Šeimos krizių prevencija (EDS6002)

  • Dalyko kodas: EDS 6002
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Prevention of Family Crises
  • Dalykas atestuotas: 2019 05 14
  • Atestacija galioja iki: 2022 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Birutė Obelenienė, doc. dr. Nijolė Liobikienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

The aim of the course is to analyze the influence of critical conditions of health on the family and to look for the proper ways to make decisions in order to ensure human dignity and improve quality of living; to help the family integrate into overall health care of its members until death and to discuss possible aid in case of bereavement.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Kurso paskirtis supažindinti studentus su galimais konfliktais ir jų sprendimo galimybėmis, su dažniausiai pasitaikančiomis šeimos krizėmis, jų klasifikacija, kilimo priežastis, krizių diagnostika ir galimos prevencijos būdais.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bakalauro studijos, psichologijos pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti šeimos krizės sampratą.
2. Klasifikuoti šeimos krizės tipus.
3. Nustatyti šeimos krizės rūšį pagal jai būdingus požymius.
4. Nurodyti konfliktų rūšis ir jų sprendimo būdus.
5. Analizuoti kritines žmogaus gyvybei būkles bei parodyti žmogaus orumo nepažeidžiančius sprendimo būdus.
6. Pateikti krizės prevencinius modelius bei rekomendacijas krizėms įveikti.

Dalyko turinys

Krizės samprata. Krizių šeimoje priežastys ir jų vertinimas. Neišspręstų krizių pasekmės.
Situacinės ir raidos krizės. Asmens raidos krizės. Šeimos raida ir jos krizės. Norminės ir nenorminės krizės.
Norminės raidos krizės: krizės susijusios su vaiko laukimu, vaiko raida, Nenorminės situacinės krizės: Skyrybos šeimoje, jų priežastys ir prevencija. Smurtas šeimoje ir jų rūšys, smurto įveikimo būdai.
Konfliktai ir jų rūšys. Konfliktas kaip galimybė ir konfliktas kaip neišvengiama krizė šeimoje. Konfliktų sprendimo būdai: konflikto destrukcinio ir konstruktyvaus sprendimo būdų skirtumai.
Ligonis šeimoje: „gyvybės kokybės” ir „gyvenimo kokybės” skirtumas; paliatyvaus gydymo principai Su šeimos nario netektimi susijusios krizės.
Krizių prevencijų bruožai. Valstybinės ir visuomeninės prevencinės šeimos krizių strategijos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Rašto darbas – 20%
Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2003 Polukordienė O. Psichologinės krizės ir jų įveikimas. Vilnius
2. 2008 Polukordienė O. Netekčių psichologija. Panevėžys. Panevėžio spaustuvė
3. 2008 Smurtas šeimoje: prevencija, intervencija ir galima pagalba. Vilnius
4. 2006 Liobikienė N. Krizių intervencija Kaunas, VDU
Papildoma literatūra
5. 2005 Gailienė D. Užburtame rate: savižudybių paplitimas Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo Internetinė prieiga