Norvegų kalba B1.2

  • Dalyko kodas: NOR 0316
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Norwegian B1.2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Ugnius Mikučionis, kalbos specialistė Jolita Ančlauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas įgalinti studentus suprasti sakytinę ir rašytinę norvegų kalbą ir bendrauti norvegiškai daugelyje situacijų, kurios gali būti aktualios keliaujant Norvegijoje, o taip pat diskutuoti įvairiomis temomis be išankstinio pasiruošimo. Studijos vyksta įvairiomis formomis: paskaitos, seminarai, savarankiško darbo užduotus ir darbas SANAKO laboratorijoje bei MOODLE terpėje (darbas prisijungus prie interneto, sinchroninis bei asinchroninis bendravimas tiesioginėmis žinutėmis bei diskusijų forumuose, interaktyvūs testai ir pratimai). Studentai įgyja kompetenciją, leidžiančią jiems logiškai, sklandžiai ir taisyklingai bendrauti ir žodžiu, ir raštu įvairiose situacijose ir pasirengia norvegų kalbos ketvirtojo lygio studijoms.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to enable the students to understand spoken and written Norwegian and to communicate in Norwegian in most situations which might be relevant to travelling in Norway as well as to discussing various topics without having to prepare for the discussion in advance. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). Students gain the competence which enables them to communicate logically, fluently and correctly in Norwegian (both in spoken and written forms) in various situations and get prepared to study Norwegian level B2.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1.1 lygmens norvegų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Suprasti daugelio radijo ir televizijos laidų apie kasdienius dalykus, asmeninėmis ar profesinėmis temomis esmę, kai kalbėjimo tempas santykinai lėtas, o tarimas aiškus.
Bendrauti daugelyje situacijų, į kurias galima patekti keliaujant po Norvegiją, nepasirengę įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis arba kasdienio gyvenimo temomis, pvz., apie šeimą, pomėgius, darbą, keliones ir naujausius įvykius.
Parašyti rišlų tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis, rašyti asmeninius laiškus.
Apibūdinti patirtį ir įspūdžius, atpasakoti knygos ar filmo siužetą, dėstyti savo mintis, išreikšti ir argumentuoti savo požiūrį.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimas.
Apie Norvegiją: geografija, istorija (vikingų epocha, unija su Danija, unija su Švedija, nepriklausomybė, pasauliniai karai, pokaris, naftos atradimas, Norvegija šiandien), tikėjimas (Norvegijos valstybinė bažnyčia, šventadieniai), norvegų rašytinės kalbos atsiradimas, Norvegijos tautinės mažumos (samiai, naujosios mažumos),
Lingvistinis:
Kartojimas. Būdvardžių laipsniavimas, įvardis sin, šalutiniai sakiniai su som.
Presens perfektum raiška būsimajame laike, sudurtinis būtasis laikas Pluskvamperfektum, neveikiamoji rūšis su å bli, laiko išsireiškimo frazės. Argumentavimo, įtikinėjimo, aiškinimo priemonės. Dialogo palaikymo ir skatinimo priemonės.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2002 Strandskogen, Åse-Berit & Strandskogen, Rolf. Norsk for utlendinger. (2, med CD). Oslo
2. 2008 Golden, Anne, MacDonald, Kirsti & Ryen, Else. Norsk som fremmedspråk. Grammatikk. Oslo
3. 2002 Klouman, Sverre. Learn Norwegian. Oslo
4. 2005 Ellingsen, Elisabeth & Mac Donald, Kirsti.. Stein på stein. Oslo
5. 2009 Mikučionis, U. Norvegų–lietuvių ir lietuvių–norvegų kalbų žodynas. Kaunas
6. 2004 Mikučionis, U. Norvegų kalba. Gramatikos konspektas ir žodynėlis. Kaunas
7. 2012 Mickūnaitė-Griškevičienė A. Norvegų kalbos gramatika. Vilnius