Praneškite apie diskriminaciją

Vytauto Didžiojo universitetas siekia užtikrinti darbuotojų ir besikreipiančių dėl įdarbinimo asmenų vienodą padėtį tiek iki, tiek po darbo sutarties sudarymo, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Universitete netoleruojamos tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos formos, taip pat nurodymas diskriminuoti ar bet kokia forma galintis pasireikšti priekabiavimas, psichologinis smurtas, patyčios, naudojimasis užimama padėti.

Jei manote, kad Jums nebuvo užtikrintos lygios galimybės ar Jūsų atžvilgiu susiklostė lygių galimybių pažeidimo situacija ar patyrėte diskriminaciją, turite teisę kreiptis savo padalinio vadovą (-ę), Lygių galimybių koordinatorę, pateikti pranešimą Etikos komisijai ar parašyti į pasitikejimo.linija@vdu.lt. Kiekvieną atvejį tirs savo srities specialistai (-ės), garantuodami (-os) visišką konfidencialumą.