Kultūros komunikacijos kritika

  • Dalyko kodas: KRI 5011
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Critique of Culture Communication
  • Dalykas atestuotas: 2020-10-07
  • Atestacija galioja iki: 2023-10-07
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. Dr. Rasa Baločkaite, PMDF Socialinės ir politinės teorijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso metu analizuojami skirtingi teoriniai požiūriai į kultūrą ir kultūros industrijas, nagrinėjamas ryšys kaip socialinės klasės, kultūros ir ideologijos, analizuojamos įvairios kultūrinės dominavimo bei pasipriešinimo formos, elitinė kultūra ir masinė kultūra, subkultūros kaip priešinimosi bei tapatybės formavimosi praktika, kultūrinės reprezentacijos praktikos (stereotipizavimas, simbolinė geografija, tekstinis imperializmas), nagrinėjamos politinės komunikacijos formos bei ryšys tarp politikos ir kultūros, kritiniai atminties bei istorinės praeities vertinimo bei panaudojimo kultūros industrijose aspektai. Išklausę šį kursą, studentai gebės atpažinti ryšius tarp kultūros, galios bei ideologijos tiek viešojoje erdvėje, tiek kasdieninio gyvenimo komunikacinėse situacijose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is introducing students with different theoretical approaches to culture and culture industries, it illuminates links between social class, culture, and ideology; and explores different cultural practices of domination and of resistance. Students obtain knowledge about elitist and mass culture, different subcultures and slangs as method of resistance and identity formation. Students learn about different practices of cultural representations (stereotyping, symbolic geography, textual imperialism etc.), about political communication and convergence of political and popular culture. Students are introduced to critical aspects in use of past and heritage in contemporary culture industries. After completing the course, students are able to recognize relations between culture, power, and ideology both in public communication and in communicative situations of everyday life.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bakalauro laipsnis socialinių ar humanitarinių mokslų srityje

Dalyko studijų rezultatai

Įgyti žinių apie kultūros produkciją, kultūrą kaip galios formą, hegemoniją, marksistinį ir post marksistinį kultūros požiūrį į kultūrą.
Suprasti ryšius tarp socialinės klasės ir kultūros, įgyti žinių apie kultūrinį kapitalą, kultūrą kaip dominavimo formą bei kultūrą kaip pasipriešinimo formą.
Įgyti žinių apie slengo socialinę ir kultūrinę reikšmę, išmokti analizuoti subkultūras kaip socialinės kritikos bei pasipriešinimo formas.
Suvokti ir išmokti kritiškai vertinti dominuojančias rasės, tautybės ir lyties reprezentacijos praktikas, suvokti simbolinės geografijos sampratą bei sociokultūrinę reikšmę.
Įgyti žinių ir suprasti politinį paveldo panaudojimą kultūros industrijose bei politainmentą, kaip politikos ir pop kultūros susiliejimą, šiandieninėse visuomenėse.

Dalyko turinys

1. Kultūra kaip dominavimo forma –Gramsci, hegemonijos sąvoka.
2. Frankfurto mokykla – kultūros industrijos.
3. Birmingemo mokykla - populiariosios kultūros studijos.
4. Pierre Bourdieu: simbolinis dominavimas, klasė ir galia.
5. James Scott: subaltern kultūra ir tylioji rezistencija.
6. Kalbos politika ir galia: slengas kaip opozicinė veikla.
7. Jaunimo subkultūros kaip pasipriešinimo išraiška.
8. Reprezentacijos praktikos: rasės ir lyties stereotipai.
9. Simbolinė geografija: Rytų Europos “atradimas”.
10. Atminties, nostalgijos, tamsiojo paveldo industrijos.
11. Politainmentas: politika ir kultūros industrijos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Komandinis darbas el. priemonėmis 13 val.
Konsultacijos 2 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Dvi esė, 25 proc kiekviena; egzaminas, 50 proc.

Literatūra

1. 1992 Antonio Gramsci angažuotumas, Herberto Marcuses Amerika. Knygoje M.Walzer, Kritikų draugija Pradai
2. 1999 P.Bourdieu “language and Symbolic Power” Harward
3. 1997 St.Hall Representation: Cultural Representations and Signifying practices Sage
4. 1979 Orientalism Vintage
5. 1994 L.Wolff Inventing Eastern Europe Stanford
6. 1999 James Scott „Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts“ Routledge
7. 2004 Liesbet Van Zoonen Entertaining the Citizen: When Politics and Popular Culture Converge Rowman & Littlefield Publishers
8. 1979 D.Hebdige Subculture: The Meaning of Style (New Accents) by (1979) Routledge
9. 2006 Douglas Kellner: The Frankfurt School and British Cultural Studies: The Missed Articulation University of Utah
10. 1974
(1964) J.Habermas; S.Lennox; F.Lennox
The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964) New German Critique, No. 3. (1974), pp. 49-55.
Papildoma literatūra
1. 2012 Rasa Balockaite
Coping with the unwanted past in planned socialist towns: Visaginas, Tychy, and Nowa huta Slovo, Vol 24, No 1
2. 2012 R Scott Smith. African and French Cultural Narratives in Martinique: The Architecture of Social Dominance from 1635–1848 The Internat. Journal of Interdisciplinary Cultural Studies, Vol 7, Iss 1, pp.35-44
3. 2004 Joshua Hagen: The Most German of Towns: Creating an Ideal Nazi Community in Rothenburg ob der Tauber Annals of the Association of American Ge...Vol. 94, No. 1
4. 2009 Rasa Balockaite: Politikos pornografizacija: ar viešumo gali būti per daug? – Kultūros barai 9, 14–19.
5. 2014 Rasa Balockaite
On Ideology, Language, and Identity: Language Politics in the Soviet and Post-Soviet Lithuania Language Policy,
Feb 2014, Vol 13, Iss.1, pp 41-61
6. 2010 Felicity Horne: Slanguage and AIDS in Africa Language Matters 41 (1)
p. 22-40
7. 1992 M. Bakic-Hayden, R. Hayden, "Orientalist Variations on the Theme "Balkans": Symbolic Geography in Recent Yugoslav Cultural Politics" Slavic review, vol. 51, no. 1,
p. 4.