Praktiniai marketingo projektai

  • Dalyko kodas: VAM 6009
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Practical marketing projects
  • Dalykas atestuotas: 2019
  • Atestacija galioja iki: 2022
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. Nina Klebanskaja

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko paskirtis – išvystyti studentų praktinius marketingo gebėjimus ir įgūdžius. Kurso metu organizacijos pateikia realią marketingo problemą, dalinasi patirtimi ir konsultuoja studentus. Studentai galės atlikti rinkos tyrimus, generuoti kūrybines strategijas, planuoti ir įgyvendinti reklamines kampanijas, taikyti marketingo sprendimus virtualioje erdvėje, dirbti komandoje, įgyvendinant realios organizacijos projektus. Studentai taip pat galės lavinti komunikacijos su klientais, idėjos pardavimo ir prezentavimo įgūdžius.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to develop students ‘practical marketing skills and techniques. During the course, organizations presents the real marketing problem, share good practices and consults students. Students will acquire the competencies to apply market research methods, generate creative strategies, plan and implement advertising campaigns, apply marketing solutions in virtual environment, work in teams and implementing organizations real projects. Students also will have possibility to improve idea communication, presentation and pitching skills.

Dalyko studijų rezultatai

1). Gebėti atlikti marketingo tyrimus, naudojant antrinių ir pirminių informacijos šaltinių duomenų analizę, pateikti analizės išvadas
2).Gebėti generuoti kūrybines strategijas
3).Gebėti planuoti ir įgyvendinti reklamos kampaniją
4).Taikyti marketingo sprendimus elektroninėje ir skaitmeninėje erdvėje
5).Dirbti komandoje, įgyvendinant realios organizacijos projektus

Dalyko turinys

1. Pasirinktos problemos tyrimas: antriniai ir pirminiai duomenis.
2. Kūrybinių strategijų projektas
3. Reklaminės kampanijos projektas
4. Virtualaus marketingo projektas
5. Marketingo projektas

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 15 val.
Konsultavimas 45 val.
Studentų savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso: 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Tarpinių užduočių atlikimas – 50%, kolokviumas – 20%, egzaminas 30%.

Literatūra

1. 2017 Kerzner, Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling Wiley file:///C:/Users/RetailAdmin/Downloads/Kerzner's%20Project%20Management%20A%20Systems%20Approach...10thed(1).pdf
2. 2017 Kennett, Brain. Planning and Managing Scientific Research ANU Press OAPEN
https://aleph.library.lt/F?func=service&doc_library=VDU01&doc_number=000160952&line_number=0001&func_code=WEB-BRIEF&service_type=MEDIA
3. 2017 Project management The Saylor Foundation file:///C:/Users/RetailAdmin/Downloads/Project_Management_15694(1).pdf
4. 2014 Heagney, Joseph. Fundamentals of project management. 4th ed. AMACOM file:///C:/Users/RetailAdmin/Downloads/15_Detwiler_Resources.pdf
5. 2008 Mery Williams. The principles of project management SitePoint Pty. Ltd. file:///C:/Users/RetailAdmin/Downloads/The%20Principles%20Of%20Project%20Management.pdf