Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija (ENG)

  • Dalyko kodas: ETN 0101
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Lithuanian Folklore, Traditions, Mythology
  • Dalyko aprašas anglų kalba: PDF
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas įvairių studijų programų užsienio ir lietuvių studentams. Dėstomas anglų kalba. Supažindinama su tradiciniu lietuvių gyvenimo būdu: tautosaka, šventėmis, gyvenimo ciklo papročiais, esminiais mitologijos bruožais bei pagrindinėmis materialinės kultūros sritimis. Gilinamasi į tradicijų transformacijos ir tęstinumo klausimus, pristatoma kokiomis formomis vienas ar kitas reiškinys egzistuoja dabartinėje kultūroje, arba nurodomos jo išnykimo priežastys, lietuvių etninės kultūros reiškiniai lyginami su kitų Europos šalių tradicijomis.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course, taught in English, is specifically designed for foreign and Lithuanian students of different study programmes. It offers an overview of different aspects of the traditional Lithuanian way of living: folklore, festivals, family customs and traditions, mythology, and the main features of material culture. The course focuses on the issues of continuity, transformation, or disappearance of specific traditions as well as on the various forms traditional phenomena acquire in contemporary culture. Moreover, the traditional Lithuanian way of living is compared to those of other European peoples, giving students a possibility to learn about cultural phenomena in a wider context.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Anglų kalbos B1 lygis.

Dalyko studijų rezultatai

Įvardinti esminius tradicinės lietuvių kultūros bruožus ir šaltinius.
Aptarti pagrindinius lietuvių tautosakos žanrus.
Trumpai apibūdinti esminius baltų mitologinės tradicijos bruožus.
Apibūdinti pagrindines tradicines kalendorines, darbo ir šeimos bei valstybines šventes.
Atpažinti lietuvių etninės materialinės kultūros realijas.

Dalyko turinys

Pagrindiniai tradicinės lietuvių kultūros bruožai, kaip formavosi, keitėsi ir XXI a. toliau keičiasi lietuvių gyvenimo būdas, folkloras, tradicijos. Lietuvių etninės kultūros ir folkloro šaltiniai ir tyrimų istorija: svarbiausios asmenybės ir darbai.
Sakytinė ir dainuojamoji tautosaka: pasakos, sakmės, trumpųjų pasakymų tautosaka, dainos, dabartinė lietuvių tautosaka.
Baltų religinė mitologinė tradicija: mitinio mąstymo ir mitinio pasaulėvaizdžio bruožai, senasis baltų panteonas. Senosios baltų religinės mitologinės tradicijos ir krikščionybės santykis liaudiškame religingume, senosios baltų religinės mitologinės tradicijos gaivinimas dabartinėje Lietuvoje.
Senosios kalendorinių apeigų ir darbo šventės: laiko samprata ir kalendorių kaita, Kalėdų ir Užgavėnių laikotarpio papročiai, pavasarinio darbų ciklo apeigos ir kilnojamos šventės, Joninių papročiai, rudens šventės, švenčių tradicijų kaita. Valstybinės šventės. Gyvenimo ciklo papročiai ir apeigos: krikštynos, vestuvės, laidotuvės.
XIX-XX a. pirmosios pusės etninės materialinės kultūros reiškiniai: kaimų ir vienkiemių sodybos, memorialiniai paminklai, pagrindiniai verslai ir amatai, mityba, apranga. Kaip materialiniai lietuvių gyvenimo aspektai keitėsi nuo XX a. antrosios pusės iki dabar.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Savarankiškas darbas 75 val.
Komandinis darbas pasitelkus elektronines komunikavimo priemones 15 val.
Iš viso 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%, namų darbas – 20%, egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2013 G. Skabeikytė-Kazlauskienė, Lithuanian Narrative Folklore Vytautas Magnus University
2. 2015 D. Račiūnaitė-Vyčinienė, Lingo rito tatato: introduction to sutartinės Lithuanian polyphonic songs Lithuanian Academy of Music and Theatre
3. 2008 Metų ratas: [garso įrašas]: Kalendorinių švenčių muzikinis folkloras ir papročiai/A Circle of Seasons. The Musical Folklore and Traditions of Calendar Feasts (DVD) / [sudarytoja] Daiva Vyčinienė. Lietuvos muzikos ir teatro akademija
4 2006 Lietuvių tautinis kostiumas = Lithuanian national costume / Teresė Jurkuvienė „Baltos lankos“
5. 1989 N. Vėlius, The World Outlook of the Ancient Balts „Mintis“
6. J. Kudirka, The Lithuanians. An Ethnic portrait, http://www.lnkc.lt/eknygos/thelt/lithuan.txt
7. Anthology of Lithuanian Ethno Culture, http://lnkc.lt/eknygos/eka/
Papildoma literatūra
8. 2002 Lithuanian Mythological Tales. Compiled by Norbertas Vėlius. „Vaga“
9. 2013 A. Venskienė, Lithuanian Folk Art Vytautas Magnus University