Statistika (mišrus nuotolinis)

  • Dalyko kodas: MATN0202
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Statistics (online course)
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Aušra Rutkienė, prof. dr. Ričardas Krikštolaitis, IF Matematikos ir statistikos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studijuojant dalyką nagrinėjami įvairūs pasiskirstymai, jų savybės bei pritaikymas. Šiame kurse studentai išmoks duomenis, juos pateikti įvairiomis formomis (skaičiuojant įvairias charakteristikas bei grafiškai). Taip pat mokės skaičiuoti tikimybę, taikydami įvairius tikimybės apibrėžimus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Probability and statistics main concepts, purposes and problems. Population and sample. Distributions of the populations. Descriptive statistics. Graphs. Probability definitions. Probabilities calculation. Discrete random variables. Mean, variance.

Dalyko studijų rezultatai

Geba parinki tyrimo imtį; skaičiuosi skaitines charakteristikas; vaizduoti duomenis grafiškai; skaičiuoti tikimybes, naudodami įvairius tikimybės apibrėžimus; užrašyti skirstinį ir skaičiuoti jo skaitines charakteristikas.

Dalyko turinys

Populiacija ir imtis.
Tikimybinės ir netikimybinės imtys.
Duomenų padėties charakteristikos.
Duomenų sklaidos charakteristikos.
Duomenų grafinis vaizdavimas.
Tikimybė. Statistinis, klasikinis tikimybės apibrėžimas. Sąlyginė tikimybė. Pilnos tikimybės, Bajeso formulės.
Diskretūs atsitiktiniai dydžiai. Vidurkis, dispersija.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 10 val.
Darbas grupėse 5 val.
Savarankiškas darbas 75 val.
Konsultavimas 30 val.
Iš viso 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 25%;
Namų darbas – 15%;
Grupinis darbas - 10%;
Egzaminas - 50%.

Literatūra

1. 2000 Čekanavičius V., Murauskas G., Statistika ir jos taikymai (I d.) Vilnius: leidykla TEV
2. 2006 Bakštys A., Statistika ir tikimybė Vil¬nius: TEV
Papildoma literatūra
1. 2007 Bakštys A., Skaičiavimo statistika Vilnius: leidykla TEV