Marketingo kursinis darbas Nr. 2

  • Dalyko kodas: MAV 3015
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Marketing term paper No. 2
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Kristina Zikienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – įtvirtinti studentų analitinio darbo įgūdžius įvairiose marketingo valdymo srityse. Kursinis darbas - rašytinis darbas, kuriame pateikiami studentų savarankiškai semestro eigoje atlikto tyrimo - realios marketingo problemos ar situacijos analizės - rezultatai bei pagrindinės išvados. Kursiniame darbe studentai turi įrodyti, kad geba savarankiškai atlikti empirinį tyrimą, naudodami būdingus tyrimo metodus bei instrumentus, tinkamai interpretuoti tyrimo metu gautus duomenis ir suformuluoti išvadas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to consolidate students’ skills of analytical work in different fields of marketing. A term paper is a written document, in which the results and main conclusions of the empirical research carried out by students are presented. In a term paper students have to prove that they are able to select and ground the methods of analysis, to use them in collecting the data about a problematic situation, to analyse the results and present conclusions.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

I-V semestrų specialybės dalykai

Dalyko studijų rezultatai

1. Pritaikyti specialybės dalykų teorinių naujovių ir praktinių pasiekimų žinias tyrimo objektui ir konkrečiai marketingo problemai / situacijai organizacijose apibrėžti
2. Pritaikyti specialybės dalykų teorinių naujovių ir praktinių pasiekimų žinias konkrečios marketingo problemos analizės ar tyrimo logikai parengti
3. Parinkti tinkamus mokslinio tyrimo metodus konkrečios marketingo problemos / situacijos ištyrimui
4. Parinkti tinkamus duomenų surinkimo, apdorojimo ir tyrimo rezultatų patikimumo nustatymo metodus
5. Savarankiškai išanalizuoti konkrečią marketingo problemą organizacijose ir padaryti išvadas
6. Parengti savarankišką rašto darbą pagal nustatytus reikalavimus, taikant profesinę kalbą
7. Suformuluoti ir apginti savo nuomonę per gynimą, įtikinti, pagrindžiant pristatomas idėjas

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Konsultavimasis

2 val.

2 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

2 val.

Pasirengimas tyrimui

18 val.

Tyrimo atlikimas

20 val.

Kursinio darbo apiforminimas, pasiruošimas gynimui, prezentacijos paruošimas

67 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kursinio darbo Nr. 2 atlikimas – 70%
Kursinio darbo Nr. 2 pristatymas ir gynimas auditorijoje – 30%

Literatūra

1. 2021 Marketingo Kursinio darbo Nr. 2 metodiniai reikalavimai Elektroninis šaltinis
VDU Intranetas Moodle
2. Atsižvelgiant į pasirinktą kursinio darbo temą, studentams rekomenduojama naudotis moksliniais žurnalais ir periodiniais straipsniais, patalpintais šiose duomenų bazėse: EBSCO (Business Source Complete), EMERALD.
Papildoma literatūra
1. Visa reikiama literatūra pagal pasirinktą temą