 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Institucinių pokyčių vadyba [EVVKM043] Rasa Pakeltienė 6
Žemės ūkio ir maisto teisė [EVVKM077] Jolanta Vilkevičiūtė 6
Pasirenkami dalykai 1
Taikomieji tyrimai 1 [EVTTM001] Vilma Atkočiūnienė 6
Mokslinis tiriamasis darbas 1 [EVMTM104] Gintarė Vaznonienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Konsultavimo teorijos ir metodai [EVVKM010] Lina Marcinkevičiūtė 6
Viešųjų finansų valdymas [EVEAM029] Astrida Miceikienė 6
Pasirenkami dalykai 1
Mokslinis tiriamasis darbas 2 [EVMTM204] Gintarė Vaznonienė 6
Taikomieji tyrimai 2 [EVTTM002] Vilma Atkočiūnienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMKPA01] Vilma Atkočiūnienė 30
Iš viso:
30