Kūrybinės organizacijos ir lyderystė

  • Dalyko kodas: KRI 5017
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: CREATIVE INDUSTRIES ORGANIZATIONS
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Gintautas Mažeikis

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso tikslas yra remiantis Kritine teorija aptarti kūrybinių organizacijų tapsmą ir lyderių formas, kurie gali inicijuoti jų raidą. Kritinė teorija nagrinėja juslumo, vaizduotės, simbolizacijos, konceptualizacijos ir komunikacijos socialinę-politinę reikšmę, santykius (S.Coleridge-W.Blake, J.-P.Sartre, J. Lacanas, C. Castoriadis... K. Sabolius). Vaizduotės virsmas organizacija: gauja, gentis lyga, valstybė (tipologija) – pagal politinę antropologiją ir pagal G. Deleuze ir F. Guattari; molekulinė ir molinė raida, rizomatiškumas, tapsmo mažuma idėja. Simbolinis mąstymas, simbolinė organizacija, konceptualizacija ir komunikacija. Simbolinis mąstymas sekant J. Lacanu. Simbolinė organizacija: M. Sahlins, V. Kavolis, L. Donskis. Mitas ir organizacija, religinių, kvazi religinių, okultinių, ideologinių, kitų gyvenimo stilių organizacijų kilmė. Poetiniai ir meniniai sąjūdžiai. Meniniai judėjimai. Organizacija ir grupės dinamika: tarp laisvės, konceptualizacijos ir normatyvumo. Simbolinė organizacija ir komunikacinis veiksmas (pagal J. Habermas). Normatyvumo prigimtis: tarp orumo ir biurokratijos, kūrybingumo ir kontrolės. Normatyvumas ir valdžia. Sinergetinis/chaoso teorijos požiūris į grupės dinamiką, tapsmas iš mažiau organizuoto į labiau organizuotą, sudėtingų sistemų gimimas. Civilizacinis procesas. Tinklinės organizacijos ir deteritorizacija. Lyderystė ir administravimas – du nesuderinami poliai. Lyderis, charizma ir simbolinė organizacija bei normatyvumas: prieštaravimai. Lyderis – tautos ar organizacijos tarnas: iliuzija. Lyderio ambivalentiškumas, toksiško lyderio farmakonas. Lyderių tipologija politinės antropologijos požiūriu: nuo Big Man iki Pasidalinto Suverenumo. Lyderystė politinės antropologijos požiūriu: autoritarinis, ciniškas, stoikiškas, trikteris, makiaveliškas, heroiškas entuziastas, Ubermensch, vaidmenų lyderystė. Vaizduotės instrirucionalizacija ir kūrybinė vaidmenų lyderystė. Kuratorystė, stalkerystė. Įsivaizduojamos kūrybinės organizacijos ir jos lyderio projektas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to discuss development of creative organizations and forms of leaders, that could make the changes. Critical theory inquiries relationship between senses, imagination, conceptualization and institutionalization or symbolical organization (S. Coleridge-W. Blake, J.-P. Sartre, J. Lacanas, C. Castoriadis... K. Sabolius... J. Habermas). Transformation of imagination into elementary forms of organization: a band, a tribe, a clan, a league of tribes, a state, forms of a state. J. Deleuze and F. Guattari: molecular and molar, becoming minorities, rhisoma, deteritoriazation. Symbolical thinking in the psychoanalysis of J. Lacan. Symbolical organization: M. Sahlins, V. Kavolis, L. Donskis. Myth and organization: origin of religious, occult, ideological and life styles formations. Poetic, art and subcultural movements and organizations. Organization and dynamic of groups: from freedom and liberties to the normativiness and stability. Symbolical organization and communicative action (Habermas). Origin and functions of normativity“ between dignity and bureaucrassy, creativity and control. Normativity and power. Synergetic/chaos theories of dynamics of groups, becoming from less organized into more organized, origin of complex systems. Civilizational process. Organizational networking. Leadership and administration – to opposite poles. Charisma of leader, symbolical organization and normativity (the law): contradictions. Illusion of leader: the serve of the people. Contradictory character of leader: becoming of toxic. Types of leaders by political anthropology: from Big Man to the Shared Sovereignty. Leadership according to political philosophy: authoritarian, cynic, stoic, trickster, machiavelic, heroic enthusiast, Ubermensch, leadership of roles. Producing, manufacturing of roles of leaders by mess media. Curator, stalker, navigator. Individual imaginary project: creative organization and its leader.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Menotyros arba Kūrybinių industrijų pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

1. Analizuotos, aprašytos ir įvertintos vaizduotės ir simbolinės organizacijos sąveikos, institucionalizacijos veiksmas.
2. Paaiškintos simbolinės ir meninės organizacijos sąveikos.
3. Įvertinti politikos, kultūros politikos ir organizacijos ryšiai.
4. Suprasti meninės organizacijos lyderio ir administravimo skirtumai ir konfliktai.
5. Suprasta lyderių įvairovė meninėse organizacijose ir projektuose.
6. Sukurtas įsivaizduojamos meninės organizacijos projektas ir apgintas.

Dalyko turinys

Kritinė teorija apie juslumo ir vaizduotės santykį ir kaip ši vaizduotė yra institucionalizuojama (S.Coleridge-W.Blake, J.-P.Sartre, J. Lacanas, C. Castoriadis... K. Sabolius).
Simbolinis mąstymas ir simbolinė organizacija. Simbolinis mąstymas sekant J. Lacanu.
Simbolinė organizacija: M. Sahlins, V. Kavolis, L. Donskis. Mitas ir organizacija, religinių, kvazi religinių, okultinių, ideologinių, kitų gyvenimo stilių organizacijų kilmė.
Sinergetinis/chaoso teorijos požiūris į grupės dinamiką, tapsmas iš mažiau organizuoto į labiau organizuotą, sudėtingų sistemų gimimas.
Vaizduotės virsmas organizacija: gauja, gentis lyga, valstybė (tipologija) – pagal politinę antropologiją ir pagal G. Deleuze ir F. Guattari; molekulinė ir molinė raida, rizomatiškumas, tapsmo mažuma idėja.
Poetiniai ir meniniai sąjūdžiai. Meniniai judėjimai. Organizacija ir grupės dinamika: tarp laisvės ir normatyvumo/tvarumo.
Simbolinė organizacija ir komunikacinis veiksmas (pagal J. Habermas). Normatyvumo prigimtis: tarp orumo ir biurokratijos, tarp kūrybingumo ir kontrolės.
Civilizacinis procesas. Tinklinės organizacijos ir deteritorizacija. Istorinis-civilizacinis ekskursas.
Normatyvumas ir valdžia.
Lyderystė ir administravimas – du nesuderinami poliai. Lyderis, charizma ir simbolinė organizacija bei normatyvumas: prieštaravimai.
Lyderio ambivalentiškumas, toksiško lyderio farmakonas. Lyderių tipologija politinės antropologijos požiūriu: nuo Big Man iki Pasidalinto Suverenumo.
Lyderystė politinės antropologijos požiūriu: autoritarinis, ciniškas, stoikiškas, trikteris.
Lyderiai: makiaveliškas, heroiškas entuziastas, Ubermensch, vaidmenų lyderystė.
Vaizduotės instrirucionalizacija ir kūrybinė vaidmenų lyderystė. Kuratorystė, stalkerystė.
Įsivaizduojamos kūrybinės organizacijos ir jos lyderio projektas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val.
Seminarai – 15 val.
Komandinis darbas pasitelkus el. komunikavimo priemones – 15 val.
Individualus darbas raštu: 40 val.
Savarankiškas studento darbas (tame tarpe – pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 60 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Seminarai, individualus darbas (raštu) – 20%
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1. 2008 Cooke, P. (ed) Creative Cities, Cultural Clusters and Local Economic Development. Published by Edward Elgar
1998. Cornelius Castoriadis. The Imaginary Institution of Society. The MIT Press,
2. 2010 Cederström, C., Hoedemaekers, C. (ed). Lacan and Organization MayFly
3. 2010 Gordillo, N. (ed.) Alternative Art Incubators: Cultivating Collaboration and Innovation in Los Angeles Public Art Practices.
VDM Verlag Dr. Müller
4. 1996 Lucie – Smith, E. Meno kryptys nuo 1945-ųjų Temos ir koncepcijos. Vilnius : R. Paknys
5. 2015 Gintautas Mažeikis, Kristina Juraitė, Edgaras Klivis, Linara Dovydaitytė, Daiva Citvarienė, Jurgita Staniškytė, Ina Pukelytė, Rimgailė Dikšaitė, Agnė Pinigienė, Jūratė Tutlytė, Komunikuoti kultūrą: institucijos, strategijos, auditorijos Kaunas: Kitos knygos 2012 /
2012 Po pono ir tarno. Lyderystės ir meistrystės dialektika, Gintautas Mažeikis /
5. 2007 Inga Bartkevičiūtė, Arūnas Bėkšta, Rasius Makselis, Žaneta Simanavičienė, Laimis Vilkončius, Šiuolaikinis kultūros įstaigų administravimas ir valdymas :Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras
5. 2008 Romualdas Ginevičius, Vytautas Sūdžius, Organizacijų teorija Technika
6. 2007 Müller, J.V., Schafhausen N. (ed.) Under Construction: Perspectives on Institutional Practice. Published by Walther König
Papildoma literatūra
1. 2002 Iser. W. Fiktyvumas ir įsivaizdavimas. Vilnius: Aidai
2. 2018 Materija ir vaizduotė: hibridinė kūryba tarp meno ir mokslo, Kristupas Sabolius Vilniaus universiteto leidykla