Verslo teisė

  • Dalyko kodas: TEIN3001
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Business Law
  • Dalykas atestuotas: 2022
  • Atestacija galioja iki: 2025
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Paulius Čerka, Teisės fakultetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Verslo teisės dalyke teoriniu ir praktiniu aspektais yra nagrinėjama verslo teisės bendroji dalis, detaliai analizuojamos civilinių teisių įgyvendinimo ir gynimo taisyklės. Taip pat supažindinama su sutarčių teisės, įmonių teisės, atstovavimo teisės ir kitų komercinių teisės šakų pagrindinėmis koncepcijomis ir doktrinomis, prievolių reglamentavimu ir sutarčių principais. Analizuojama verslo subjektų veiklos reglamentavimas ir atstovavimo teisinis reglamentavimas, sandoriai ir jų negaliojimo pagrindai.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to familiarise the students with theoretical and practical aspects of Business law and to give detailed analysis of civil right implementation and defense issues. The students are introduced to the basic concepts and doctrines of Contract Law, Trade Law, Company Law, Corporate Law, and Tax Law. The regulation of business subject activity is analysed, as well as legal representation, contracts and their nullity.

Dalyko studijų rezultatai

1. Paaiškinti verslo teisės institutų turinį ir reguliuojamas visuomeninių santykių sritis
2. Analizuoti verslo teisės institutų reguliuojamose srityse kylančių ginčų teisinius sprendimus
3. Įvertinti verslo teisės institutų reguliuojamose srityse kylančios teisinės atsakomybės ypatumus
4. Parengti ir pristatyti esė dėl mokslinio pobūdžio uždavinių, kylančių verslo teisės institutų reguliuojamose srityse, suformuluoti išvadas
5. Apibendrinti, išskirti teisinio klausimo esmę ir pristatyti konkrečias reikšmingas teismines bylas
6. Pademonstruoti darbo grupėse įgūdžius: gebėjimo komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, prisiimti atsakomybę ir kt.

Dalyko turinys

1. Verslo teisės dalykas, metodai, šaltiniai
2. Vartotojų teisės
3. Darbo ir verslo santykių atskyrimas
4. Sutarčių teisė: sandoriai ir sutartys, sutarties elementai, sutarčių rūšys
5. Negaliojantys sandoriai. Pagrindai. Padariniai.
6. Prievolių teisė: prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, nesutartinės prievolės
7. Civilinė atsakomybė: sutartinė ir deliktinė atsakomybė
8. Prekybinė teisė: atstovavimas, didmeninė ir mažmeninė prekyba, atsiskaitymai
9. Įmonių teisė: juridiniai asmenys, įmonių rūšys, teisinio reguliavimo ypatumai
10. Darbo teisė: Darbo santykių teisinio reguliavimo principai. Darbo sutarčių sudarymas. Nediskriminavimo principas
11. ADR taikymas verslo ginčuose
12. Komercinės sutarties analizės namų darbas

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Darbas grupėje, pasitelkiant IT 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 45 val.
Savarankiškas darbas 61 val.
Iš viso 106 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Koliokviumas – 30 %
Savarankiškas namų darbas iš verslo sutarties – 20 %
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1. 2016 UN International Chamber of Commerce, UNIDROIT principles of international contracts https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/-principles2016/principles2016-e.pdf
2. 2009 Civilinė teisė – Bendroji dalis. Justitia
3. 2008 Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis. MRU leidybos centras
4. 2002 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Antroji knyga. Asmenys. Pirmasis leidimas. Justitia
Papildoma literatūra
1. 2018 Tomas Davulis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras. Vilnius : Registrų centras, 2018. /2 Vilnius: Registrų centras, 2018. /2
2. 2004 Civilinė teisė. Bendroji dalis: Vadovėlis. MRU Leidybos centras
3. 2000 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Žin., 2000, Nr. 74-2262