Marketingo kvalifikacinė praktika

  • Dalyko kodas: MAV 4013
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 11
  • Pavadinimas anglų kalba: Qualification Practice in Marketing
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Lina Pilelienė, Doc.dr. Miglė Šontaitė-Petkevičienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kvalifikacinė praktika - tai praktinis darbas realioje verslo organizacijoje (praktikos institucijoje) ir ataskaitos apie ją parengimas. Praktikos institucijoje studentas atlieka realias praktikos vadovo (mentoriaus) paskirtas užduotis, analizuoja realią marketingo situaciją, taip pat gali rinkti duomenis savo baigiamajam darbui. Mentorius vertina studento praktinių užduočių atlikimą, jo profesinę kompetenciją, savarankiškumą, aktyvumą ir iniciatyvumą. Po praktikos studentas parengia kvalifikacinės praktikos ataskaitą ir praktikos pristatymą video formatu, kurią vertina tutorius (praktikos vadovu paskirtas dėstytojas) ir praktikos koordinatorius, organizuojantis šią praktiką ir ataskaitos apie ją rengimą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Qualification Practice consists of practical work in a real business company (practice institution) and preparation of practice report. Student is supposed to perform real tasks assigned by mentor (practice supervisor in practice institution), analyse a real marketing situation, also can collect the information for the thesis in practice organization. Mentor assesses the results of practical tasks performance, student’s professional competence, self-study, activeness and proactiveness. Also student prepares qualification practice report and video presentation of practice, which is assessed by the tutor (teacher assigned as a practice supervisor) and practice coordinator.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai, Marketingo komunikacijos, Vartotojų elgsena

Dalyko studijų rezultatai

1. Pritaikyti marketingo dalykų žinias ir įgūdžius, atliekant pavestas užduotis praktikos organizacijoje.
2. Savarankiškai išanalizuoti organizacijos situaciją, jos produktus, tikslinę rinką, vietą, rėmimą ir kainodarą.
3. Parengti individualų savarankišką rašto darbą ir ataskaitos pristatymą video formatu, naudojant lietuvių kalbą ir tarptautinio verslo ir marketingo terminologiją.
4. Gebėti pristatyti esminę informaciją per apibrėžtą laiką.
5. Pademonstruoti gebėjimą dirbti individualiai ir atsakingai priimti sprendimus, bei prisiimti atsakomybę rengiant praktikos ataskaitą.

Dalyko turinys

1. Organizacijos ir jos produkto vertinimas
2. Organizacijos tikslinės rinkos nustatymas
3. Organizacijos vietos analizė
4. Rėmimo veiklų analizė
5. Vykdomos kainodaros analizė
6. Praktikos video pristatymas ir galutinė praktikos ataskaita.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Konsultavimasis

2 val.

2 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

2 val.

Praktinis darbas organizacijoje

240 val.

Praktikos ataskaitos ir jos video pristatymo rengimas

51 val.

Iš viso

293 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Organizacijos ir jos produkto vertinimas – 15%, Organizacijos tikslinės rinkos nustatymas – 15%, Organizacijos vietos analizė – 15%, Rėmimo veiklų analizė – 15%, Vykdomos kainodaros analizė – 15%, Praktikos video pristatymas ir galutinė praktikos ataskaita – 25%.

Literatūra

1. 2021 Marketingo kvalifikacinės praktikos metodiniai reikalavimai Elektroninis išteklius VDU Intranetas Moodle
2. Visa reikiama literatūra pagal pasirinktą temą