Tarptautinė komercinė teisė

  • Dalyko kodas: VAM 6002
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: International Business Law
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Paulius Čerka

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas yra suteikti studentams žinių apie kai kuriuos tarptautinės verslo veiklos teisinius aspektus, ypač transnacionalinių korporacijų. Pagrindinis dėmesys skiriamas tarptautinio verslo tinklams, apimantiems kontrolės veiklą daugiau nei vienoje šalyje, arba per nuosavybes teises, ilgalaikes sutartis ir licencijas ar frančizes. Kursas iš dalies padengia tarptautinius komercinius pardavimus ar prekybą. Bendra tema yra verslo globalizacijos teisiniai aspektai, ir nors daugiausia dėmesio yra skirta teisei, šis kursas yra tarpdisciplininio pobūdžio, nes didele dalimi sutampa su tarptautinių santykių, sociologijos, ekonomikos, verslo vadybos klausimais. Teisiniai klausimai apima tarptautinę teisę , bendrovių teisę, komercinę teisę ir Europos bendrijos teisę.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course examines some legal aspects of the organisation of transnational business activities, especially transnational corporations. Thus, the focus is on international business networks, involving control of activities in more than one country, whether through ownership links, long-term contracts, and licences or franchises. It does partly cover international commercial sales or trade. The general theme is the legal aspects of the globalisation of business, and although the focus of the course is legal, it is interdisciplinary, in that there are significant overlaps with issues in international relations, sociology, economics, and business management. The legal issues covered will also involve a mixture of subjects, including international law, company law, commercial law, and European Community Law.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Teisės pagrindai ar analogiškas dalykas

Dalyko studijų rezultatai

1. Analizuoti tarptautinio verslo teisinį reglamentavimą
2. Apibūdinti įmonių su užsienio kapitalu valdymo aspektus ir principus.
3. Apibūdinti pagrindines tarptautinę prekybą reglamentuojančias konvencijas.
4. Tarptautinių sutartinių santykių įvertinimas
5. Taikyti tarptautinio atstovavimo santykių kvalifikavimą
6. Taikyti verslo plėtimo tarptautinėje erdvėje principus

Dalyko turinys

Tarptautinės teisės samprata. Pagrindinės problemos Tarptautinių verslo ginčo sprendimų problematika. Darbo santykių reguliavimo ir rizikų našta versle.
Įmonių inkorporavimas ir valdymo struktūra. Filialų ir dukterinių įmonių veiklos modelių palyginimas. Akcininkų sutartys. Įtampa tarp valdymo organų ir dalyvių.
CISG 1980 konvencija. UNIDROIT sutarčių principai. Niujorko konvencija dėl arbitražo sprendimų
Pavyzdinės dvigubo apmokestinimo konvencijos nuostatos.
Nuolatinės buveinės samprata. Pelno apmokestinimas prekyboje.
Verslo sandorių finansavimo modeliai. INCOTERMS taikymas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Komandinis darbas 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo valandų 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%
Individualus tiriamojo darbo ataskaita ir jo pristatymas – 30%
Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2016 Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas, UNIDROID principai https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/-principles2016/principles2016-e.pdf
2. 1982 Niujorko konvenciją dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.15192
3. 2010 Europos bendradarbiavimo ir vystymosi organizacija, Pavyzdinė konvencija dėl pajamų ir kapitalo http://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm
2015 International Commercial Law, John Shijian Mo https://books.google.lt/books/about/International_Commercial_Law.html?id=4sFprgEACAAJ&redir_esc=y
Papildoma literatūra
1. 2010 Jungtinių tautų konvencija dėl tarptautinių pirkimo-pardavimo sutarčių https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf
2. 2003 Sarkar, R. Transnational business law:a development law perspective
3. 1999 Frisch, D., Bhala, R. Global business law: principles and practice
4. 1999 Davidson, D. V., Knowles, B. E., Forsythe, L. M., Jespersen, R. Comprehensive business law: principles and cases