Strateginis valdymas (VAD4005)

  • Dalyko kodas: VAD 4005
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Strategic Management
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Rita Bendaravičienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti teorinius ir praktinius strateginio valdymo pagrindus. Baigę dalyką studentai gebės taikyti verslo organizacijose strateginio valdymo principus, atlikti organizacijos strateginę vidinės ir išorinės aplinkų analizę, formuluoti strategiją, ją įgyvendinti ir kontroliuoti įgyvendinimą, taikant strateginiam valdymui naudojamus metodus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to study theoretical and practical backgrounds of strategic management. During the course students will develop competencies in the field of strategic management of business organizations: making strategic environmental analysis, formulating strategic alternatives, making the choice of the best strategy taking into account environmental conditions, implementing, monitoring and evaluating strategy implementation.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

I-V semestro verslo administravimo, finansų, ekonomikos dalykai

Dalyko studijų rezultatai

1) Atpažinti ir interpretuoti duomenis, apibūdinančius konkrečias strateginio valdymo problemas.
2 ) Atpažinti ir įvertinti strateginio valdymo problemas, atsižvelgiant į jų susiformavimo kontekstą, t. y. atsižvelgiant į šiuolaikinės verslo aplinkos tendencijas.
3) Pasiūlyti pagrįstus strateginio valdymo problemų sprendimus, pagrindžiant jų tinkamumą ir įvertinus besikeičiančios šiuolaikinės verslo aplinkos tendencijų įtaką siūlymams.
4) Pasiūlyti pagrįstus strateginio valdymo problemų sprendimus, atsižvelgiant į šiuolaikinės verslo aplinkos veiksnių įtaką.
5) Demonstruoti gebėjimą savarankiškai analizuoti problemas, priimti (projektinius) sprendimus.
6) Demonstruoti mokomojo projekto valdymo įgūdžius.
7) Parengti, pristatyti ir apginti savo grupės nuomonę, pagrindžiant pristatomas idėjas.
8) Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, prisiimti atsakomybę ir kt.

Dalyko turinys

1. Strateginio valdymo raida.
2. Strateginis valdymas ir konkurencingumas: sąvokos, turinys.
3. Misijos, vizijos, strateginių tikslų kūrimas/formulavimas.
4. Išorinės aplinkos analizės atlikimo logika, būdai ir instrumentai.
5. Vidinės aplinkos analizės atlikimo logika, būdai ir instrumentai
6. SSGG matricos sudarymo logika ir principai.
7. Strategijos kūrimas: alternatyvų kūrimas ir galutinės strategijos pasirinkimas.
8. Strategijos įgyvendinimas: programų, biudžetų, procedūrų sudarymas.
9. Strategijos įgyvendinimo vertinimas ir kontrolė: jų būdų ir instrumentų pasirinkimas ir naudojimas.
10. Strateginio valdymo proceso etapai ir darbai.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

45 val.

Seminarai

15 val.

15 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Grupinis namų darbas – 30 %
Egzaminas – 40 %

Literatūra

1. 2012 Wheelen T. L., Hunger D. J. // Strategic Management and Business policy. Pearson Prentice Hall
2. 2017 David. F. R., David. F. R // Strategic Management, A Competitive Advantage Approach: Concepts and Cases Pearson Prentice Hall
3. 2019 Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K. // Exploring Strategy: Text & Cases Pearson Prentice Hall
4. 2002 Jucevičius R. // Strateginis organizacijų vystymas. Technologija
5. 2017 Korsakienė, R., Grybaitė, V., Šimelytė, A. //Strateginis organizacijų valdymas teorija ir praktika : vadovėlis Vilnius: Technika
Papildoma literatūra
1. 2010 Mintzbrg H., Ahlstrand B., Lampel J. // Strategy Safari. Pearson Prentice Hall
2. 2014 Mintzbrg H., Lampel J., Quinn, J. B., Ghoshal, S. // The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases Pearson
3. 2011 HBR's 10 Must Reads on Strategy. // Straipsnių rinkinys. HBR
4. 2017 Tzu S. // Karo menas Kaunas: Obuolys
5. 2002 Neely, A., Adams, C., Kennerley, M. // The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success Pearson Prentice Hall
6. 2012 Aguins, H. // Performance Management Pearson Prentice Hall