Neformaliojo švietimo studijų programos

—————

Šios programos skirtos profesinei kvalifikacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendriesiems gebėjimams ir erudicijai plėtoti.

Baigusiesiems neformaliojo švietimo programą išduodamas įgytas kompetencijas liudijantis pažymėjimas.

—————

AIKOS kodas: 213001719

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Švietimo akademija

Valandų skaičius: 40

Aprašymas:

Programos turinys apima andragogui reikšmingų kompetencijų ugdymui svarbius teorinius ir praktinius parametrus. Programa organizuojama derinant teorines ir praktines prieigas, kurios formuoja programos klausytojų požiūrį į suaugusiųjų mokymosi pobūdį, principus, atsakomybę mokymosi procese, leidžia kurti besimokantiesiems suaugusiesiems mokymosi sąlygas, galimybes ir situacijas, atliepiančias suaugusiųjų mokymosi poreikius ir motyvuojančias mokytis visą gyvenimą. Programos dalyviai mokysis sukurti suaugusiųjų mokymosi aplinkas, planuoti realizuoti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi procesus: tenkinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi poreikius, taikant parengtas mokymo ir mokymosi programas, priemones, metodus, strategijas ir išteklius; motyvuoti besimokančiuosius ir skatinti jų poreikį mokytis visą gyvenimą; kokybiškai įgyvendinti mokymo ir mokymosi  situacijų planus; vertinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi pasiekimus; atlikti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi paslaugų kokybės vertinimą.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Dalyviai turi turėti profesinės/praktinės veiklos patirties

Koordinatoriaus telefonas:  +370 37 327875

Koordinatoriaus el. paštas: vaida.luksiene@vdu.lt

AIKOS kodas: 213002296

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Švietimo akademija

Valandų skaičius: 108

Kaina: 400 Eur.

Aprašymas:

Programos tikslas supažindinti su Izraelio švietimo patirtimi bei pristatyti adaptuotos programos gautus rezultatus Lietuvoje pedagogams, švietimo įstaigų vadovams ir neformalaus ugdymo atstovams dirbantiems su gabiais ir talentingais vaikais/mokiniais. Programos dėstytojai pateiks praktinius darbo su gabiais ir talentingais vaikais/mokiniais pavyzdžius, supažindins su gabių vaikų atpažinimo įrankiais, apžvelgs naujausias mokymo(si) strategijas, ugdymo turinio konstravimo elementus bei (į)vertinimo elementus. Programos uždaviniai:

 1. Apžvelgti gabių vaikų/mokinių atpažinimo įrankius ir apžvelgti galimas testavimo metodikas.
 2. Nusakyti formaliojo ir neformaliojo ugdymo vaidmenis ir jų sąsajas, siekiant gabių ir talentingų vaikų/mokinių mokymosi galimybių praplėtimo.
 3. Išskirti efektyvaus mokymosi priemones, galinčias padėti dirbti su gabiais vaikais ir padedančiais individualizuoti/personalizuoti ugdymo turinį.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Aukštasis išsilavinimas

Koordinatoriaus telefonas: +370 68681373

Koordinatoriaus el. paštas: dileta@ipprojects.net

AIKOS kodas: 213002413

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Švietimo akademija

Valandų skaičius: 40 val. kontaktinio mokymosi; 20 val. konsultacijoms; 48 val. savarankiško mokymosi

Kaina: 50 Eur

Pradžia : 2021-12-21

Pabaiga: 2022-12-30

Aprašymas:

Programos turinys yra aktualus mokytojams, karjeros specialistams ir profesijos mokytojams, kurie vykdo ugdymo karjerai veiklas bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose ir profesinėse mokyklose. Programos paskirtis – plėtoti mokytojų, karjeros specialistų ir profesijos mokytojų karjeros planavimo ugdymo gebėjimus.

Programos uždaviniai:

 1. Analizuoti karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymo proceso sampratą ir struktūrą;
 2. Demonstruoti ir pritaikyti inovatyvius ir šiuolaikiškus karjeros planavimo, plėtojimo ir valdymo gebėjimų ugdymo metodus;
 3. Vertinti esamų priemonių karjeros planavimo gebėjimų ugdymui tinkamumą bei gebėti pasirinkti tinkamus pagal situaciją įrankių rinkinius.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Aukštasis išsilavinimas

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327 983

Koordinatoriaus el. paštas: daiva.pugeviciene@vdu.lt

AIKOS kodas: 211000347

Programos tipas pagal profesiją:Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Švietimo akademija

Valandų skaičius: 40

Aprašymas:

Programa skirta karyba besidomintiems švietėjams. Jos dalyviai galės įgyti ekskursijoms po Kauno tvirtovę pravesti reikalingų žinių ir gebėjimų. Kauno tvirtovės regioninis parkas kuriamas siekiant išryškinti Kauno miesto vaidmenį Lietuvos valstybės raidoje Šiuo metu Kauno tvirtovę sudaro visi Kauno mieste ir jo apylinkėse esantys karo paveldo objektai, įskaitant Kaune ir apylinkėse esančių piliakalnių (iki XIV a.), Kauno pilį (XIV-XVII a.), Kauno miesto įtvirtinimus (XVI-XVIII a.) bei didžiulę XIX a. pabaigos XX a. I pusės fortinę tvirtovę. Kai kurie objektai ir šiandien išlaiko pirmaprades karines ar ūkines funkcijas. Tai didžiausias karinis kompleksas Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuris sudaro didelę dalį Kauno miesto ir apylinkių pastatų ir kitų objektų. Šis paveldas yra įdomus, keistas, paslaptingas ir labai patrauklus turistams, tačiau reikia mokytis jį įdomiai pateikti. Kauno tvirtovės gidų kursai yra skirti jau dirbantiems, ar tik planuojantiems dirbti, bet turintiems praktinės patirties asmenims, kuriems reikalingas papildomas pasiruošimas, padedantis atskleisti Kauno tvirtovės žavesį ir supažindinti su jos atskirais objektais. Programą sudaro teorinė, praktinė ir savarankiško darbo dalys.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327875

Koordinatoriaus el. paštas: vaida.luksiene@vdu.lt

AIKOS kodas: 221000645

Programos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas

Valandų skaičius: 60

Kaina: 350 Eur.

Aprašymas:

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos „Konfliktų mediacija“ tikslas - ugdyti įvairių sričių vadovų ir specialistų mediacijos gebėjimus, įgalinančius juos savo profesinėje aplinkoje nešališkai valdyti tarpasmeninių, tarpgrupinių ir kt. konfliktų mediacijos procesą, skatinant konfliktuojančias puses siekti susitarimo ir/ar priimti sprendimą. Mediacijos metodas padeda valdyti konfliktus ir siekti susitarimo, kai konfliktuojančioms šalims  nepavyksta pasiekti to savo jėgomis ar yra poreikis efektyviau tai daryti ir trečioji šalis tampa tarpininku. Programoje dalyviai išmoks mediacijos kaip metodo ir gebės taikyti jį sprendžiant konfliktines situacijas savo profesinėje aplinkoje. Mokymų programa pagrįsta 3 pagrindiniais principais: įgyti žinias, įsisąmoninti turimas nuostatas ir lavinti gebėjimus.

Programą sudaro:

 1. Susipažinimas su konfliktų mediacijos metodu: konflikto samprata bei jo sprendimo modeliai ir strategijos; mediacijos samprata, paskirtis ir principai; mediatoriaus vaidmuo; mediacijos procesas; mediatoriaus praktiniai įrankiai ir technikos.
 2. Mediacijos taikymo galimybių mokymų dalyvių profesinėje aplinkoje aptarimas ir praktinių mediacijos gebėjimų lavinimas.
 3. Savarankiškas darbas: susipažinimas su mokomąja literatūra, praktinis mediacijos metodo išbandymas mokymų dalyvių profesinėje aplinkoje, įgytos praktinės patirties refleksijos rengimas.
 4. Supervizija/patirčių aptarimas: įgytos praktinės patirties aptarimas ir reflektavimas.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Aukštasis (universitetinis arba neuniversitetinis) išsilavinimas

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327947

Koordinatoriaus el. paštas: loreta.buksnyte-marmiene@vdu.lt

AIKOS kodas: 211001242

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas

Valandų skaičius: 53

Kaina: 60 Eur.

Aprašymas:

Šios programos tikslas — stiprinti lietuviškąjį tapatumą ir ugdyti lietuvių, kaip diasporinės tautos sampratą. Programa apima asmeninės genealogijos, šeimos, miesto, šalies istorijų ir lietuvių migracijos temas. Tokiu būdu siekiama ugdyti vaiko gebėjimą tapti savo šaknų tyrėju, sieti didžiuosius ir mažuosius pasakojimus, suvokti lietuvių pasklidimo pasaulyje istoriją ir šiandieninę situaciją.

Programą įgyvendinti kviečiami Lietuvos mokyklų istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, pilietinio ugdymo mokytojai, bei užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai. Programos pagrindu yra parengti 2 ECTS apimties nuotoliniai mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai, trunkantys visus mokslo metus. Mokymų metu suteikiama teorinių žinių, supažindinama ir apmokoma dirbti su Vytauto Didžiojo universiteto neformalaus ugdymo programa; savarankiškas darbas derinamas su programos praktika mokyklose, vyksta kurso dalyvių susitikimai ir patirčių aptarimai.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 659 75250

Koordinatoriaus el. paštas: ingrida.dacioliene@vdu.lt

AIKOS kodas: 221000685

Programos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas

Valandų skaičius: nuo 120 iki 160

Kaina: nuo 180 Eur. iki 250 Eur.

Aprašymas:

Neformalioji Lietuvių kalbos ir kultūros studijų programa skirta lietuvių diasporai ir užsieniečiams, kurie nori mokytis lietuvių kalbos ir plėsti kultūros, istorijos ir šalityros žinias, taip pat tiems, kurie jau turi lietuvių kalbos pagrindus arba moka lietuvių kalbą. Programa siekiama suteikti lingvistinių, sociolingvistinių, sociokultūrinių ir etnokultūrinių žinių, taip pat ugdyti aktyvią kalbos vartoseną ir užtikrinti sėkmingą kalbinę ir kultūrinę integraciją. Kalbos studijos siejamos su lietuvių paveldu ir kultūra, tradicijomis, papročiais, visuomenės nuostatomis ir vertybėmis, taip pat kasdienybės realijomis. Ugdant kalbinę kompetenciją taikomas komunikacinis metodas, ruošiantis besimokantįjį situatyviniam kalbos vartojimui, bendravimui įvairiose komunikacinėse situacijose, pagal kiekvienos situacijos sociokultūrinį kontekstą pasirenkant tinkamas kalbos priemones, taikant tam tikras supratimo ir kompensavimo strategijas. Bendriausias programos tikslas – komunikacinės ir sociokultūrinės kompetencijos mokymas, ugdymas ir didinimas. Skirtingoms besimokančiųjų grupėms skirta programa prisideda prie lietuvybės puoselėjimo, taip pat daugiakalbės ir daugiakultūrės visuomenės stiprinimo, tuo pačiu įgyvendina Europos kalbų politikos strategiją – skatinti „mažųjų“ kalbų mokymąsi. Programoje siūlomi dalykai, pasirenkami pagal kalbančiojo kalbinę kompetenciją.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327 828

Koordinatoriaus el. paštas: greta.garnyte@vdu.lt

AIKOS kodas: 213001481

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Švietimo akademija

Valandų skaičius: 80

Kaina: 125 Eur

Aprašymas:

Asmens lytiškumo samprata šiandien tapo skirtingų pasaulėžiūrų susikirtimo lauku, kuriame neretai paminami žmogaus orumo ir pagarbos principai. Todėl VDU Edukologijos tyrimų institutas kartu su Santuokos ir šeimos studijų centru parengė 107 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai“ (LURŠ), skirtą pedagogams ir mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, siekiantiems įgyvendinti bendrojo ugdymo programą „Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai” (SLURŠ) programą. Programą sudaro 4 auditoriniai seminarai ir dalyvių savarankiškas darbas: užduočių atlikimas, lektorių konsultacijos bei atsiskaitymai nuotolinėje aplinkoje. Auditoriniuose seminaruose asmens lytiškumo, sveikatos, šeimos ir santuokos sampratos bei ugdymo principai aptariami antropologiniu, psichologiniu, medicininiu ir edukologiniu požiūriu. Seminarų lektoriai –"Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai" (ŠLURŠ) programos (patvirtintos ŠMM 2016 10 25) rengėjai ir konsultantai: prof. dr. Andrius Narbekovas, gyd. psichiatras Gintautas Vaitoška, gyd. genetikas prof. dr. Danielius Serapinas, prof. dr. Birutė Obelenienė. Dalyviams nuotolinėje  aplinkoje bus prieinami vadovėliai, metodinė ir vaizdo medžiaga, kurią jie galės kūrybingai panaudoti savo dalyko pamokose.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327875

Koordinatoriaus el. paštas: vaida.luksiene@vdu.lt

AIKOS kodas: 213000380

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Katalikų teologijos fakultetas

Valandų skaičius: 107

Kaina: 120 Eur.

Aprašymas:

Dalykas skirtas padėti vaikų ir jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai srityje tiek formaliajame, tiek neformaliajame švietimo dirbantiems/besirengiantiems dirbti mokytojams, visuomenės sveikatos specialistams ir kt. įgyti/plėtoti gebėjimą, įvertinus individualias besimokančiojo galimybes ir poreikius, planuoti ir organizuoti jaunimo rengimą šeimai. Skaityti daugiau

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 601 92069

Koordinatoriaus el. paštas: birute.obeleniene@vdu.lt

AIKOS kodas: 213001315

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Švietimo akademija

Valandų skaičius: 40

Aprašymas:

Sociokultūrinės ir technologinės kaitos kontekste ypač išryškėjo visuomenės mąstymo kompetencijos plėtojimo poreikis. Programoje „Mąstymo lavinimas taikant Edward de Bono technikas“ pristatomi mąstymo įgūdžių lavinimo principai ir praktiškai išbandomos suvokimo praplėtimo bei mąstymo organizavimo technikos, įgalinančios sėkmingai lavinti bazinius mąstymo įgūdžius (nepriklausomai nuo ugdytinių įvairovės dėl jų gebėjimų, mokymosi motyvacijos ar/ir socialinio konteksto). Programoje numatyti trys kontaktinio mokymosi seminarai ir praktinis žinių taikymas asmeninėje pedagoginėje veikloje, konsultuojantis individualiai. Programa parengta naudojant projekto „Mąstymo kompetencijos lavinimas“ (VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-084) metodinę medžiagą ir kitus informacijos šaltinius bei remiantis dr. Edward de Bono mąstymo technikų taikymo patirtimi pamokose, neformaliajame ugdyme ir įvairiose pedagoginėse situacijose.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Praktinė pedagoginė veikla

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327875; +370 685 55848

Koordinatoriaus el. paštas: vaida.luksiene@vdu.lt; egle.kuosiene@gmail.com

AIKOS kodas: 223000241

Programos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Teisės fakultetas

Valandų skaičius: 40

Kaina: 400 Eur.

Aprašymas:

Mokymų programos tikslas - parengti asmenis dirbti mediatoriais. Supažindinti dalyvius su mediacija kaip alternatyviu ginčų sprendimo būdu bei praktiniu mediacijos technikų taikymu sprendžiant konfliktus. Programos turinys orientuotas į žinių apie mediacijos  procesą, etapus, pagrindinius principus ir metodus suteikimą bei mokymą juos pritaikyti. Mokymo programos išskirtinumas – praktinis, patirtinio mokymo aspektas, kuomet dalyviams suteikiamos ne tik teorinės žinios, bet simuliacijų bei modeliuojamų situacijų pagalba užtvirtinamos įgytos žinios ir suteikiami praktiniai mediacijos proceso valdymo įgūdžiai, įsisavinami mediacijos ypatumai bei taikymo privalumai, suvokiamas situacijų spektras, kuriame taikytinas ginčų sprendimo būdas veikia efektyviai, įvertinant situaciją tiek teisiniu, tiek psichologiniu aspektu. Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su mediaciją reglamentuojančiais tarptautiniais bei nacionaliniais teisės aktais, teorija, psichologiniais praktiniais konsultavimo, derybų vedimo, ginčų valdymo aspektais, išskirtiniais mediacijos proceso modeliais. Mokymų programa parengta vadovaujantis LR teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą „Mediatorių kvalifikacinio egzamino programą“.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai):Aukštasis universitetinis išsilavinimas arba universiteto baigiamojo kurso studentai

Koordinatoriaus telefonas: +370 699 79996

Koordinatoriaus el. paštas: deimante.chomiciute-oboleviciene@vdu.lt

AIKOS kodas: 223002329

Programos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Žemės ūkio akademija

Valandų skaičius: 102

Kaina: 220 Eur

Aprašymas:

Asmenys, baigęs medžiotojų mokymo kursus, žinos ir suvoks įstatymais pagrįstą laukinių gyvūnų populiacijų reguliavimą, laukinės gyvūnijos apsaugos ir jų gyvenamos aplinkos gerinimo būdus. Bus pasiruošę laikyti teorijos įskaitas mokymo įstaigoje, gauti kursų baigimo pažymėjimą. Paskelbtu laiku turės teisę laikyti galutinį medžiotojų teorijos žinių patikrinimo egzaminą, kurį organizuoja teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija, sudaryta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos. Išlaikę teorijos įskaitas mokymo įstaigoje, galės įgyti praktines žinias atlikdami užduotis mokymui ir mokslui skirtuose medžioklės plotuose, pagal sudarytą stažuotės programą ir gauti pažymą apie atliktą stažuotę.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 687 31533

Koordinatoriaus el. paštas: arturas.kibisa@vdu.lt

AIKOS kodas: 213001162

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Švietimo akademija

Valandų skaičius: 107

Kaina: 320 Eur

Aprašymas:

Pedagogų rengimo procese svarbią vietą užima mentoriavimo praktika, kai labiau patyręs pedagogas, mentorius, suteikia įvairiapusę (dalykinę, metodinę, administracinę, socialinę ir kt.) pagalbą mažiau patyrusiajam. Programa skirta pedagogams, siekiantiems tapti mentoriais ir įgyti reikalingas kompetencijas bei teisę teikti pagalbą pedagoginę praktiką ar pedagoginę stažuotę bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose, neformaliojo švietimo organizacijose atliekantiems pedagogikos krypties programų studentams/ stažuotojams (toliau, praktikantams). Pedagoginė praktika/ stažuotė yra sudėtinė pedagogų rengimo dalis, vykdoma bendradarbiaujant pedagogus rengiančiam universitetui ir švietimo įstaigai, kuri priima jaunąjį pedagogą atlikti praktiką/ stažuotę ir, iš dirbančių pedagogų kolektyvo, jam paskiria mentorių. Profesionaliai kuruoti praktiką/ stažuotę ir realizuoti mentorystės funkcijas gali tik kvalifikuotas mentorius (Pedagogų rengimo reglamentas, 2012), įgijęs VII kvalifikacinį lygmenį atitinkančius vadybinius, didaktinius ir tyriminės veiklos gebėjimus. Todėl pedagogai, siekiantys tapti mentoriais, programos metu:

 • susipažins su mentoriavimo bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose, neformaliojo švietimo organizacijose specifika ir funkcijomis;
 • išmoks taikyti supervizijos ir ugdomojo vadovavimo mentorystėje principus;
 • kurs inovatyvias profesinės veiklos situacijas;
 • dalintis mentoriavimo patirtimi bei ją apibendrins;
 • susipažins su sėkmingais mentoriavimo atvejais;
 • bursis į mentorių bendruomenę, palaikančią iniciatyvas ir tobulėjimą darbo vietoje.

Tai aktyvų mokymąsi skatinanti programa, kurios metu teoriniai užsiėmimai bus derinami su praktiniais, apjungiant auditoriniu ir nuotoliniu būdu atliekamas veiklas. Programos metu užsiėmimus ves ir savo patirtimi dalinsis įvairių sričių Vytauto Didžiojo universiteto specialistai (edukologai, psichologai, IT specialistai, kt.).

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327875

Koordinatoriaus el. paštas: vaida.luksiene@vdu.lt

AIKOS kodas: 213002869

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: ŠA Inovatyvių studijų institutas

Valandų skaičius: 110

Kaina: 150 Eur

Aprašymas:

Tai yra 3 modulis iš Skaitmeniškai kompetentingas mokytojas/ dėstytojas programos. Tikslas - susipažinti su mokymo(-si) planavimu ir organizavimu skaitmeninėje aplinkoje, naudojant skaitmenines technologijas, kurios skatina tarpusavio bendradarbiavimą ir savivaldų mokymąsi.

Temos:

 1. Mokymo(-si) planavimas naudojant skaitmeninius išteklius.
 2. Mokymosi organizations skaitmeninėje aplinkoje.
 3. Bendradarbiavimas mokymosi procese, pasitelkiant skaitmenines technologijas.
 4. Savivaldus mokymasis.

Modulio mokymosi rezultatai:

 • Planuoti skaitmeninį mokymąsi/ studijavimą atsižvelgiant į siekiamus rezultatus ir skirtingus metodus bei skaitmeninės aplinkos teikiamas galimybes.
 • Organizuoti mokymąsi/ studijavimą atsižvelgiant į pasikeitusius besimokančiųjų poreikius ir technologijų plėtrą.
 • Pasirinkti ir taikyti bendradarbiavimo strategijas pasitelkiant skaitmenines technologijas.
 • Parinkti įrankius ir priemones savivaldaus mokymosi gebėjimams ir įgūdžiams formuotis.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 659 91542

Koordinatoriaus el. paštas: nuotolines@vdu.lt

AIKOS kodas: 211001240

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: ŠA Inovatyvių studijų institutas

Valandų skaičius: 110

Kaina: 150 Eur

Aprašymas:

Tai yra 4 modulis iš Skaitmeniškai kompetentingas mokytojas/dėstytojas programos.

Tikslas - integruoti ir pritaikyti skaitmenines technologijas įvairioms vertinimo strategijoms, duomenų apie besimokančiųjų pasiekimų ir pažangą analizei ir grįžtamojo ryšio teikimui besimokantiesiems skaitmeninėje aplinkoje.

Temos:

 1. Skaitmeninio vertinimo strategijų įvairovė.
 2. Besimokančiųjų pasiekimų ir pažangos analizė skaitmeninėje aplinkoje ir grįžtamojo ryšio teikimas.
 3. Vertinamosios užduotys, testai ir pasiekimų pripažinimas skaitmeninėje aplinkoje.
 4. Technologijų naudojimas siekiant nustatyti besimokančiojo tapatybę jo pasiekimų vertinimui nuotoliniu būdu.

Modulio mokymosi rezultatai:

 • Pritaikyti vertinimo strategijų įvairovę naudojant skaitmeninių technologijų įrankius, pagrindžiant jų tinkamumą ir naudą skatinant studentų mokymąsi.
 • Atpažinti įrankius, kurie kaupia ir vizualizuoja duomenis, juos tinkamai pasirinkti priimant sprendimus apie mokymosi proceso tobulinimo, ir jais naudotis teikiant grįžtamąjį ryšį skaitmeninėje aplinkoje.
 • Parengti vertinimo užduotis, testus ir pripažinti besimokančiojo pasiekimus skaitmeninėje aplinkoje.
 • Parinkti tinkamus tapatybės nustatymo būdus pasiekimų vertinimui nuotolinio mokymosi aplinkose.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 659 91542

Koordinatoriaus el. paštas: nuotolines@vdu.lt

AIKOS kodas: 213000670

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Švietimo akademija

Valandų skaičius: 40

Aprašymas:

Tinkamos edukacinės aplinkos kūrimas tampa svarbiausiu veiksniu realizuojant inkliuzinio ugdymo sampratoje atspindimus principus:

 • Pagarbą mokinių įvairovei – skirtybės laikomos galimybėmis ir ištekliais, kuriais grindžiamas kiekvieno mokinio ugdymasis.
 • Pagalbą visiems mokiniams: mokytojai puoselėja aukštus lūkesčius dėl kiekvieno mokinio pasiekimų („Inkliuzinio švietimo mokytojo profilis“, Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra, 2012 m.). Edukacinė aplinka suprantama kaip sąlygos (didaktinės, psichologinės, kompetencinės, materialiosios, organizacinės, sociokultūrinės), kurios kiekvienam mokiniui suteikia mokymosi galios ir turi įtakos jo pasiekimams (Glinskienė Rasa; Lipinskienė Diana, 2005).

Programos paskirtis – pasidalinti patirtimi kuriant edukacines aplinkas, tenkinančias aklųjų ir silpnaregių bei autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių poreikius, nes ši specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių grupė ypatingai jautri aplinkos poveikiui bei reikalaujanti specifinio jos pritaikymo. Tai aktyvų mokymąsi skatinanti programa, padėsianti mokymų dalyviams susipažinti su mokymosi prieinamumo didinimo principais bei jų konkretaus, praktinio realizavimo patirtimis, suteiksianti galimybę patirti, kurti, tyrinėti skirtingais pojūčiais paremtas mokymosi situacijas, ieškant unikalaus pažinimo kelio. Programa siekiama inicijuoti švietimo praktikos, skatinančios SUP asmenis siekti mokytis visą gyvenimą, kūrimą.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327875

Koordinatoriaus el. paštas: vaida.luksiene@vdu.lt

AIKOS kodas: 213002845

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: ŠA Inovatyvių studijų institutas

Valandų skaičius: 110

Kaina: 150 Eur

Aprašymas:

Tai yra 5 modulis iš Skaitmeniškai kompetentingas mokytojas/ dėstytojas programos.

Tikslas - pažinti ir įgaliniti besimokančiuosius veikti skaitmeninėje aplinkoje.

Temos:

 1. Besimokančiųjų įtraukimas veikti skaitmeninėje erdvėje.
 2. Prieinamumas veikti skaitmeninėje erdvėje.
 3. Diferenciavimas ir pritaikymas pagal besimokančiųjų poreikius veikti skaitmeninėje erdvėje.
 4. Aktyvus besimokančiųjų įtraukimas veikti skaitmeninėje erdvėje.

Modulio mokymų rezultatai:

 • Motyvuoti ir įtraukti besimokančiuosius naudoti skaitmenines technologijas, atsižvelgiant į jų skaitmeninius lūkesčius ir gebėjimus, naudojimo galimybes.
 • Įtraukti besimokančiuosius į savarankišką veiklą ir realaus pasaulio tyrinėjimus, pasitelkiant skaitmeninę erdvę, įrankius ir priemones.
 • Pagerinti prieinamumą prie mokymo procese naudojamų išteklių ir skaitmeninės aplinkos visiems besimokantiesiems, atsižvelgiant į tikslinę grupę ir jos poreikius, pvz., parinkti šriftą, dydį, spalvas, kalbą, išdėstymą, struktūrą.
 • Taikyti diferencijavimą ir personalizavimą grindžiant juos skaitmeninėmis technologijomis įvairius mokymosi poreikius turintiems mokiniams.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 659 91542

Koordinatoriaus el. paštas: nuotolines@vdu.lt

AIKOS kodas: 213002844

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: ŠA Inovatyvių studijų institutas

Valandų skaičius: 110

Kaina: 150 Eur

Aprašymas:

Tai yra 6 modulis iš Skaitmeniškai kompetentingas mokytojas/dėstytojas programos.

Tikslas - susipažinti su besimokančiųjų informacinių komunikacinių technologijų ir medijos priemonių naudojimo bei problemų sprendimo galimybėmis ieškant pagalbos skaitmeninėje erdvėje.

Temos:

 1. Informacijos ir medijos priemonių naudojimo raštingumas.
 2. Skaitmeninio turinio kūrimas.
 3. Atsakingas technologijų naudojimas.
 4. Problemų sprendimas skaitmeninėje erdvėje.

Modulio mokymosi rezultatai:

 • Įvairiuose informacijos šaltiniuose tikslingai ieškoti informacijos, taikyti skirtingas ir kurti naujas paieškos strategijas, laikytis etikos principų (gerbti ir saugoti autorių teises), analizuoti ir vertinti atrinktos informacijos tinkamumą ir patikimumą.
 • Kurti naują, originalų ir aktualų turinį, jį koreguoti, išreikšti save skaitmeninėmis priemonėmis.
 • Išvengti pavojų sveikatai ir grėsmių fizinei bei psichologinei gerovei, naudojantis skaitmeninėmis. technologijomis bei naudoti skaitmenines technologijas, skirtas socialinei gerovei ir socialiai įtraukčiai užtikrinti.
 • Nustatyti technines problemas, kylančias naudojant skaitmenines priemones ir skaitmenines aplinkas, bei jas išspręsti ieškant pagalbos virtualioje erdvėje.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 659 91542

Koordinatoriaus el. paštas: nuotolines@vdu.lt

AIKOS kodas: 213001406

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Švietimo akademija

Valandų skaičius: 40

Aprašymas:

Šiuolaikinis mokytojas dažnai atsiduria netipinėse situacijose, kuriose tradiciniai įprastai pamokose naudojami metodai ir veiklos būdai neduoda siekiamų rezultatų. Todėl iškyla mokytojo–kūrėjo ugdymo reikšmė. Mokytojo, kuris ne tik perduoda mokiniams savo dalyko žinias, bet ir drąsiai kuria: mokymosi aplinką, metodus, užduotis. Šio seminaro idėja gimė siekiant pasidalinti įžvalgomis ir asmenine patirtimi šiandieninio mokytojo, dirbančio ir kuriančio mokykloje. Su kokias iššūkiais susiduriama? Kiek kartų ir kodėl ruošiantis pamokoms tenka peržiūrėti metodus, keisti užduotis, kurti skirtingus pamokų planus, kol pamoka „suskamba“ ir ima džiuginti tiek mokinius, tiek mokytoją? Kas labiausiai įkvepia dirbti kūrybiškai ir kur ieškoti įkvėpimo šaltinių? Seminaro metu bus gausiai dalinamasi kūrybiškų metodų kūrimo pavyzdžiais, kviečiama juos išbandyti praktikoje (dirbant grupėse ir individualiai), kurti įvairialypes skirtingais pojūčiais paremtas mokymosi situacijas ir aplinkas. Seminaras skirtas mokytojams, ieškantiems būdų, kaip kurti sutelkiančią, provokuojančią, mokymosi aplinką bei naujai pažvelgti į mokymo/si galimybes.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327875

Koordinatoriaus el. paštas: vaida.luksiene@vdu.lt

AIKOS kodas: 223002385

Programos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Švietimo akademija

Valandų skaičius: 60

Aprašymas:

Programa skirta mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, padėjėjams, kurie padeda ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Programos turinys organizuojamas derinant teorines ir praktines prieigas, kurios formuoja klausytojų požiūrį į spec. poreikių vaikų mokymosi pobūdį, leidžia pritaikius mokymosi sąlygas, kurti galimybes ir valdyti situacijas atliepiančias spec. poreikių vaikų mokymosi poreikius.

Kursų programa sudaryta iš šių dalykų:

 • Švietimo ir vaiko gerovės politika
 • Vaiko žaidimo pedagogika
 • Prevencinė pedagogika ir sociokultūrinis ugdymas
 • Vaiko sveikatos stiprinimas ir fizinis ugdymas
 • Šeimos pedagogika
 • Įtraukusis ugdymas
 • Universalaus dizaino pagrindai
 • Socialinė komunikacija
 • Savanorystė (patyriminė edukacija)
 • Ikimokyklinio pedagogo lyderystė (lyderystė, komandinis darbas, projektinė veikla)

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Modulį gali rinktis asmenys, turintys bendrojo ugdymo išsilavinimą

Koordinatoriaus telefonas: +370 5 273 3101

Koordinatoriaus el. paštas:  giedre.kvieskiene@vdu.lt; giedre.misiuniene@vdu.lt; sigita.burvyte@vdu.lt

AIKOS kodas: 213002870

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: ŠA Inovatyvių studijų institutas

Valandų skaičius: 110

Kaina: 150 Eur

Aprašymas:

Tikslas - skatinti skaitmeninių technologijų naudojimą bendravimui ir bendradarbiavimui organizacijoje dalijantis žiniomis ir patirtimi bei kuriant pedagoginės praktikos naujoves; tobulinant savo profesinę kvalifikaciją.

Temos:

 1. Bendravimas organizacijoje
 2. Profesinis bendradarbiavimas
 3. Praktikos refleksija
 4. Skaitmeninis tęstinis profesinis tobulinimas

Modulio mokymosi rezultatai:

 • Tikslingai naudoti skaitmeninių technologijų galimybes bendradarbiavimui su kolegomis siekiant bendrų tikslų konkrečiame kontekste.
 • Naudoti skaitmenines technologijas dalijantis žiniomis ir patirtimi bei diegiant pedagogines naujoves.
 • Kritiškai vertinti savo pedagoginę ir skaitmeninę veiklą, identifikuojant trūkstamus gebėjimus ir numatant tobulėjimo sritis.
 • Pasirinkti ir formaliai ar neformaliai dalyvauti internetinėse profesinėse bendruomenėse, gaunamas žinias naudoti profesiniam tobulėjimui.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 659 91542

Koordinatoriaus el. paštas: nuotolines@vdu.lt

AIKOS kodas: 213002846

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: ŠA Inovatyvių studijų institutas

Valandų skaičius: 54

Kaina: 230 Eur

Aprašymas:

Tikslas - supažindinti pedagogus ir andragogus su virtualios mokymosi aplinkos Moodle teikiamomis galimybėmis bei reikalavimais kokybiškai nuotolinio mokymo paslaugai teikti bei išmokyti juos sukurti mokymo turinį: įkelti studijų dalyko medžiagą, veiklas ir užduotis bei kurti ir valdyti vertinimo įrankius Moodle virtualioje mokymosi aplinkoje, taip pat susipažinti su darbastalio vaizdo pamokų/ paskaitų organizavimo galimybėmis bei funkcijomis, organizuojant mokymąsi bei ugdymą nuotoliniu būdu.

Temos:

 1. Nuotolinių studijų dalykų parengimas: išteklių įkėlimas ir valdymas.
 2. Nuotolinių studijų dalykų parengimas: užduočių ir veiklų kūrimas ir valdymas.
 3. Nuotolinių studijų dalykų parengimas: vertinimo įrankių kūrimas ir valdymas.

Pastaba: galima studijuoti kiekvieną temą atskirai

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 659 91542

Koordinatoriaus el. paštas: nuotolines@vdu.lt

AIKOS kodas: 220010250

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Švietimo akademija

Valandų skaičius: 180

Kaina: 230 Eur

Aprašymas:

Programa parengta remiantis LR Švietimo ir mokslo ministrės įsakymu „Dėl pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašo“ (2017-06-28 Nr.V-534).

Programos paskirtis - suteikti asmenims pedagogikos ir psichologijos žinių pagrindus, būtinus veiksmingai ugdyti mokinius pagal profesinio mokymo programas ir neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas, atskleisti pagrindinius pedagoginės veiklos principus ir psichologinius dėsningumus, charakterizuoti pedagoginės veiklos bei mokymo/si galimybes skirtingose mokymo ir mokymosi situacijose. Pedagoginių-psichologinių žinių kursas skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojais arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytojais, tačiau neturintiems pedagoginio – psichologinio išsilavinimo. Pabaigęs programą asmuo įgyja teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327875

Koordinatoriaus el. paštas: vaida.luksiene@vdu.lt

AIKOS kodas: 223002334

Programos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas

Valandų skaičius: 1360

Kaina: 2500 Eur

Aprašymas:

Programos studijų tikslas: suteikti organizacinės psichologijos žinių ir praktinių įgūdžių organizacijų vadovams ir žmogiškųjų išteklių valdymo specialistams, siekiant darbuotojų gerovės ir organizacijos efektyvumo nuolatinių pokyčių sąlygomis. Ugdomi analitiniai, vertinimo ir tarpasmeniniai gebėjimai.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Organizacijų vystymas ir pokyčių valdymas (6 kreditai);
 • Žmogiškųjų išteklių valdymo psichologija (9 kreditai);
 • Lyderystė ir sprendimų priėmimas organizacijoje (6 kreditai);
 • Psichologiniai komunikacijos aspektai organizacijoje (9 kreditai);
 • Darbuotojų gerovė ir sveikata (6 kreditai);
 • Tyrimai ir intervencinės programos organizacijoje (9 kreditai);
 • Psichologinė atvejų organizacijoje analizė (9 kreditai).

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Aukštasis (universitetinis arba neuniversitetinis) išsilavinimas

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327947

Koordinatoriaus el. paštas: loreta.buksnyte-marmiene@vdu.lt

AIKOS kodas: 223002240

Programos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas

Valandų skaičius: 602

Kaina: 5500 Eur

Aprašymas:

Podiplominių studijų tikslas – suteikti supervizoriaus, profesinių santykių konsultanto, išsilavinimą, atitinkantį ANSE (Nacionalinių supervizijos organizacijų Europoje asociacijos) standartus (www.anse.eu). Studijų programa pagrįsta Europos supervizijos ir koučingo kompetencijų sąranga (A European Competence Framework of Supervision and Coaching), parengta 2015 metų kovą. Programą įgyvendina tarptautinė mokymo vadovų komanda. Programos trukmė – 2.5 metai.

Visi programos įgyvendinimo dalyviai (teminių savaičių mokytojai/treneriai bei supervizoriai) yra nariai nacionalinių savo šalių supervizorių asociacijų, priklausančių Europos supervizorių nacionalinių organizacijų asociacijai ANSE.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai):

Ketinantys studijuoti turi būti:

 • Baigę magistrantūros studijas socialinių mokslų studijų, teisės, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo mokslų ir humanitarinių mokslų kryptyje.
 • Profesinė patirtis baigus studijas ne mažiau kaip 3 metai.
 • Tolesnis kvalifikacijos tobulinimas. Dokumentais pagrįstas dalyvavimas įvairiuose grupiniuose ir kitokios formos mokymuose (ne mažiau kaip 60 valandų).
 • Ankstesnė supervizijos patirtis. Dokumentais pagrįstas dalyvavimas įvairios formos supervizijos/koučingo procesuose (ne mažiau kaip 30 valandų, iš kurių bent 10 valandų per paskutinius trejus metus).
 • Supervizoriaus (LPSKA nario) rekomendacija.
 • Reikalavimai asmeniniams gebėjimams: savireguliacija, komunikavimo ir refleksijos įgūdžiai, etiškas elgesys dirbant su žmonėmis.
 • Gebėjimas bendrauti ir skaityti anglų kalba.

Koordinatoriaus telefonas: +370 663 76909; +370 699 32204

Koordinatoriaus el. paštas: rasa.naujaniene@vdu.lt; zilvinas.gailius@gmail.com

AIKOS kodas: 213001316

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Švietimo akademija

Valandų skaičius: 32

Kaina: 65 Eur

Aprašymas:

Trumpas pristatymas. Edukologijos tyrimų institutas kartu su Santuokos ir šeimos studijų centru parengė pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Reali svajonė: pokalbiai apie draugystę ir meilę“, skirtą pedagogams ir mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, siekiantiems įgyvendinti nacionalinę bendrojo ugdymo programą „Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai”. Seminaro programą ir metodinę priemonę, skirtą mokytojams, parengė gyd. psichiatras, Šeimos ir santuokos studijų programos vadovas Tarptautiniame teologijos institute Trumau (Austrija) Gintautas Vaitoška. Programa skirta pedagogų praktiniam pasirengimui integruoti naują nacionalinės programos turinį į pamokų planus. Kvalifikacijos tobulinimo programoje bus išdėstytas trylikos pokalbių su mokiniais ciklas, kuris padės seminaro dalyviams pasirengti pokalbiams su moksleiviais lytiškumo, draugystės, meilės ir šeimos temomis.

Programos paskirtis - suteikti pedagogams galimybes pasirengti savarankiškai įgyvendinti „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ programą, kuri siekia padėti moksleiviams „išsiugdyti doros, brandžios, savarankiškos, kritiškai mąstančios, masinės kultūros įtaikai atsparios asmenybės bruožus“, svarbius „žmogaus saviraiškai, brandiems tarpasmeniniams santykiams plėtoti, funkcionaliai šeimai kurti, atsakingos tėvystės ir motinystės įgūdžiams įgyti.“

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327875

Koordinatoriaus el. paštas: vaida.luksiene@vdu.lt

AIKOS kodas: 213002871

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: ŠA Inovatyvių studijų institutas

Valandų skaičius: 110

Kaina: 150 Eur

Aprašymas:

Tai yra 2 modulis iš Skaitmeniškai kompetentingas mokytojas/ dėstytojas programos.

Tikslas - susipažinti su skaitmeninių išteklių planavimu ir pasirinkimo bei turinio kūrimo galimybėmis, atsižvelgiant į mokymosi/ studijavimo tikslą, kontekstą, tikslinę grupę. Sukurto skaitmmeninio turinio tvarkymas ir dalijimasis, pasitelkiant atvirųjų švietimo išteklių paiešką, kūrimą, adaptavimą, licencijavimą.

Temos:

 1. Skaitmeninių išteklių pasirinkimas
 2. Skaitmeninio turinio kūrimas ir keitimas
 3. Skaitmeninio mokymosi turinio kūrimas skirtingiems mokymosi/ studijavimo organizavimo būdams
 4. Skaitmeninio išteklių kūrimas, tvarkymas ir dalijimasis. Atviri švietimo ištekliai.

Modulio mokymosi rezultatai:

 • Pasirinkti skaitmeninius išteklius atitinkamai pagal keliamus mokymosi tikslus ir mokymosi, studijavimo metodus, kontekstą, kuriame vyksta mokymasis ir besimokančiųjų tikslinę grupę.
 • Sukurti ir adaptuoti skaitmeninį turinį, atsižvelgiant į konkretų mokymosi / studijavimo tikslą, metodus ir kontekstą.
 • Sukurti ir adaptuoti skaitmeninį turinį, atsižvelgiant į skirtingus mokymosi/ studijavimo organizavimo būdus ir technologijų pasirinkimo sprendimus.
 • Tvarkyti (atviruosius) skaitmeninius išteklius, atsižvelgiant į privatumą ir autorinių teisių taisykles bei jais dalintis su besimokančiaisiais, kolegomis ir socialiniais dalininkais, įvertinant dalijimosi poreikį ir pasekmes.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Nėra

Koordinatoriaus telefonas: +370 659 91542

Koordinatoriaus el. paštas: nuotolines@vdu.lt

AIKOS kodas: 223002488

Programos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas

Valandų skaičius: 18

Kaina: 140 Eur

Aprašymas:

Paskirtis - asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka papildomai pagilinti medicinos psichologo profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius. Turinys sudaromas iš Sveikatos psichologijos dalykų individualiai pagal stažuotojo poreikius. Programą gali sudaryti vieno ar kelių dalykų turinys. Temų apimtis valandomis derinama atsižvelgiant į individualų kvalifikacijos tobulinimo poreikį.

Programą sudarantys dalykai:

 • Sveikatos priežiūros politika, etika ir teisė
 • Psichologinių tyrimų metodologija
 • Vertinimo metodai sveikatos psichologijoje
 • Konsultavimas sveikatos psichologijoje
 • Psichologiniai sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos modeliai
 • Į sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija sveikatos priežiūros sistemoje
 • Psichosocialinė reabilitacija
 • Streso įveikimo modeliai
 • Priklausomybių prevencija
 • Neuropsichologija
 • Sveikata ir senėjimas
 • Psichikos sveikatos teorijos
 • Psichologiniai sveikatos darbo vietoje modeliai
 • Vaiko ir paauglio sveikatos psichologija
 • Klinikinė sveikatos psichologija

Stažuotę atlikęs psichologas turi gebėti:

 • bendrauti su įvairaus amžiaus pacientais ir jų artimaisiais;
 • organizuoti ir planuoti savo veiklą, veikti savarankiškai, bendrauti ir dirbti komandoje, spręsti problemas ir priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;
 • nustatyti psichologinės intervencijos poreikį;
 • atlikti psichologinį įvertinimą;
 • atpažinti psichikos ir elgesio sutrikimus;
 • atpažinti paciento savižudišką elgesį, įvertinti savižudybės riziką ir suteikti reikiamą pagalbą;
 • pasirinkti ir taikyti pacientams, turintiems įvairių psichikos ir elgesio sutrikimų, negalią, priklausantiems skirtingoms sociokultūrinėms grupėms, ir (ar) jų artimiesiems tinkamas psichologines intervencijas: individualias ir grupines psichologines konsultacijas, psichologinio poveikio priemones ir psichoterapijos technikas;
 • įvertinti psichologinių intervencijų veiksmingumą;
 • mokyti pacientus atpažinti ligos paūmėjimą, valdyti ligą, motyvuoti tinkamai vartoti vaistus, laikytis gydymo rekomendacijų ir stiprinti sveikatą;
 • savarankiškai ir kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais rengti ir taikyti sveikatos stiprinimo priemones asmeniui, grupei ar bendruomenei;
 • savarankiškai ir kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais rengti ir taikyti ligų bei psichologinių problemų prevencijos priemones asmeniui, grupei ar bendruomenei;
 • spręsti profesinės veiklos etines dilemas.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Baigtos sveikatos psichologijos arba klinikinės psichologijos magistro studijos

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327 824

Koordinatoriaus el. paštas: justina.slavinskiene@vdu.lt

 

AIKOS kodas: 223002489

Programos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas

Valandų skaičius: 36

Kaina: 270 Eur

Aprašymas:

Paskirtis - asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka papildomai pagilinti medicinos psichologo profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius. Turinys sudaromas iš Sveikatos psichologijos dalykų individualiai pagal stažuotojo poreikius. Programą gali sudaryti vieno ar kelių dalykų turinys. Temų apimtis valandomis derinama atsižvelgiant į individualų kvalifikacijos tobulinimo poreikį.

Programą sudarantys dalykai:

 • Sveikatos priežiūros politika, etika ir teisė
 • Psichologinių tyrimų metodologija
 • Vertinimo metodai sveikatos psichologijoje
 • Konsultavimas sveikatos psichologijoje
 • Psichologiniai sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos modeliai
 • Į sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija sveikatos priežiūros sistemoje
 • Psichosocialinė reabilitacija
 • Streso įveikimo modeliai
 • Priklausomybių prevencija
 • Neuropsichologija
 • Sveikata ir senėjimas
 • Psichikos sveikatos teorijos
 • Psichologiniai sveikatos darbo vietoje modeliai
 • Vaiko ir paauglio sveikatos psichologija
 • Klinikinė sveikatos psichologija

Stažuotę atlikęs psichologas turi gebėti:

 • bendrauti su įvairaus amžiaus pacientais ir jų artimaisiais;
 • organizuoti ir planuoti savo veiklą, veikti savarankiškai, bendrauti ir dirbti komandoje, spręsti problemas ir priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;
 • nustatyti psichologinės intervencijos poreikį;
 • atlikti psichologinį įvertinimą;
 • atpažinti psichikos ir elgesio sutrikimus;
 • atpažinti paciento savižudišką elgesį, įvertinti savižudybės riziką ir suteikti reikiamą pagalbą;
 • pasirinkti ir taikyti pacientams, turintiems įvairių psichikos ir elgesio sutrikimų, negalią, priklausantiems skirtingoms sociokultūrinėms grupėms, ir (ar) jų artimiesiems tinkamas psichologines intervencijas: individualias ir grupines psichologines konsultacijas, psichologinio poveikio priemones ir psichoterapijos technikas;
 • įvertinti psichologinių intervencijų veiksmingumą;
 • mokyti pacientus atpažinti ligos paūmėjimą, valdyti ligą, motyvuoti tinkamai vartoti vaistus, laikytis gydymo rekomendacijų ir stiprinti sveikatą;
 • savarankiškai ir kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais rengti ir taikyti sveikatos stiprinimo priemones asmeniui, grupei ar bendruomenei;
 • savarankiškai ir kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais rengti ir taikyti ligų bei psichologinių problemų prevencijos priemones asmeniui, grupei ar bendruomenei;
 • spręsti profesinės veiklos etines dilemas.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Baigtos sveikatos psichologijos arba klinikinės psichologijos magistro studijos

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327 824

Koordinatoriaus el. paštas: justina.slavinskiene@vdu.lt

 

AIKOS kodas: 223002490

Programos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas

Valandų skaičius: 60

Kaina: 450 Eur

Aprašymas:

Paskirtis - asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka papildomai pagilinti medicinos psichologo profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius. Turinys sudaromas iš Sveikatos psichologijos dalykų individualiai pagal stažuotojo poreikius. Programą gali sudaryti vieno ar kelių dalykų turinys. Temų apimtis valandomis derinama atsižvelgiant į individualų kvalifikacijos tobulinimo poreikį.

Programą sudarantys dalykai:

 • Sveikatos priežiūros politika, etika ir teisė
 • Psichologinių tyrimų metodologija
 • Vertinimo metodai sveikatos psichologijoje
 • Konsultavimas sveikatos psichologijoje
 • Psichologiniai sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos modeliai
 • Į sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija sveikatos priežiūros sistemoje
 • Psichosocialinė reabilitacija
 • Streso įveikimo modeliai
 • Priklausomybių prevencija
 • Neuropsichologija
 • Sveikata ir senėjimas
 • Psichikos sveikatos teorijos
 • Psichologiniai sveikatos darbo vietoje modeliai
 • Vaiko ir paauglio sveikatos psichologija
 • Klinikinė sveikatos psichologija

Stažuotę atlikęs psichologas turi gebėti:

 • bendrauti su įvairaus amžiaus pacientais ir jų artimaisiais;
 • organizuoti ir planuoti savo veiklą, veikti savarankiškai, bendrauti ir dirbti komandoje, spręsti problemas ir priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;
 • nustatyti psichologinės intervencijos poreikį;
 • atlikti psichologinį įvertinimą;
 • atpažinti psichikos ir elgesio sutrikimus;
 • atpažinti paciento savižudišką elgesį, įvertinti savižudybės riziką ir suteikti reikiamą pagalbą;
 • pasirinkti ir taikyti pacientams, turintiems įvairių psichikos ir elgesio sutrikimų, negalią, priklausantiems skirtingoms sociokultūrinėms grupėms, ir (ar) jų artimiesiems tinkamas psichologines intervencijas: individualias ir grupines psichologines konsultacijas, psichologinio poveikio priemones ir psichoterapijos technikas;
 • įvertinti psichologinių intervencijų veiksmingumą;
 • mokyti pacientus atpažinti ligos paūmėjimą, valdyti ligą, motyvuoti tinkamai vartoti vaistus, laikytis gydymo rekomendacijų ir stiprinti sveikatą;
 • savarankiškai ir kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais rengti ir taikyti sveikatos stiprinimo priemones asmeniui, grupei ar bendruomenei;
 • savarankiškai ir kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais rengti ir taikyti ligų bei psichologinių problemų prevencijos priemones asmeniui, grupei ar bendruomenei;
 • spręsti profesinės veiklos etines dilemas.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Baigtos sveikatos psichologijos arba klinikinės psichologijos magistro studijos

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327 824

Koordinatoriaus el. paštas: justina.slavinskiene@vdu.lt

 

AIKOS kodas: 223002491

Programos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas

Valandų skaičius: 72

Kaina: 540 Eur

Aprašymas:

Paskirtis - asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka papildomai pagilinti medicinos psichologo profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius. Turinys sudaromas iš Sveikatos psichologijos dalykų individualiai pagal stažuotojo poreikius. Programą gali sudaryti vieno ar kelių dalykų turinys. Temų apimtis valandomis derinama atsižvelgiant į individualų kvalifikacijos tobulinimo poreikį.

Programą sudarantys dalykai:

 • Sveikatos priežiūros politika, etika ir teisė
 • Psichologinių tyrimų metodologija
 • Vertinimo metodai sveikatos psichologijoje
 • Konsultavimas sveikatos psichologijoje
 • Psichologiniai sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos modeliai
 • Į sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija sveikatos priežiūros sistemoje
 • Psichosocialinė reabilitacija
 • Streso įveikimo modeliai
 • Priklausomybių prevencija
 • Neuropsichologija
 • Sveikata ir senėjimas
 • Psichikos sveikatos teorijos
 • Psichologiniai sveikatos darbo vietoje modeliai
 • Vaiko ir paauglio sveikatos psichologija
 • Klinikinė sveikatos psichologija

Stažuotę atlikęs psichologas turi gebėti:

 • bendrauti su įvairaus amžiaus pacientais ir jų artimaisiais;
 • organizuoti ir planuoti savo veiklą, veikti savarankiškai, bendrauti ir dirbti komandoje, spręsti problemas ir priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;
 • nustatyti psichologinės intervencijos poreikį;
 • atlikti psichologinį įvertinimą;
 • atpažinti psichikos ir elgesio sutrikimus;
 • atpažinti paciento savižudišką elgesį, įvertinti savižudybės riziką ir suteikti reikiamą pagalbą;
 • pasirinkti ir taikyti pacientams, turintiems įvairių psichikos ir elgesio sutrikimų, negalią, priklausantiems skirtingoms sociokultūrinėms grupėms, ir (ar) jų artimiesiems tinkamas psichologines intervencijas: individualias ir grupines psichologines konsultacijas, psichologinio poveikio priemones ir psichoterapijos technikas;
 • įvertinti psichologinių intervencijų veiksmingumą;
 • mokyti pacientus atpažinti ligos paūmėjimą, valdyti ligą, motyvuoti tinkamai vartoti vaistus, laikytis gydymo rekomendacijų ir stiprinti sveikatą;
 • savarankiškai ir kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais rengti ir taikyti sveikatos stiprinimo priemones asmeniui, grupei ar bendruomenei;
 • savarankiškai ir kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais rengti ir taikyti ligų bei psichologinių problemų prevencijos priemones asmeniui, grupei ar bendruomenei;
 • spręsti profesinės veiklos etines dilemas.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Baigtos sveikatos psichologijos arba klinikinės psichologijos magistro studijos

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327 824

Koordinatoriaus el. paštas: justina.slavinskiene@vdu.lt

AIKOS kodas: 213001718

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Švietimo akademija

Valandų skaičius: 40

Aprašymas:

Programos tikslas: tobulinti dalyvių gebėjimus spręsti profesines problemas grupėje, taikant supervizijos įgūdžius ugdančius metodus.
Dirbdami profesinio tobulėjimo grupėje ir taikydami supervizijos įgūdžių ugdymo metodus, mokymų dalyviai įgis žinių ir praktinių supervizijos įgūdžių, patobulins savo ir kolegų profesinių problemų sprendimo gebėjimus.

Programos uždaviniai:

 • Formuoti vertybines nuostatas darbui profesinio tobulėjimo grupėje;
 • Plėsti problemų sprendimo galimybes taikant supervizijos ugdymo metodus;
 • Plėtoti gebėjimus reflektuoti asmenine patirtimi grįstą nuomonę.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai):Dalyviai turi turėti profesinės/ praktinės veiklos patirties

Koordinatoriaus telefonas: +370 37 327875

Koordinatoriaus el. paštas: vaida.luksiene@vdu.lt

AIKOS kodas: 213002653

Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Įgyvendinantis padalinys: Švietimo akademija

Valandų skaičius: 40

Aprašymas:

Programos paskirtis – atliepiant naujai kuriamų bendrųjų programų principines nuostatas, mokytojams sudaryti sąlygas tobulinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas bei praktiškai išbandyti tyrinėjimais grįsto ugdymo, naratyvines strategijas taikant GIS technologijas. Įgalinti mokytojus naujas mokymosi strategijas taikyti ugdymo procese. Mokymų metu dalyviai praktiškai išbandys aktualias ir inovatyvias mokymo strategijas socialinių mokslų ugdymui (tyrinėjimais grįstas mokymasis, kraštovaizdžio tyrimo gebėjimų ugdymo metodika, mokymas(-is) taikant GIS technologijas, skaitmeninio istorijų pasakojimo taikymas ugdymo procese). Mokymų strategijų išbandymo metu dalyviai gaus mokslininkų ir ugdymo praktikų patarimus, dalinsis savo patirtimi, spręs kylančias problemas. Mokymų praktinės užduotys yra susijusios su EDUATOM projekto (eduatom.eu) kuriamo atominio turizmo turiniu.

Programos reikalingumą apsprendžia tendencijos, kad pedagogai išsako pageidavimus stiprinti su dalyko turiniu siejamas kompetencijas ir įgyti daugiau žinių bei gebėjimų apie įvairias socialinių mokslų disciplinų (geografijos, istorijos, ekonomikos) mokymo strategijas. Tarptautinės geografų sąjungos Geografijos edukacinės komisijos Chartijoje (International Charter on Geographical Education, 2016) teigiama, kad geografija „..yra gyvybiškai svarbus XXI a. pasaulio piliečių žinių šaltinis, suteikiantis mums galimybių ieškoti atsakymų į klausimą – kaip galime šiuolaikiniame tarpusavio ryšiais susaistytame pasaulyje gyventi tvariai?“ Tai įgalina jaunus žmones gyventi harmonijoje su aplinka, gyvuoju pasauliu, visuomene. Mokymosi metu įgytos  žinios padeda gilai suvokti žmonijos patiriamų iššūkių, susijusių su klimato kaita, energijos vartojimu, aprūpinimu maistu, pertekliniu gamtinių išteklių naudojimu, urbanizacija. Geografijos mokymasis, paremtas tyrinėjimais, išgyvenimais, padeda mokiniams geriau formuluoti klausimus, vystyti intelektą ir veiksmingiau reaguoti į gyvenimo keliamus iššūkius. „Taip jie įgyja ne vien pagrindinių XXI a. žmogui reikalingų gebėjimų, bet ir išmoksta naudotis išskirtiniais tiriamaisiais įrankiais – t.y., studijuoti žemėlapius, rinkti duomenis konkrečioje vietoje ir naudotis galingomis skaitmeninės komunikacijos priemonėmis“.

Reikalavimai programos dalyviams (programos reikalavimai): Socialinių mokslų (geografijos, istorijos, ekonomikos) mokytojai

Koordinatoriaus telefonas: +370 610 07283

Koordinatoriaus el. paštas: odeta.norkute@vdu.lt

—————

Daugiau informacijos apie konkrečias neformaliojo švietimo programas teikia kontaktiniai asmenys, nurodyti studijų programų aprašuose.

—————