loader image

Suomių kalba komunikacijai žodžiu, A2/B1

  • Dalyko kodas: SMK 0316
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Finnish for Oral Communication, A2/B1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Ž. Tamašauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo (A2) suomių kalbos lygio komunikacijos žodžiu kompetenciją ir įgyja pažengusiųjų žemesniojo (B1) suomių kalbos lygio komunikacinių žinių ir gebėjimų per recepcijos, produkcijos ir sąveikos kalbinės veiklos rūšis. Mokomasi bendrauti žodžiu įvairiose kasdieninio gyvenimo situacijose, klausyti, skaityti ir suprasti B1 lygio kompetencijos reikalaujančius rašytinius ir sakytinius pokalbius, dalyvauti B1 lygį atitinkančiuose pokalbiuose ir diskusijose, užmegzti ir palaikyti pokalbį, klausti klausimų, atsakyti į klausimus ir reaguoti į pašnekovo teiginius. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas kompiuterizuoto kalbų mokymo/si laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course aims at developing the students’ pre-intermediate (A2) Finnish communication skills and communication skills and competencies corresponding to the intermediate (B1) level of Finnish. Based on communicative methodology and skill-oriented approach, the course teaches the students to communicate in various everyday life situations, listen, read and understand monologues, conversations and discussions of the intermediate level, participate in conversations and discussions, start and keep up conversations, ask and answer questions and react to the interlocutor’s words. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in the computerized language teaching/learning lab and in virtual MOODLE environment.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens suomių kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Bendrauti žodžiu įvairiose kasdienio gyvenimo situacijose darbe, universitete, bibliotekoje, muziejuje, teatre, ligoninėje, su kolegomis, bendramoksliais, dėstytojais, personalu.
Klausti, atsakyti ir reaguoti į pašnekovo teiginius. Pradėti ir palaikyti pokalbį, dalyvauti diskusijose mokslo, darbo ir kultūros temomis. Taisyklingai ir aiškiai dėstyti mintis, mandagiai reikšti nuomonę.
Taisyklingai naudoti Preesens, Perfekti ir Imperfekti laikus kalbant apie praeitį, dabartį ir ateitį, laipsniuoti būdvardžius ir prieveiksmius lyginant, susipažinti su mokslo, darbo, sveikatos, kultūros ir asmenybės temomis susijusių veiksmažodžių valdomais linksniais ir tinkamai juos naudoti.
Suprasti kelių minučių trukmės nesudėtingus originalius (neadaptuotus) ir vidutinio ilgio adaptuotus garso ir vaizdo įrašus aktualiomis darbo, mokslo, kultūros, sveikatos ir asmenybės temomis: paskaita apie kultūrą, prisiminimai apie praeitį, prisistatymas, darbo pokalbis, diskusija darbe, gydytojo kabinete ir k.t.
Skaityti ir suprasti vidutinio ilgumo pokalbius ir diskusijas mokslo, kultūros, istorijos, asmenybės ir sveikatos temomis, darbo ir kursų skelbimus laikraščiuose ir naujienų portaluose.

Dalyko turinys

Mokslas: universitetai, bibliotekos, pamokos ir paskaitos, dalyvavimas paskaitose, darbas grupėse, pasiruošimas paskaitoms.
Darbas: darbo paieška, darbo pokalbis, pirmoji diena darbe, bendravimas su kolegomis.
Kultūra ir istorija: Suomijos kultūra ir istorija, žymūs žmonės, kalbėjimo kultūra, šnekamoji kalba.
Asmenybė ir nuomonė: prisistatymas, pasakojimas apie save, asmenybės bruožai, nuomonės reiškimas.
Sveikata: registracija pas gydytoją, gydymo įstaigoje, ligų simptomai ir eiga, gydymas.

Klausimai: klausiamieji žodžiai, klausimų sudarymas, atsakymai.
Dabarties, praeities ir ateities reiškimas: Preesens, Perfekti ir Imperfekti laikų sudarymas ir vartojimas.
Būdvardžiai ir prieveiksmiai, laipsniavimas.
Linksnių valdymas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 30 ak. val.
Savarankiškas darbas 20 ak. val.
Iš viso 80 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2011 Gehring, S., Heinzmann, S. Suomen Mestari 2 Helsinki: Finn Lectura
2. 2009 Hart, S. Suomea paremmin Helsinki: Finn Lectura
3. 2016 Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje VDU
Papildoma literatūra
1. 2008 Skrodenis, S. Lietuviški – suomiški pokalbiai/ Liettualais-suomalainen kekusteluopas Vilnius:
Margi raštai
2. 2014 Kenttälä, M. Kieli käyttöön Helsinki: Gaudeamus
3. 2006 Hurme, R., Malin R. L., Pesonen, M., Syväoja O. Suomi-englanti-suomi sanakirja Helsinki: WS Bookwell Oy