Latvių kalba, A1.1

  • Dalyko kodas: LAT 0313
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Latvian, A1.1
  • Dalykas atestuotas: 2018-03-20
  • Atestacija galioja iki: 2021-03-20
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Daiva Puškoriutė-Ridulienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai įgyja pradedančiųjų žemesniojo (A1.1) latvių kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: pagrindinės kalbos dalys ir jų kaitymas; leksiniai vienetai ir struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis; latvių kalbos garsų, žodžių tarimo bei intonacijos ypatumai; latvių ir lietuvių kalbų bendrybės ir skirtybės. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedija laboratorijoje su Euro Talk „Talk Now Latvian“ ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas, praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to introduce students to common traits and differences of the Latvian and Lithuanian languages, to enable students to communicate in Latvian in simple situations, to provide them with the knowledge of the basics of the Latvian grammar (the basic phonetic, morphological, lexical and syntactic rules), to teach them to read simple texts with the aid of a dictionary and to enable them to produce their own simple written texts. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). Students acquire the proficiency necessary to communicate in Latvian (both in spoken and written forms) in simple situations.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti A1.1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, dialogus, elektroninius laiškus, atviručių tekstą, paprastus informacinio pobūdžio tekstus.
Suprasti maždaug 3 minučių trukmės adaptuotus garso ir vaizdo įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis.
Užmegzti paprasčiausius socialinius ryšius: pasisveikinti, atsisveikinti, prisistatyti, vartojant paprasčiausias kasdienes mandagumo formules.
Paprasta kalba bendrauti įprastomis kasdieninėmis temomis.
Pradėti ir palaikyti pokalbį apie žinomus dalykus, paklausti bei reaguoti į nesudėtingus pašnekovo klausimus.
Trumpai ir paprastai aprašyti save ir savo aplinką: kur gyvena, ką veikia; parašyti trumpą atvirutę; užpildyti nesudėtingas formas.

Dalyko turinys

Lingvistinės temos:
Latvių ir lietuvių kalbų bendrybės ir skirtybės.
Latvių kalbos fonetikos ypatybės.
Daiktavardžių linksniavimas. Giminė. Priebalsių kaita.
Būdvardžių linksniavimas. Būdvardžių laipsniavimas.
Sudurtiniai žodžiai.
Kiekiniai skaitvardžiai.
Asmeninių, savybinių įvardžių linksniavimas ir vartojimas.
Prielinksniai.
Veiksmažodžių asmenavimas.
Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo temos:
Prisistatymas ir susipažinimas. Šeima. Profesijos.
Metų laikai, mėnesiai, savaitės, dienos, valandos, paros dalių pavadinimai, datos.
Namai. Baldai. Namų apyvokos daiktai. Spalvos. Pomėgiai.
Maisto produktai. Virtuvės reikmenys. Maisto gaminimas. Kavinėje. Valgiaraštis. Nacionalinė virtuvė. Šalių pavadinimai. Receptai.
Pirkiniai. Pieno produktai. Duonos gaminiai. Mėsos gaminiai. Vaisiai ir daržovės.
Dovanos pirkimas. Kainos įvardijimas. Daiktų apibūdinimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 35 ak. val.
Iš viso 80 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2008 Butkus A. Latvių kalba. Gramatika ir pratimai ir http://donelaitis.vdu.lt/lkk/pdf/Latviu_kalba_intern.pdf. Kaunas: Aesti
2. 2015 Butkus A. Lietuvių-latvių kalbų vadovas
http://www.lt-lv-forum.org/files/Celv_
sujungtas.pdf ]http://www.lt-lv-forum.org/files/Celv_sujungtas.pdf Kaunas: Aesti
3. 2011 Atvērsim vārtus! http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/AtversimVartus_MacibuGramata.pdf
Papildoma literatūra
1. Lietuvių-latvių, latvių-lietuvių kalbų žodynas https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?q=&s=0&g=2&r=10621063
2. Māci un mācies latviešu valodu http://maciunmacies.valoda.lv/vardnicas
3. Auralog Tell Me More 10.0
4. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje.