Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija (ENG)

  • Dalyko kodas: ETN 0101
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Lithuanian Folklore, Traditions, Mythology
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas įvairių studijų programų užsienio ir lietuvių studentams. Dėstomas anglų kalba. Supažindinama su tradiciniu lietuvių gyvenimo būdu: tautosaka, šventėmis, gyvenimo ciklo papročiais, esminiais mitologijos bruožais bei pagrindinėmis materialinės kultūros sritimis. Gilinamasi į tradicijų transformacijos ir tęstinumo klausimus, pristatoma kokiomis formomis vienas ar kitas reiškinys egzistuoja dabartinėje kultūroje, arba nurodomos jo išnykimo priežastys, lietuvių etninės kultūros reiškiniai lyginami su kitų Europos šalių tradicijomis.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course, taught in English, is specifically designed for foreign and Lithuanian students of different study programmes. It offers an overview of different aspects of the traditional Lithuanian way of living: folklore, festivals, family customs and traditions, mythology, and the main features of material culture. The course focuses on the issues of continuity, transformation, or disappearance of specific traditions as well as on the various forms traditional phenomena acquire in contemporary culture. Moreover, the traditional Lithuanian way of living is compared to those of other European peoples, giving students a possibility to learn about cultural phenomena in a wider context.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Anglų kalbos B1 lygis.

Dalyko studijų rezultatai

1. Įvardinti esminius tradicinės lietuvių kultūros bruožus ir šaltinius.
2. Aptarti pagrindinius lietuvių tautosakos žanrus.
3. Trumpai apibūdinti esminius baltų mitologinės tradicijos bruožus.
4. Apibūdinti pagrindines tradicines kalendorines, darbo ir šeimos bei valstybines šventes.
5. Atpažinti lietuvių etninės materialinės kultūros realijas.

Dalyko turinys

Pagrindiniai tradicinės lietuvių kultūros bruožai, kaip formavosi, keitėsi ir XXI a. toliau keičiasi lietuvių gyvenimo būdas, folkloras, tradicijos. Lietuvių etninės kultūros ir folkloro šaltiniai ir tyrimų istorija: svarbiausios asmenybės ir darbai.
Sakytinė ir dainuojamoji tautosaka: pasakos, sakmės, trumpųjų pasakymų tautosaka, dainos, dabartinė lietuvių tautosaka.
Baltų religinė mitologinė tradicija: mitinio mąstymo ir mitinio pasaulėvaizdžio bruožai, senasis baltų panteonas. Senosios baltų religinės mitologinės tradicijos ir krikščionybės santykis liaudiškame religingume, senosios baltų religinės mitologinės tradicijos gaivinimas dabartinėje Lietuvoje.
Senosios kalendorinių apeigų ir darbo šventės: laiko samprata ir kalendorių kaita, Kalėdų ir Užgavėnių laikotarpio papročiai, pavasarinio darbų ciklo apeigos ir kilnojamos šventės, Joninių papročiai, rudens šventės, švenčių tradicijų kaita. Valstybinės šventės. Gyvenimo ciklo papročiai ir apeigos: krikštynos, vestuvės, laidotuvės.
XIX-XX a. pirmosios pusės etninės materialinės kultūros reiškiniai: kaimų ir vienkiemių sodybos, memorialiniai paminklai, pagrindiniai verslai ir amatai, mityba, apranga. Kaip materialiniai lietuvių gyvenimo aspektai keitėsi nuo XX a. antrosios pusės iki dabar.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

30 val.

Komandinis darbas pasitelkus elektronines komunikavimo priemones

15 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

45 val.

Savarankiškas darbas

75 val.

Iš viso

120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%, namų darbas – 20%, egzaminas – 50%

Literatūra

1. 1999 Anthology of Lithuanian Ethno Culture http://lnkc.lt/eknygos/eka/
2. 2022 Lithuanian National Culture Centre National Costume Collection https://www.youtube.com/playlist?list=PLE_-HzqQ1wkC3gyqUAj8as3D0dRiWOoVR
3. 1991 J. Kudirka, The Lithuanians. An Ethnic portrait http://www.lnkc.lt/eknygos/thelt/lithuan.txt
4. 2020 The Storytelling Human: Lithuanian Folk Tradition Today, edited by Lina Būdienė
5. 2013 G. Skabeikytė-Kazlauskienė, Lithuanian Narrative Folklore
6. 2015 D. Račiūnaitė-Vyčinienė, Lingo rito tatato: introduction to sutartinės Lithuanian polyphonic songs
7. 1989 N. Vėlius, The World Outlook of the Ancient Balts
Papildoma literatūra
8. 2002 Lithuanian Mythological Tales. Compiled by Norbertas Vėlius.
9. 2013 A. Venskienė, Lithuanian Folk Art
10. 2006 Lietuvių tautinis kostiumas = Lithuanian national costume / Teresė Jurkuvienė
11. 2008 Metų ratas: [garso įrašas]: Kalendorinių švenčių muzikinis folkloras ir papročiai/A Circle of Seasons. The Musical Folklore and Traditions of Calendar Feasts (DVD) / [sudarytoja] Daiva Vyčinienė.