Šiuolaikinės vertimo teorijos ir jų praktinis taikymas

  • Dalyko kodas: MLS 5017
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Contemporary Translation Theories and Practical Application
  • Dalykas atestuotas: 2021-03-16
  • Atestacija galioja iki: 2024-03-16
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Aurelija Leonavičienė, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiame kurse nagrinėjamos svarbiausios šiuolaikinės vertimo teorijos, jų metodologiniai ypatumai, vertimo mokslo sąvokos, požiūris į kalbos reiškinius, kultūrines tekstų reikšmes ir kt. Kurso metu lyginama atskirų teorinių krypčių (šakų, atšakų) vertimo metodologija, nagrinėjama vertimo sąvokų raida, aptariami žymiausių vertimo teoretikų darbai, jų teiginiai ir vertimo teorijų svarba kintančioje šiuolaikinėje vertimo mokslo paradigmoje. Aptariamų vertimo teorijų metodologijos nuostatos ir tekstynų lingvistikos taikymo vertimo moksle galimybės praktiškai nagrinėjamos atliekant įvairias vertimo užduotis, originalo ir vertimo tekstų analizę.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course introduces students to the contemporary theories and methodologies of translation, their attitudes to linguistic phenomena and cultural components of texts as well as key terms in translation studies. The course compares the methodological approaches of different directions of translation research, analyses the development of the concepts of translation, discusses the most significant works of translation theoreticians and evaluates the role of translation theories in view of contemporary translation studies. The theoretical knowledge is practically applied by analyzing originals and translations and parallel and comparable corpora.

Dalyko studijų rezultatai

1. Taikyti lingvistikos žinias aptariant tradicines ir moderniąsias lingvistines vertimo teorijas, jų terminus ir lyginant jų metodologiją.
2. Sistemiškai analizuoti ir lyginti svarbiausias vertimo teorijas, jų teiginius, metodologijas, įvertinti vertimo mokslo raidos ypatumus ir priežastis.
3. Atpažinti praktinius vertimo reiškinius, aptarti probleminius atvejus ir juos ištaisyti remiantis vertimo teorijomis ir jų metodologijomis.
4. Sieti vertimo teorines įžvalgas su kitų sričių žiniomis; parinkti ir taikyti atitinkamas teorines prieigas ir metodus analizuojant duomenis ir atliekant atvejų analizę.

Dalyko turinys

1. Lingvistinės vertimo teorijos, jų atsiradimas ir raida kintančioje vertimo mokslo paradigmoje.
2. Lingvistinių vertimo teorijų klasifikacija, jų pagrindinės sąvokos, metodologija ir praktinis taikymas.
3. Sociolingvistinė vertimo teorija ir metodologija, šios teorijos sąsajos su sociolingvistika.
4. Tekstynų lingvistikos ir vertimas; tekstynų lingvistika grįstos vertimo studijos ir jų praktinė nauda.
5. Kognityvinės lingvistikos ir kognityvinės vertimo teorijos sąsajos.
6. Situacinė vertimo teorija ir metodologija; jos panašumai ir skirtumai su ankstesnėmis lingvistinėmis vertimo teorijomis.
7.Interpretacinė vertimo teorija ir holistinis žvilgsnis į praktinį teksto vertimą.
8. Skopos vertimo teorija, jos metodologija ir taikymo galimybės.
9. Komunikacinė vertimo teorija. Semantinių vertimo teorijų ir komunikacinės vertimo teorijos skirtumai.
10. Hermeneutinių vertimo teorijų taikymo galimybės; hermeneutinio ir lingvistinio požiūrio į vertimą skirtumai.
11. Semiotinė vertimo teorija ir jos praktinis taikymas.
12. Kultūrinio konteksto svarba dabartinėje vertimo teorinėje paradigmoje. Kultūrinės reikšmės samprata, jos rūšys ir vertimo strategijos.
13. Lietuvių vertimo teorijos ištakos ir raida 1918-2020 metais.
14. Pragmatinė, kognityvinė, polisisteminė vertimo teorija, jų takoskyra ir praktinio taikymo galimybės.
15. Šiuolaikinė teorinė vertimo paradigma, naujųjų vertimo teorijų metodologiniai skirtumai.
16. Situacinės vertimo teorijos taikymo galimybės ir ribos.
17. Probleminių vertimo reiškinių vertinimas sociolingvistinės ir polisisteminės vertimo teorijos požiūriu.
18. Vertimo sprendimų analizė interpretacinės ir skopos vertimo teorijų požiūriu.
19. Kultūrinių teksto reikšmių vertimo strategijų parinkimo analizė.
20. Lingvistinių ir nelingvistinių vertimo teorijų opozicija.
21. Originalo ir vertimo kalbos sisteminiai ypatumai, jų svarba verčiant tekstus; analitinės ir sintetinės kalbos opozicijos apraiškos ir jų svarba priimant praktinius vertimo sprendimus.
22. Praktinis tekstynų lingvistikos taikymas vertimo studijose ir vertimo praktikoje.
23. Lygiagrečiųjų tekstynų duomenų analizė ir praktiniai vertimo sprendimai.
24. Tarpkultūrinių kompetencijų vaidmuo vertinant kultūrinių reikšmių vertimą.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

 

30 val.

Seminarai

 

15 val.

Konsultacijos

10 val.

5 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

10 val.

 

Savarankiškas darbas

 

100 val.

Iš viso

10  val.

150 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %, tarpiniai atsiskaitymai – 20 %, egzaminas – 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2019 Baker M., Saldanha, G. Routledge Encyclopedia of Translation Studies
2. 2018 Leonavičienė, A. Origins and developments of translation theory in Lithuania from 1918 to 1990. Translationes. Timișoara: Isttrarom-translationes studies center, 10, iss. 1, p. 149-167. https://content.sciendo.com/view/journals/tran/10/1/article-p149.xml?lang=en
https://doi.org/10.2478/tran-2018-0004
3. 2014 Leonavičienė, A. Kultūrinių teksto reikšmių interpretacija ir vertimas (monografija).
4. 2013 Bassnett, S. Translation Studies.
5. 2013 Černiuvienė, L. Vertimo minties raida Europoje. Studijų knyga. http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2013_Mokomoji_knyga_Europos_vertimo_minties_raida.pdf
6. 2012 Munday, J. IntroducingTranslationStudies
7. 2011 Kruger, M., Wallmach, K., Munday J. Corpus-Based Translation Studies. Researchand Applications
Papildoma literatūra
1. 2020 Leonavičienė, A. Linijinio tekstų vertimo pavojai. Kultūros barai, nr. 3, p. 51–55.
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kulturosbarai.lt/uploads/news/id151/KB_2020-03_web.pdf
2. 2016 Albrecht, J., Métrich, R. Manuel de traductologie.
3. 2016 Abromavičiūtė, K., Kaminskienė, L. Hermeneutinė teksto interpretacija. Atvejo analizė. Vertimo studijos, nr. 9, p. 56–74. http://www.vertimostudijos.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2017/03/Vertimo_studijos_9_Abromaviciute_Kaminskiene.pdf
4. 2013 Leonavičienė, A. Teorinės vertimo paradigmos raida ir dabartis. Kalbų studijos 22, 25–31. file:///D:/My%20Documents/Downloads/3279-14076-1-PB.pdf
5. 2010 Dotoli G. Traduire en français du Moyen âge au XXIe siècle. Théorie, pratique et philosophie de la Traduction
6. 2010 Ricœur P. Apie vertimą