Pasiruošimas standartizuotiems anglų kalbos egzaminams C1/C2

  • Dalyko kodas: ANK 0629
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Preparation for Standardized English Test C1/C2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Almantė Meškauskienė, lektorė L. D. Zutkienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas plėtoti studentų anglų kalbos komunikacinę kompetenciją įgudusiųjų lygmenyje per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis bei pasiruošti standartizuoto anglų kalbos testui. Dalyko turinį sudaro praktinių akademinės anglų kalbos komunikacinių įgūdžių plėtojimas atliekant įvairias kalbines veiklas: gramatikos ir žodyno plėtojimo, klausymo ir skaitymo, kalbėjimo ir rašymo. Šiame kurse taip pat išmokstama standartizuotų egzaminų laikymo technikos, plėtojami klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo strategijų panaudojimo įgūdžiai. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, porose, vaidmenų žaidimai, simuliacijos, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedija laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to develop students‘ English communicative competence at an advanced level through the linguistic activities of reception (listening and reading), production and interaction (speaking and writing), and mediation (translation) and to prepare for standardized English language test. It aims at providing and developing practical academic English language skills for their successful employment in various academic situations. It includes a review and gives further theoretical and practical development of the skills for the employment of the main grammatical and syntactical categories and structures relevant to academic examinations and expands specific professional and academic vocabulary. It also introduces the methods of examination taking techniques, guessing techniques and time-saving techniques necessary for successful examination taking. Finally, it provides the development of academic writing, reading, listening, and speaking skills. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2/C1 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti C1/2 lygmenį atitinkančias gramatines ir lingvistines struktūras, bendrinės kalbos aktyvųjį žodyną, tinkamą leksiką bei gramatines raiškos formas būdingas skirtingiems registrams. Skaityti, suprasti, analizuoti ir kritiškai vertinti bendrinės bei akademinės kalbos tekstus, straipsnius. Diskutuoti įvairiomis profesinėmis, politinėmis, buitinėmis temomis. Lyginti ir kritiškai vertinti mokymo/si , profesijos bei darbo pasirinkimo sąlygas bei motyvacinius veiksnius Lietuvoje ir užsienyje.
Klausyti, suprasti, konspektuoti bendrosios bei akademinės kalbos tekstus iš įvairių audio bei video įrašų.
Rašyti tiek bendrojo tiek akademinio pobūdžio darbus, pagal bendrojo ar akademinio standartų reikalavimus, pateikiant medžiagą iš lentelių bei diagramų. Rašyti įvairių kalbos registrų reikalavimus atitinkančius laiškus, pasiūlymus, skundus.

Dalyko turinys

Užsienio kalbų mokymas/is, kodėl man reikia standartizuoto testo, mokslas ir darbas užsienyje: pliusai ir minusai.
Akademinės visuomenės gyvenimas ir darbas Lietuvoje bei užsienio valstybėje. Užduočių, darbų, pareigų pasidalijimas darbo/mokslo kolektyve bei šeimoje. Komandinis darbas
Kelionės ir turizmas. Gyvenimas ne gimtojoje šalyje, imigracijos bei emigracijos problemos, adaptacija. Profesionalus ir mėgėjiškas sportas. Neįgaliųjų sportas. Kuo žavi profesionali sportininko karjera? Menas, dailė, teatras, kinas, architektūra: mūsų dienų ypatumai, menininko kelias praeityje ir dabar.
Motyvacinio laiško, CV, skundo, pasiūlymo rašymas. Kaip nugalėti egzamino baimę?

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 30 ak. val.
Savarankiškas darbas 20 ak. val.
Iš viso 80 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2013 O’Connell, S. Focus on IELTS. Pearson Education Ltd.
2. 2015 Terry, M., Wilson, J. IELTS Practice Tests. Plus 2. Pearson Education Ltd.
3. 2015 Matthews, M., Salisbury, K., IELTS Practice Tests Plus 3 Pearson Longmas
4. 2015 Kenny, N, Newbrook, J., CAE Practise Tests Plus Pearson Longman
Papildoma literatūra
1. 2016 Mokomoji medžiaga virtualioje MOODLE aplinkoje VDU
2. Internetiniai šaltiniai