Intermediali literatūros tekstų analizė

  • Dalyko kodas: PRC 3025
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 5
  • Pavadinimas anglų kalba: L’analyse intermédiale des textes littéraires
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Inga Litvinavičienė, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Intermedialumo sąvoka. G. FlaubertoPonios Bovari ekranizacijos (romano ir filmų palyginimas). Impresionizmas literatūroje ir dailėje (G. Maupassanto, P. Verlaino kūryba). „Paryžiaus mokyklos“ dailės atstovai ir literatūrinė jų interpretacija A. Lanoux Montparnasso ugnyse.Paryžiaus įvaizdis literatūroje (Ch. Baudelairo, G. Apolinairo poezija, E. Zola Paryžiaus pilvas, R. Fallet Paryžius rugpjūčio mėnesį).Prancūzijos įvaizdis R. Gary Aušros pažade. Zola „Eksperimentinio romano“ samprata ir istorinė dokumentika („didžiosios parduotuvės“) romane Ponių laimė.Intertekstualumas M. Houellebecqo kūryboje. P. Bourdieu sociologijos atspindžiai A. Ernaux kūryboje. Dainuojamoji poezija (J. Prévertas, J. Brelis)

Dalyko anotacija užsienio kalba

Notion de l’intermédialité. Les adaptations cinématographiques de Madame Bovary deG. Flaubert (l’analyse comparative : roman/films). L’impressionnisme : littérature et peinture (G. Maupassant,P. Verlaine). Les représentants de « L’Ecole de Paris » et leur interprétation littéraire dans Les feux de Montparnasse d’A. Lanoux. L’image de Paris dans la littérature (les textes poétiques de Ch. Baudelaire, G. Apolinaire ; Le Ventre de Paris d’E. Zola, Paris au mois d’août de R. Fallet).L’image de la France dans La promesse de l’aube de Romain Gary. La conception du « roman expérimental » d’E. Zolaet la documentation historique (Les Grands Magasins) dans le roman Au bonheur des dames. L’intertextualité dans l’œuvre de M. Houellebecq. La sociologie de P.Bourdieu dans l‘oeuvre d‘A. Ernaux. La poésie chantée (J. Prévert, J. Brel).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Turi būti išklausytas kursas Frankofonijos šalių literatūros žanrų tradicija

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti intermedialumo sąvoką
2. Apibrėžti intermedialios analizės principų įvairovę grožinėje literatūroje
3. Nusakyti ir paaiškinti intermedialumo apraiškas
4. Palyginti literatūros ir kultūros reiškinius
5. Aptarti kino, dailės, prozos ir poezijos meno reiškinius
6. Apibūdinti autorių kūrybą, akcentuojant vyraujančius jos principus.
7. Analizuoti literatūros kūrinius intermedialumo aspektu
8. Analizuoti literatūros kūrinius naratologiniu aspektu
9. Analizuoti šiuolaikinius prancūzų literatūros kūrinius teminiu aspektu
11. Rašyti kūrinių ar jų ištraukų literatūrines analizes, rengti pranešimus.
12. Rašant analizes panaudoti literatūros kritiką, naujus mokslo metodus

Dalyko turinys

Intermedialumo sąvoka. Intertekstualumas, kūrinio sąveika su įvairiomis medijomis, tarpdiscipliniškumas.
Kinematografo, tapybos, kultūros, literatūros metadiskurso taikymas nagrinėjant grožinės literatūros tekstus.
G. FlaubertoPonia Bovari: romanas ir filmai. Impresionizmas literatūroje ir dailėje (G. Maupassanto, P. Verlaino kūryba). Paryžiaus įvaizdis literatūroje (Ch. Baudelairo, G. Apolinairo poezija, E. Zola Paryžiaus pilvas, R. Fallet Paryžius rugpjūčio mėnesį). Istorinė dokumentika („didžiosios parduotuvės“) romane Ponių laimė. Intertekstualumas M. Houellebecqo kūryboje. Bourdieu sociologijos atspindžiai A. Ernaux kūryboje.
G. FlaubertoPonia Bovari romano ir filmų palyginimas.. Impresionizmo tapyboje ir „impresionistinio rašymo“ palyginimas. Impresionizmo ir „Paryžiaus mokyklos“ palyginimas. Paryžiaus įvaizdžio įvairiuose kūriniuose palyginimas (Baudelaire, Zola, Fallet kūriniai )
C. Chabrolio Ponios Bovari interpretacija. C. Monet, P. Sezan, O. Renuar impresionizmas. Miesto tematika ir bodleriškasis modernumas. Zola „Eksperimentinio romano“ samprata. M. Houellebecqo distopijų ypatumai.
Ironiškas Flauberto požiūris romane Ponia Bovari. Gamtos aprašymaiir visuomenės kritika G. Maupassanto novelėse. Modigliani likimo tragiškumas A. Lanoux Montparnasso ugnyse. Socialinė kritika A. Ernaux kūryboje. J. Brelio poetinio pasaulio dramatizmas.
Ponia Bovari: romanas ir filmai. Impresionizmas dailėje irG. Maupassanto, P. Verlaino kūryboje. „Paryžiaus mokyklos“ dailės atstovai ir literatūrinė jų interpretacija A. Lanoux Montparnasso ugnyse. Paryžiaus įvaizdis literatūroje (Ch. Baudelairo, G. Apolinairo poezija, E. Zola Paryžiaus pilvas, R. Fallet Paryžius rugpjūčio mėnesį). Zola „Eksperimentinio romano“ samprata ir istorinė dokumentika („didžiosios parduotuvės“) romane Ponių laimė. Intertekstualumas M. Houellebecqo kūryboje. P. Bourdieu sociologijos atspindžiai A. Ernaux kūryboje.
Naratorius bei personažai Flauberto Ponia Bovari ir C. Chabrol Ponia Bovari. Naratoriaus vaidmuo Maupassanto novelėse. Erdvėlaikis Baudelairo Paryžiaus spline.
Ponios Bovari dramatizmas G. Flauberto romane Ponia Bovari.Subtilumas impresionistinėje dailėje ir G. Maupassanto bei P. Verlaino kūryboje.„Beprotiškieji metai“ A. Lanoux Montparnasso ugnyse.Prancūzijos idealizacija R. Gary kūrinyje Aušros pažadas. BaudelairoParyžius.Moters tematika Zola romane Ponių laimė. Socialinė atskirtis A. Ernaux kūryboje. Meilės tematika J. Préverto, J. Brelio poezijoje.
Zola, Baudelaire, Houellebecqo tekstų literatūrinė bei intermediali analizė.Pranešimų nurodytomis ar pasirengtomis temomis rengimas.
Literatūros kritikų, naujų mokslo metodų panaudojimas rašant analizes (naratologinio, semantinio, lyginamojo, intertekstualumo, biografinio, sociologinio, ir t.t.)

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Savarankiškas darbas 80 val.
Iš viso 125 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%, namų darbai – 20%, egzaminas - 50%

Literatūra

1. 2005 Arrabal, F., Houellebecq Le cherche midi
2. 2002 Bazin, A. Qu’est-ce que le cinéma Les éditions du CERF
3. 2001 Becker C. Le roman au XIX , Bréal
4. 2004 Cerf, J., Béguin, O., Fenêtre sur la littérature française et francophone, Modern Languages, Milan
5. 2011 David, M., La mélancolie de Michel Houellebecq L’Harmattan
6. 1994 Dècote,G., Itinéraires littéraires, XIX siècle, Hatier, Paris
7. 2004 Etudes réunies par Fabrice Thumerel, Annie Ernaux, une œuvre de l’entre –deux,. Artois Presse Université
2002 Vanoyne, F., Récit écrit récit filmique Nathan Cinéma
8. 2010 Wesemael, S Le roman transgressif contemporain: de Bret Ellis à Michel Houellebecq L’Harmattan
Papildoma literatūra
1. 2000. Blanckeman, B., Les récits indécidables. Presses universitaires de Septentrion, Paris
2. 1999 Gaudreault, A., Du littéraire au filmique Armand Colin Paris.
3. 1998 Chartier P. Introduction aux grandes théories du roman Dunod, Paris