Vadybiniai sprendimai

  • Dalyko kodas: VAD 2002
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Managerial Decision Making
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Asta Kyguolienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti vadybinių sprendimų priėmimo organizacijose ypatumus. Baigę dalyką studentai įgys žinių bei gebėjimų reikalingų analizuoti realias vadybinių sprendimų priėmimo reikalaujančias situacijas, gebės racionaliai priimti vadybinius sprendimus, įvertinti ir valdyti individualaus, grupinio ir organizacinio elgesio veiksnių, komunikacijos ir kūrybiškumo įtaką vadybinių sprendimų priėmimui.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The purpose of the course is to study the peculiarities of managerial decision-making in organizations. Upon completion of the subject, students will acquire the knowledge and skills required to analyze real management decision-making situations, be able to make management decisions rationally, evaluate and manage the impact of individual, group and organizational behavior factors, communication and creativity on management decision-making.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Vadybos pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti pagrindines valdymo sprendimų priėmimo sąvokas
2. Įvardinti racionalaus valdymo sprendimų priėmimo etapus bei jų sudedamąsias dalis
3. Atpažinti ir paaiškinti elgesio veiksnių poveikį valdymo sprendimų priėmimui
4. Priimti valdymo sprendimus pritaikant racionalaus valdymo sprendimo priėmimo principus, naudojant įvairius valdymo sprendimų priėmimui skirtus įrankius
5. Išanalizuoti konkrečią verslo situaciją, reikalaujančią valdymo sprendimo priėmimo, įvertinant elgesio veiksnių poveikį.
6. Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, prisiimti atsakomybę atliekant įvairias užduotis, pristatant savarankiško darbo rezultatus, ginant bei pagrindžiant savo nuomonę.

Dalyko turinys

1.Valdymo sprendimo samprata, vieta valdyme
2.Valdymo sprendimų klasifikacija, pagrindiniai tipai
3.Požiūriai į valdymo sprendimų priėmimą
4.Organizacijos aplinka ir valdymo sprendimų priėmimas
5.Racionalus valdymo sprendimų priėmimas. Situacijos įvardijimas
6.Racionalus valdymo sprendimų priėmimas. Valdymo sprendimo paruošimas
7.Racionalus valdymo sprendimų priėmimas. Valdymo sprendimo priėmimas
8.Racionalus valdymo sprendimų priėmimas. Valdymo sprendimo įdiegimas
9.Racionalus valdymo sprendimų priėmimas. Rezultatų įvertinimas
10.Individualaus elgesio veiksnių įtaka valdymo sprendimų priėmimui
11.Grupinio elgesio veiksnių įtaka valdymo sprendimų priėmimui
12.Organizacinio elgesio veiksnių įtaka valdymo sprendimų priėmimui
13.Komunikacijos įtaka valdymo sprendimų priėmimui
14.Kūrybiškumo įtaka valdymo sprendimų priėmimui
15. Valdymo sprendimų priėmimas nuotolinėmis darbo sąlygomis

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

30 val.

30 val.

Seminarai

30 val.

30 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%
Darbas semestro metu – 15%
Grupinis savarankiškas darbas – 15 %
Seminarų užduočių atlikimas – 20%
Egzaminas - 30 %

Literatūra

1. 2013 Bakanauskienė I., Kyguolienė A. Vadybiniai sprendimai: priėmimas ir įgyvendinimas.
2. 2020 HBR guide to making better decisions.
3. 2018 Bridge J., Dodds J. C. Managerial Decision Making.
Papildoma literatūra
1. 2018 Haslam S., Shenoy B. Strategic Decision Making: A Discovery-Led Approach to Critical Choices in Turbulent Times
2. 2018 Robbins S.P., Coulter M.A. Management 14th Ed.
3. 2021 Gressel, S., Pauleen, D. J., Taskin, N. Management decision making, big data and analytics
4. 2016 Zane, E. B., Effective decision making: how to make better decisions under uncertainty and pressure