Praneškite apie diskriminaciją

Vytauto Didžiojo universitetas siekia užtikrinti darbuotojų ir besikreipiančių dėl įdarbinimo asmenų vienodą padėtį tiek iki, tiek po darbo sutarties sudarymo, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Universitete netoleruojamos tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos formos, taip pat nurodymas diskriminuoti ar bet kokia forma galintis pasireikšti priekabiavimas, psichologinis smurtas, patyčios, naudojimasis užimama padėti.

Visi Universiteto darbuotojai (kandidatai į laisvas darbo vietas), kurie mano, kad jiems nebuvo užtikrintos lygios galimybės ar jų atžvilgiu susiklostė lygių galimybių pažeidimo situacija, turi teisę Universitetui pateiki skundą. Darbuotojas, norėdamas pranešti apie diskriminaciją ar lygių galimybių pažeidimą gali kreiptis į savo padalinio vadovą, Universiteto rektorių ar palikti pranešimą čia: