Vartotojų elgsena (MAV1003)

 • Dalyko kodas: MAV 1003
 • Dalyko grupė: C
 • Apimtis ECTS kreditais: 4
 • Pavadinimas anglų kalba: Consumer behavior
 • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
 • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
 • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

  Prof. dr. Arvydas Petras Bakanauskas.
  Prof. dr. Lina Pilelienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti pagrindines vartotojų elgsenos teorijas ir koncepcijas. Baigę dalyką studentai įgys žinių bei supratimą apie individualių pirkėjų sprendimo priėmimo procesą, grupinę pirkimo elgseną. Studentai studijuoja pagrindinius vidinius ir išorinius veiksnius, kurie daro įtaką pirkimo sprendimo procesui, išmoksta įvertinti asmeninių, socialinių ir kultūrinių veiksnių įtaką elgsenai.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The objective of this course is to study the basic theories and concepts of consumer behavior. In this course students will acquire knowledge and understanding of decision making process of individual buyers as well as the collective buying behavior. Students study the main internal and external factors that impact the decision making process, learn to evaluate influence of personal, social and culture factors on behavior.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai arba Marketingas

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti svarbiausius vartotojų elgseną lemiančius procesus bei veiksnius
2. Atpažinti ir apibūdinti aplinkos poveikį vartotojų elgsenai
3. Įvertinti asmenybinių, socialinių bei kultūrinių veiksnių įtaką pirkimo elgsenai, apibūdinti jų įtaką vartotojų elgsenai
4. Apibrėžti vartotojo sprendimo pirkti procesą
5. Išanalizuoti skirtingų marketingo veiksmų poveikį vartotojui
6. Parengti grupinį rašytinį namų darbą apie savarankiškai išanalizuotą vartotojų elgseną, remiantis nustatytais reikalavimais
7. Suformuluoti ir apginti savo nuomonę, įtikinti, pagrindžiant pristatomas/aprašomas idėjas
8. Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, bendrauti grupėje, toleruoti grupės narių nuomonę, prisiimti atsakomybę ir kt.

Dalyko turinys

1. Vartotojų elgsenos samprata
2. Marketingo įtaka vartotojams
3. Vartotojo suvokimas
4. Vartotojo dėmesys
5. Vartotojo mokymasis ir atmintis
6. Motyvacija ir vertybės
7. Asmenybė
8. Asmenybė ir gyvenimo būdas
9. Vartotojo požiūrio formavimas
10. Pirkimas ir naudojimas/vartojimas
11. Grupės ir jų elgsena
12. Organizacijų ir namų ūkių sprendimai

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

45 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

45 val.

Savarankiškas darbas

62 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Savarankiškas darbas – 30 %
Egzaminas – 40 %

Literatūra

1. 2018 Consumer behavior : buying, having, and being / Mike R. Solomon.
2. 2016 Consumer Behaviour By Zubin Sethna, Jim Blythe https://books.google.lt/books?isbn=1473987253
3. 2006 Bakanauskas, A. Vartotojų elgsena. Mokomoji knyga.
4. 2011 Belk, Russell W. In: Research in Consumer Behavior eBook Academic Collection (EBSCOhost)
5. 2012 Consumer Behaviour: Perspectives, Findings and Explanations
By John O'Shaughnessy https://books.google.lt/books?isbn=1137003774
Papildoma literatūra
1. 2015 Consumer Behaviour By Brajendra Gupta https://books.google.lt/books?isbn=1329122623
2. 2010 Noel, Hayden. Consumer behavior eBook Academic Collection (EBSCOhost)