Marketingo kursinis darbas Nr. 1

  • Dalyko kodas: MAV 2008
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Marketing term paper No. 1
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Kristina Zikienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – suteikti studentams teorinės analizės atlikimo pagrindus ir išmokyti studentus pritaikyti teorines žinias, sprendžiant aktualias šiuolaikinio marketingo problemas. Kursinis darbas Nr. 1- tai rašytinis darbas, kuriame pateikiami studento savarankiškai semestro eigoje atliktos realios marketingo problemos mokslinės literatūros šaltinių, svarbių teorinių naujovių analizės rezultatai bei pagrindinės išvados. Kursinio darbo Nr. 1 tema turi būti susijusi su viena iš bakalauro programos „Marketingas“ studijų dalyku. Konkrečią kursinio darbo Nr. 1 temą suformuluoja kursinio darbo vadovas ir studentas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to provide students the basics for theoretical analysis and to teach students to apply theoretical knowledge for solving contemporary marketing problems. The term paper No.1 – is a written work, in which results of scientific literature, theoretical innovations of real marketing problem analysis and findings are provided. The term paper No. 1 should be carried out according to study subjects of bachelor program „Marketing“. Particular topic of Term paper No 1 is formulated by Term paper advisor and student.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

I-IV semestrų specialybės dalykai

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir suformuluoti aktualią marketingo problemą
2. Parinkti tinkamus mokslinės literatūros ir kitus informacijos šaltinius konkrečios marketingo problemos ištyrimui
3. Palyginti skirtingus požiūrius, nuomones ir susisteminti teorines žinias bei pasaulinį patyrimą apie analizuojamą marketingo problemą
4. Suformuluoti teorinės analizės išvadas, taikant kritinį mąstymą apie analizuojamą marketingo problemą
6. Parengti savarankišką rašto darbą pagal nustatytus reikalavimus, taikant profesinę kalbą
7. Suformuluoti ir apginti savo nuomonę per gynimą, pristatant atliktos teorinės analizės rezultatus apie analizuojamą marketingo problemą

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Konsultavimasis

2 val.

2 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

2 val.

Teorinės medžiagos analizė

80 val.

Kursinio darbo apiforminimas, pasiruošimas gynimui, prezentacijos paruošimas

25 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kursinio darbo Nr. 1 atlikimas – 70%
Kursinio darbo Nr. 1 pristatymas ir gynimas auditorijoje – 30%

Literatūra

1. 2021 Marketingo Kursinio darbo Nr. 1 metodiniai reikalavimai Elektroninis šaltinis
VDU Intranetas Moodle
2. Atsižvelgiant į pasirinktą kursinio darbo temą, studentams rekomenduojama naudotis moksliniais žurnalais ir periodiniais straipsniais, patalpintais šiose duomenų bazėse: EBSCO (Business Source Complete), EMERALD.
Papildoma literatūra
1. Visa reikiama literatūra pagal pasirinktą temą