Norvegų kalba B1.1

  • Dalyko kodas: NOR 0315
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Norwegian B1.1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Ugnius Mikučionis, asistentė Jolita Ančlauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas įgalinti studentus suprasti sakytinę ir rašytinę norvegų kalbą ir bendrauti norvegiškai daugelyje situacijų, kurios gali būti aktualios keliaujant Norvegijoje, o taip pat diskutuoti įvairiomis temomis be išankstinio pasiruošimo.Studentai tobulina jau turimas norvegų kalbos žinias bei įgauna naujų fonologinių, ortografinių, gramatinių ir leksinių žinių ir gebėjimų. Studijos vyksta įvairiomis formomis: paskaitos, seminarai, savarankiško darbo užduotus ir darbas SANAKO laboratorijoje bei MOODLE terpėje (darbas prisijungus prie interneto, sinchroninis bei asinchroninis bendravimas tiesioginėmis žinutėmis bei diskusijų forumuose, interaktyvūs testai ir pratimai). Studentai įgyja kompetenciją, leidžiančią jiems logiškai, sklandžiai ir taisyklingai bendrauti ir žodžiu, ir raštu įvairiose situacijose ir pasirengia norvegų kalbos B1.2 lygio studijoms.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to enable the students to understand spoken and written Norwegian and to communicate in Norwegian in most situations which might be relevant to travelling in Norway as well as to discussing various topics without having to prepare for the discussion in advance. Students improve their phonological, orthographical, grammatical and lexical competencies. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). Students gain the competence which enables them to communicate logically, fluently and correctly in Norwegian (both in spoken and written forms) in various situations and get prepared to study Norwegian level B1.2.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens norvegų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Suprasti nesudėtingus originalius ir vidutinio ilgio adaptuotus audio ir video įrašus įvairiomis kasdienio gyvenimo temomis.
Bendrauti daugelyje situacijų, į kurias galima patekti keliaujant po Norvegiją, pvz., apie šeimą, pomėgius, darbą, keliones.
Parašyti rišlų tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis, rašyti asmeninius laiškus.
Apibūdinti patirtį ir įspūdžius, , dėstyti savo mintis, išreikšti ir argumentuoti savo požiūrį.
Taisyklingai vartoti B1.1. lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos plėtojimo:
Bendravimas kasdienėmis temomis: ką veikiame darbo dienomis, laisvadieniais, per atostogas. Darbo pokalbiai, gyvenamojo būsto paieška, diskusijos apie sveikatą ir sveiką gyvenseną.
Informacinių technologijų aptarimas, švietimo sistemų lyginimas
Lingvistinis:
Kartojimas. Vietos, būdo ir laiko raiška. Žodžių darybos būdai (dūriniai, vediniai). Lyginimo raiška (laipsniavimas ir kitos priemonės). Priežasties ir pasekmės raiška (fordi, derfor, på grunn av, grunnen til). Sąlygos ir nuolaidos raiška (hvis, om, dersom, med mindre, på tross av, til tross for, trass i, enda, skjønt, selv om).

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 20% - atsiskaitymai žodžiu, 10% - interaktyvūs atsiskaitymai MOODLE aplinkoje).

Literatūra

1. 2014 Ellingsen, Elisabeth & Mac Donald, Kirsti.. Stein på stein. Oslo
Papildoma literatūra
2. 2014 Barvik, Geir. Ny i Norge Oslo
3. 2012 Nilsen, Gølin, Kaurin. Mer norsk Oslo
4. 2015 Nilsen, Gølin, Kaurin. Klar det! Oslo
5. 2009 Mikučionis, U. Norvegų–lietuvių ir lietuvių–norvegų kalbų žodynas. Kaunas
6. 2004 Mikučionis, U. Norvegų kalba. Gramatikos konspektas ir žodynėlis. Kaunas
7. 2012 Mickūnaitė-Griškevičienė A. Norvegų kalbos gramatika. Vilnius