Mikroekonomika ir lošimų teorija

  • Dalyko kodas: EKM 5021
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Microeconomics and Game Theory
  • Dalykas atestuotas: 2022-03-20
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    doc. dr. Inga Maksvytienė, Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyke studentai gilinasi į mikroekonomikos teorijos žinias, kur nagrinėjama netobulos konkurencijos ar rinkos trūkumus turinti bendroji pusiausvyra bei visuomenės pasirinkimo problema. Studentai susipažįsta su bazinėmis lošimo teorijos sąvokomis ir naudoja analitinius instrumentus, skirtus analizuoti skirtingas konfliktines ekonominės elgsenos situacijas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

In the course students deepen their microeconomic knowledge in the analysis of the social choice theory and the general equilibrium with limitations of imperfect competition or imperfect market. The students become familiar with the main concepts of game theory, and apply analytical insturments to analyze different conflict situations in economic behaviour.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Mikroekonomika

Dalyko studijų rezultatai

1. Gebėti paaiškinti pagrindines mikroekonomikos teorijos sąvokas.
2. Atpažinti ir gebėti paaiškinti mikroekonomikos teorijų esmę ir pagrindinius skirtumus.
3. Demonstruoti netobulos konkurencijos rinkose vykstančių procesų supratimą ir gebėti paaiškinti procesų svarbą analizuojant mikroekonomines problemas vartotojo ir gamintojo požiūriu.
4. Atpažinti nagrinėtus mikroekonominius modelius ir gebėti juos pritaikyti pasirinktų mikroekonominių situacijų analizei.
5. Gebėti vertinti mikroekonominių problemų tyrimų rezultatus, siūlant galimus galimus problemų sprendimo būdus.

Dalyko turinys

1. Įvadas į mikroekonomiką ir lošimų teoriją.
2. Rinka.
3. Naudingumas ir vartotojo elgsena.
4. Paklausa ir rinkos paklausa.
5. Pusiausvyros analizė.
6. Įmonė ir rinka.
7. Pelno maksimizavimas ir kaštų minimizavimas.
8. Netobuloji konkurencija.
9. Lošimų teorija.
10. Dalinė pusiausvyra. ir bendroji pusiausvyra.
11. Bendroji pusiausvyra ir gamyba.
12. Išteklių paskirstymas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Komandinis darbas 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 15%
Individualūs ir grupiniai tarpiniai atsiskaitymai – 30%
Darbas semestro metu – 15%
Egzaminas – 40%

Literatūra

1. 2011/2004/1999 Varian, H. A. Microeconomics: a modern approach.
2. 2013 Maschler, M., Solan, E. Game theory.
Papildoma literatūra
3. 2014 Perloff, J. M. Microeconomics with calculus.
4. 1984 Varian, H. A. Microeconomic analysis.
5. 2011 Jehle, G. A., Reny, P. J. Advanced microeconomic theory.