Šeimos krizių prevencija (EDS6002)

  • Dalyko kodas: EDS 6002
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Prevention of Family Crises
  • Dalykas atestuotas: 2022 06 01
  • Atestacija galioja iki: 2025 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Birutė Obelenienė, Doc. Dr. Giedrė Širvinskienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso paskirtis supažindinti studentus su šeimos krizių samprata, tipais, prevencijos galimybėmis. Studentai kurso metu įgyja teorinių žinių apie krizes ir jų tipus, raidos ir situacinių krizių ypatumus, dažniausiai pasitaikančias šeimos krizes ir jų poveikį šeimos gyvenimui, krizių prevencijos ir intervencijos būdus, turi galimybę ugdyti praktines aktyvaus klausymosi, empatiško komunikavimo, konfliktų sprendimo kompetencijas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to introduce students with the concept of family crises, types and prevention possibilities. During the course students gain theoretical knowledge about crises, peculiarities of developmental and situational crises, the most common family crises and their impact on family life, crisis prevention and intervention methods. They also have the opportunity to improve practical skills of active listening, empathetic communication and conflict resolution.

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti krizės sampratą, eigą ir galimas baigtis.
2. Klasifikuoti šeimos krizės tipus ir nustatyti skirtingų krizių požymius.
3. Nurodyti konfliktų rūšis ir jų sprendimo būdus.
4 Analizuoti šeimos funkcionavimo ypatumus esant santykių krizei, ligos, smurto ar kitų priežasčių sukeltoms krizėms.
5. Nurodyti pagrindinius krizių prevencijos principus, pademonstruoti aktyvaus klausymosi įgūdžius.
6. Pateikti krizės prevencinius modelius bei rekomendacijas krizėms įveikti.

Dalyko turinys

Krizės samprata, tipai, požymiai. Raidos ir situacinės krizės
Krizių etapai, baigtys. Potrauminis augimas
Sisteminis požiūris į šeimą ir šeimos krizes
Asmens raidos krizės ir jų įtaka šeimos gyvenimui
Šeimos raidos krizės, šeimos gyvenimo ciklas
Konfliktai, jų rūšys ir konstruktyvus sprendimas
Šeimos, išgyvenančios krizę, funkcionavimo pokyčiai
Šeimos krizės, susijusios su liga ir netektim
Santykių ir skyrybų krizės
Smurtas šeimoje ir jo rūšys, įveikimo būdai
Krizių prevencija ir pagalbos principai, aktyvus klausymasis
Krizių intervencijos modeliai
Pagalba ir jos ribos. Konsultanto pagalba sau

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Konsultacijos 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Rašto darbas – 20%
Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2003 Polukordienė O. Psichologinės krizės ir jų įveikimas. http://artimiems.lt/wp-content/uploads/2014/11/Psichologines-krizes-ir-ju-iveikimas.pdf
2. 2008 Polukordienė O. Netekčių psichologija. https://ntb.lrv.lt/uploads/ntb/documents/files/Vidaus%20dokumentai/
Netek%C4%8Di%C5%B3%20Psichologija.pdf
3. 2008 Smurtas šeimoje: prevencija, intervencija ir galima pagalba.
4. 2016 Liobikienė N. Krizių intervencija socialinio darbo praktikoje http://ebooks.vdu.lt/einfo/1625/kriziu-intervencija-socialinio-darbo-praktikoje/
Papildoma literatūra
1. 2019 Šidlauskaitė-Stripeikienė I, Neverauskas J. Krizė. Konsultacinė pagalba
N 2019 Šidlauskaitė-Stripeikienė I, Širvinskienė G. Konsultacinė pagalba emocinėje krizėje esančiai šeimai ir vaikams