Tarptautiniai ryšiai

Universitete veikia Tarptautinių ryšių departamentas, kuris siekia užmegzti, koordinuoti ir administruoti ryšius su mokslo ir kitomis Lietuvos bei užsienio institucijomis, pristatyti studijų programas, skleisti informaciją apie universitetą bei jį reklamuoti užsienio šalyse. Tarptautinių ryšių departamentas informuoja universiteto studentus ir darbuotojus apie studijas, stipendijas, stažuotes, mokslines programas ir projektus užsienyje, konsultuoja mokslo ir studijų užsienyje klausimais. Departamentas padeda ir konsultuoja atvykstančius iš užsienio studentus ir dėstytojus studijų, gyvenimo Lietuvoje (migracijos), integracijos į Universiteto akademinę bendruomenę klausimais.

Tarptautiškumo plėtra universitete aprėpia dalyvavimą ir narystę tarptautinėse organizacijose bei tinkluose, dvišalio bendradarbiavimo sutarčių sudarymą ir bendradarbiavimą jų pagrindu, įvairių tarptautinių programų („Erasmus+“ ir kt.), tarptautinių projektų vykdymą. Didelę reikšmę tarptautiškumui turi universitete vykdoma mokslinė veikla, dalyvavimas tarptautinėse konferencijose.

Tarptautiškumo plėtojimas VDU

  • Vytauto Didžiojo universiteto „Erasmus+” aukštojo mokslo chartija 2014–2020.
  • Vytauto Didžiojo universiteto „Erasmus“ bendroji deklaracija.
  • VDU yra tarptautinių asociacijų (EUAEAIE, EDENAABS, „GreenLight“, ECOLAS, BSRUN, „garagErasmus“ ir kt.) narys.
  • Pagal dvišales sutartis bendradarbiaujama su  daugiau nei 200 mokslo ir studijų institucijų iš 42 pasaulio šalių.
  • VDU turi daugiau nei 330 „Erasmus+“ partnerių 50 valstybių.
  • VDU pirmasis Lietuvoje pradėjo dalyvauti jau 19 universitetų vienijančiame „Campus Europae“ mainų projekte.
  • Kiekvienais metais mainų programose dalyvauja daugiau nei 400 VDU studentų ir 170 universiteto darbuotojų
  • 2015 m. laipsnį suteikiančioms ir dalinėms studijoms  į VDU atvyko daugiau nei 700 užsienio studentų, iš VDU į užsienio universitetus studijuoti bei atlikti praktiką užsienio įmonėse bei organizacijose išvyko daugiau nei 400 studentų.

VDU — tarptautinių organizacijų ir tinklų narys

Vytauto Didžiojo universitetas yra įvairių tarptautinių organizacijų bei tinklų narys. VDU yra individualus pilnateisis EUA (European University Association – Europos universitetų asociacija)  narys, kuriam narystė garantuoja teisę naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis ir dalyvauti konferencijose, taip pat balsavimo teisę Generalinėje asamblėjoje.

2002 m. Vytauto Didžiojo universitetas tapo Europos tarptautinio švietimo asociacijos (European Association for International Education) nariu. Narystė EAIE universitetui suteikia galimybę kelti profesinę kvalifikaciją įvairių seminarų, darbo grupių ar konferencijų metu, taip pat kurti tarptautinius tinklus.

2008 m. universitetas prisijungė prie didžiausio pasaulyje Europos nuotolinio ir e-mokymosi tinklo (European Distance and E-learning Network), kuriam priklauso 430 institucijų iš 55 šalių. Nuo 2010 m. organizacijos Valdybai priklauso Inovatyvių studijų instituto direktorė Airina Volungevičienė.

VDU ir AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies – Baltijos studijų progreso asociacija) sutarė dėl bendradarbiavimo stiprinant ryšius tarp mokslo institutų ir mokslininkų.

GreenLight (The European GreenLight Programme – Europos efektyvaus apšvietimo programa Žalioji šviesa) – VDU programos partneris nuo 2008 m. Šios programos tikslas – visos Europos mastu mažinti patalpų ir lauko apšvietimo energijos suvartojimo sąnaudas, taip sumažinant taršos emisijas bei ribojant pasaulinį klimato atšilimą. GreenLight programos koordinatorius Vytauto Didžiojo universitete – dr. Nerijus Jurkonis.

Vienas strateginių universiteto tikslų – inicijuoti ir palaikyti socialiai aktyvios ir atsakingos bendruomenės principus. VDU yra draugiškas negalią turintiems studentams, remia socialiai pažeidžiamus bendruomenės narius, gelbsti nelaimės ar netekties atveju, skatina akademines, mokslo, meno, sporto ir visuomenines veiklas, savanorystę, partnerystę ir bendruomeniškumą, palaiko „žaliojo universiteto“ idėjas. Ši VDU direktyva yra pripažinta Lietuvoje ir tarptautiniu mastu:

2014 m. gruodžio mėnesį Universitetas tapo didžiausios savanoriškos socialinės atsakomybės iniciatyvos JTO „Pasaulinis susitarimas“ dalyviu (angl. Global Compact). Iniciatyva remiasi dešimčia principų, apimančių žmogaus teises, darbuotojų teises, aplinkos apsaugą ir kovą su korupcija. gc_logo_new_mazas
2015 m. sausio mėnesį Universitetas įstojo į Lietuvos atsakingo verslo asociaciją (LAVA), kuri yra ir formali organizacija, ir oficiali „Pasaulinio susitarimo“ atstovybė Lietuvoje. LAVA-logo1
2015 m. vasario 24 dieną VDU tapo Europos universitetų asociacijos Doktorantūros studijų tarybos (angl. European University Association Council for Doctoral Education) (EUA-CDE) nariu. EUA Doktorantūros studijų tarybos tikslas – prisidėti prie doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų Europoje plėtojimo, pažangos ir kokybės gerinimo, kelti doktorantų ir mokslo daktarų profesinį prestižą. Narystė EUA-CDE suteikia dar daugiau galimybių Universitetui plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvas, gerinti doktorantūros studijų bei mokslo tyrimų kokybę, plėtoti socialiai atsakingos bendruomenės idėją. EUA-CDE

Fakultetų bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis

VDU Informatikos fakultetas yra tarptautinių organizacijų IEEE (Institute of Electronic and Electrical Engineers – Elektronikos inžinierių institutas), AMS (American Mathematical Society – JAV matematikos bendruomenė), IFIP (International Federation for Information Processing – Tarptautinė federacija informacijos apdorojimui) narys.

VDU Politikos ir diplomatijos fakultetas – NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Viešojo administravimo institutų tinklas Centrinėje ir Rytų Europoje) organizacijų narys.

Universiteto Socialinės gerovės institutas yra IASSW (International Associaction of School of Social Work – Tarptautinė socialinio darbo mokyklų asociacija), EASSW (European Association of Schools of Social Work – Europos socialinio darbo mokyklų asociacija) ir Rytų Europos regiono socialinio darbo mokyklų asociacijos (Eastern European Sub-Regional Association of Schools of Social Work) narys. Socialinės gerovės institutas bendradarbiauja su kitais Lietuvos universitetais steigiant Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociaciją.

VDU Teisės fakultetas yra ELFA (European Law Faculties Association – Europos teisės fakultetų asociacija) ir AALS (Association of American Law Schools – JAV teisės institutų asociacija) narys.

Užsienio kalbų institutas yra ELC/CEL (European Language Council/ Conseil Européen pour les Langues) narys.

Tarptautinė patirtis ir galimybės

Pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis Vytauto Didžiojo universitetas bendradarbiauja su daugiau nei 200 mokslo ir studijų institucijų iš 42 pasaulio šalių Europoje, Azijoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje. Bendradarbiaujant su Bolonijos, Liublianos ir Sankt Peterburgo universitetais yra įgyvendinama bendrojo laipsnio magistro programa MIREES, su Mičigano valstijos universiteto Teisės koledžu vykdoma sertifikatinė programa. Bendradarbiavimo sutarčių pagrindu su Talino ir Latvijos universitetais įsteigta Baltijos doktorantūros mokykla, su Latvijos, Tartu ir Turku universitetais rengiami bendri leidiniai ir elektroniniai žurnalai. Nuo 1999 m. universitetas dalyvauja „Erasmus+“, o nuo 2003 m. – ir „Campus Europae“ programoje. Vasarą universitete organizuojamos įvairios tarptautinės mokyklos.

„Erasmus+“ studijos ir praktika

Nuo 1999 m. universitetas dalyvauja „Socrates / Erasmus“ programoje.  Jos dėka studentai gauna kalbinių ir švietėjiškų žinių, pažįsta kultūrą, sužino Europos šalių patirtis jų studijuojamų disciplinų srityje.

Nuo 2007 m. „Socrates / Erasmus“ programa išsiplėtė ir yra vadinama „Erasmus+“. Ši programa studentams suteikia galimybę vieną kartą studijuoti užsienio universitete ir vieną kartą atlikti praktiką užsienio įmonėje.

Nuo 2008 m. pagal Erasmus+ mainų programą VDU studentai praktiką gali atlikti įvairiose užsienio organizacijose bei įmonėse. Pagrindinis šios praktikos tikslas – padėti studentui prisitaikyti prie Europos Bendrijos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą. Į 3 mėnesių profesinę praktiką bet kurioje iš 27 ES šalių bei Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Šveicarijoje, Kroatijoje ar Makedonijoje išvyksta konkurso būdu atrinkti studentai, kurių kelionės ir pragyvenimo svečioje šalyje išlaidas padengia skirta stipendija. Plačiau apie „Erasmus+“ praktiką.

„Erasmus+“ studentams

Šiandien VDU turi daugiau nei 330 „Erasmus+“ partnerių 50 šalių. Per 20 „Erasmus“ programos įgyvendinimo universitete metų semestro studijoms ar praktikai į užsienį išvyko daugiau nei 1300 studentų. Plačiau apie „Erasmus+“ studijas.

„Erasmus+“ dėstytojams ir administracijos darbuotojams

VDU dėstytojai bei administracijos darbuotojai taip pat turi galimybę pasinaudoti „Erasmus+“ programa. Dėstytojai gali išvykti „Erasmus+“ dėstymo vizitui į pasirinktą partnerinę aukštojo mokslo instituciją (AMI). Plačiau apie „Erasmus+“ dėstymo vizitus. Administracijos darbuotojai taip pat gali išvykti mokymosi vizitui į vieną iš VDU partnerinių „Erasmus+“ AMI, ar įmonę/organizaciją. Plačiau apie „Erasmus+“ mokymosi vizitus.

Dvišaliai mainai

Vytauto Didžiojo universitetas, siekdamas paskatinti studentų mobilumą bei palaikyti glaudžius ryšius su užsienio universitetais partneriais, nuo 2009 m. rudens semestro įsteigė VDU Mainų programų stipendiją studentams, vykstantiems pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis. Šios stipendijos tikslas – skatinti studentus vykti į užsienį tam, kad jie galėtų pagilinti savo studijų krypties žinias, surinkti papildomos informacijos atliekamiems moksliniams darbams ar tyrimams, bendrauti su kitų šalių, kultūrų žmonėmis, o vėliau – įgytas žinias pritaikyti praktikoje.

Šiuo metu Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs pasirašęs daugiau nei 200 dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su universitetais iš 42 pasaulio valstybių Europoje, Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Šių sutarčių pagrindu vykdomi ne tik studentų, tačiau ir personalo mainai, stažuotės, organizuojami įvairūs seminarai ir konferencijos, rengiami bendri projektai, atliekami moksliniai tyrimai. Plačiau apie galimybę gauti VDU mainų programų stipendiją.

Baltijos vasaros universitetas

VDU taip pat organizuoja Baltijos vasaros universiteto (angl. Baltic Summer University, BSU) programas – kursus anglų kalba, į kuriuos kasmet atvyksta studentai iš įvairių pasaulio šalių. Tarp BSU programų – vasaros stažuočių programa SIP, leidžianti studentams įgyti praktinių žinių savo profesinėje srityje bei supažindinanti su šiuolaikine Lietuva, Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, įvairios kūrybiškumą ugdančios programos. Plačiau apie Baltijos vasaros universitetą

Tarptautiškumo dimensijos stiprinimas mokantis kalbų

Tarptautiškumo plėtotė universitete neatskiriama nuo kalbų mokymo, daugiakalbės kompetencijos tobulinimo ir kalbinio universiteto bendruomenės pasirengimo dalyvauti tarptautiniuose studijų, mokslo, verslo, kultūriniuose ir asmeniniuose projektuose. 2012–2014 m. VDU strateginio plano projekte kalbinis universiteto bendruomenės parengimas deklaruojamas kaip viena iš didžiausių universiteto vertybių, kaip ir akademinė laisvė, savivalda, liberalioji studijų sistema, universitetinė kultūra, platus humanitarinis ir socialinis studentų išsilavinimas, studijų, mokslo ir administravimo subalansuotumas, todėl keliamas uždavinys sukurti optimalią užsienio kalbų mokymosi sistemą derinant studentų norus ir galimybes, profesinės veiklos ir tarptautinio bendravimo reikalavimus.

VDU, skirtingai nei daugelis kitų aukštojo mokslo institucijų, studentams leidžia mokytis visų 30 dėstomų užsienio kalbų – pasirinkimas nėra ribojamas specialybės studijų programų. Joks kitas universitetas Lietuvoje nesudaro galimybės laisvai pasirinkti Europos Sąjungoje reikalingas italų, ispanų, prancūzų, vokiečių ar vis daugiau studentų pritraukiančias kinų, japonų, korėjiečių, norvegų bei daugelį kitų kalbų. Norintiems gilinti kalbos įgūdžius konkrečioje srityje, siūloma net 18 skirtingų anglų kalbos kursų, pritaikytų politikos, verslo, teisės ir kitose srityse besiruošiantiems dirbti studentams. Būsimieji ekonomistai, vadybininkai, administratoriai ir visi norintys taip pat gali studijuoti profesinei veiklai skirtą vokiečių bei verslo rusų kalbas. Taip pat suteikiama galimybė rinktis kursus, kuriuose pažindinama su arabų, islamo, Antikos, turkų bei kitomis kultūromis ir jų kalbomis. Sužinok daugiau.

Daugiau apie tarptautinius ryšius

Tarptautinių ryšių departamentas