Šiuolaikinė hebrajų kalba, A1.1 lygis

  • Dalyko kodas: SHK 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Modern Hebrew, Level A1.1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorius Saulius Skučas, M.A., Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas skirtas studentams, norintiems įgyti minimalius (A1.1 lygio pagal BEKM) kalbos vartojimo keturiose veiklos srityse (kalbėjimas, skaitymas, rašymas, klausymas) gebėjimus bei susipažinti su modernios Izraelio valstybės kultūra. Programą sudaro šios temos: 1) gramatinis kalbos suvokimas: šiuolaikinės hebrajų kalbos raidynas, fonetika, grafika ir ortografija. Balsių žymėjimas (niqqudot). Veiksmažodžio asmenavimas esamuoju ir būtuoju laiku. Kalbos dalių tarpusavio derinimas pagal skaičių ir giminę. Įvardžiai. Prielinksniai. Skaičiai iki 100; 2) leksinė dalis: Prisistatymas. Susipažinimas. Šeima. Maistas ir gėrimai. Namai. Atostogos, ekskursija į miestą. Metų laikas, oras, klimatas. Mokymasis, studijos.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is aimed at acquainting students with the minimal usage (level A1.1 according to the CEFRL) of the modern Hebrew language in all four areas of language use (speaking, reading, writing and listening) as well as to introduce modern Israeli culture to the learners. The syllabus is designed to include the following topics: 1) grammatical themes: modern Hebrew writing system (the Aleph-Bet), phonetics, writing and orthography. Marking of vowel sounds (the Niqqudot). Verb conjugation in the present tense and the past tense. Grammatical agreement (gender agreement, singular and plural agreement). Nouns. Pronouns. Prepositions. Numbers to 100; 2) lexical themes: Introductions. Meeting people. Family. Food and drink. At home. Holiday time. Travelling to a city. Seasons, weather and climate. Education, learning and studies.

Dalyko studijų rezultatai

Skaityti ir rašyti visus 23 hebrajų kalbos priebalsinius ženklus: Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Chet, Tet, Jud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pey, Tsade, Quf, Reš, Sin, Šin, Tav ir 5 sofit ženklus.
Skaityti ir rašyti hebrajų kalbos balsinius ženklus niqqudot.
Skaityti nesudėtingus tekstus su pažįstamais žodžiais. Reaguoti į pašnekovo teiginius. Palaikyti pokalbį.
Suprasti trumpus adaptuotus garso ir/ar vaizdo įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis žinomomis temomis.
Rašyti paprastas žinutes, laiškus, el. laiškus
Užsisakyti norimą patiekalą restorane. Skaityti meniu. Suprasti iš klausos sakomą informaciją (skaičius, datas, sumas).

Dalyko turinys

Hebrajų kalbos istorinė apžvalga. Elezier’io ben Jehuda’os veikla ir hebrajų kalbos atgimimas XIX a. Fonetika ir grafika. Savo vardo, pavardės, miesto, užrašymas hebrajų kalba. Hebrajų kalbos įvardžiai. Prisistatymas: vardas, pavardė, tautybė, profesija. Žymimasis artikelis הַ). “Prilipinamieji” žodžiai וְ, הֵ, בַּ, שֶׁ.
Šeimos narių pavadinimai, vardai, profesijos. Kasdienės situacijos. Namų aplinka. Tekstų skaitymas ir pasakojimų apie savo šeimą kūrimas. Atsakymas į klausimą “kas?” (žmonėms ir objektams) ?מִי ir ?המַ.
Oras, klimatas, metų laikai. Mėnesiai. Klausimas “kada?” (?מָתַי) Veiksmažodžio bendratis ir esamasis laikas. Valandos. Datos pasakymas. Atostogos ir ekskursija į miestą.
Mokymasis, studijos, knygos. Klausimas “kodėl?” (?לַמַה). Veiksmažodžio būtasis laikas. Buvusio įvykio pasakojimas.
Maistas ir gėrimai. Restorane ir namuose. Skaičiai iki 100. Daiktavardžiai, būdvardžiai ir prielinksniai. Klausimas “koks?” (?אֵיזֵה).

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 35 ak. val.
Iš viso 80 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20% galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas – 30% galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu – 50% galutinio pažymio (30% atsiskaitymai žodžiu, 20% atsiskaitymai raštu).

Literatūra

1. 2007 Chayat, S., Israeli, S., Kobliner, H. Ivrit min hahatchalah (Aleh). Hebrew from Schratch (Part 1). (English edition for International Students) Gefen Publishing House
2. 2004 Lyttleton, Z., Wang. T. Colloquial Hebrew: The Complete Course for Beginners Routledge
3. 2016 Reches, R. Mano pirmasis žodynėlis: Iliustruotas hebrajų-lietuvių, lietuvių-hebrajų kalbų žodynėlis pradedantiesiems
Papildoma literatūra
1. 2005 Coffin, E.A., Bolozky Sh. A Reference Grammar of Modern Hebrew Cambridge University Press
2. 2004 Gilboa, S. Teach Yourself Modern Hebrew Hodder Arnold
3. 2005 Glinert, L. Modern Hebrew: An Essential Grammar (Third Edition) Routledge
4. 2005 Reece, K. The Israelites: The Children of Israel Rourke Publishing