Šiuolaikiniai etniniai procesai Baltijos regione

  • Dalyko kodas: SKK 3010
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 5
  • Pavadinimas anglų kalba: CONTEMPORARY ETHNICAL PROCESSES IN THE BALTIC REGION
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Laimutė Anglickienė, Prof. dr. Egdūnas Račius

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurse susipažįstama pagrindinėmis etniškumo sąvokomis, studentai įgyja kompetenciją vertinti kultūras skirtingose kultūrinėse dimensijose; skirti įvairius identitetus ir jų dermes, įvairių kultūrinių, religinių ir etninių grupių tapatybės išraiškas, identifikuoti realias ir potencialias etnines ir kultūrines problemas. Analizuojamos šiuolaikinės visuomenės etninių procesų tyrimų aktualijos, susipažįstama su šiandieninėmis problemomis ir jų sprendimo būdais.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Objectives of the course are to discuss the contemporary ethnic processes in Baltic region. Students will be capable to understand the genesis and development of these processes in Baltic region; to identify and evaluate the ethnic processes of various Baltic states; to communicate with members of different ethnic groups.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išklausytas dalykas Skandinavijos šalių istorija

Dalyko studijų rezultatai

1. Vertinti Baltijos regiono šalių etninius procesus tarpkultūriniame kontekste;
2. Įvertinti tarpkultūrinių ryšių reikšmę bendruomenių identiteto formavimesi.
3. Pritaikyti teorines žinias tiriamojo ir taikomojo pobūdžio tyrimuose.
4. Savarankiškai ir etiškai atlikti etninės problematikos tyrimus, taikant tinkamas metodologijas.
5. Analizuoti įvairių etninių kultūrinių reiškinių kilmės ir raidos klausimus, nustatant veiksnius, sąlygojančius tautos ir atskirų jos individų identitetą.
6. Analizuoti besikeičiančius etninius procesus, nustatyti kylančių konfliktų priežastis.
7. Apibendrinti savo surinktą informaciją, ją kritiškai išanalizuoti ir formuluoti pagrįstas išvadas.

Dalyko turinys

1. Pagrindinės sąvokos, susijusios su etniniais procesais ir etniškumu.
2. Etninių grupių samprata, pobūdis, tipai, dinamika.
3. Etnokultūrinės tapatybės formos.
4. Etninio tapatumo istorinė perspektyva.
5. Etninė Baltijos regiono šalių gyventojų kompozicija.
6. Tautų Europos susiformavimo istorinės prielaidos: kelias nuo valstybių Europos iki tautų Europos.
7. Etniškumas kaip kultūrinis konceptas: normos, vertybės, tikėjimai, kultūriniai simboliai.
8. Etniniai stereotipai.
9. Etninių santykių išraiškos visuomenėje.
10. Regiono etninės mažumos. Istorinės aplinkybės susiformuoti tautinėms mažumoms Baltijos regione.
11. Daugumos ir mažumos santykiai regione: atskirų regiono šalių situacija.
12. Imigracijos ir emigracijos procesai skirtingose Baltijos regiono šalyse: priežastys ir pasekmės.
13. Akultūracijos eiga Baltijos regiono etninių mažumų grupėse.
14. Mažumų apsauga: Baltijos šalių valstybių tautinė politika.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 45 val.
Darbas grupėse 10 val.
Savarankiškas darbas 95 val.
Iš viso 150 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %, namų darbas (referatas) – 20 %, egzaminas – 50 % galutinio pažymio

Literatūra

1. 2003- Etniškumo studijos (serialinis). Parengė N. Kasatkina, et al. Kaunas: VDU leidykla
2. 2003 Kasatkina N., Leončikas T. Lietuvos etninių grupių adaptacija: kontekstas ir eiga. Vilnius: Eugrimas.
3. 2002 Held D. et al. Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika ir kultūra. Vilnius: Margi raštai
4. 2012 Hroch M. Mažosios Europos tautos. Vilnius, Mintis.
5. 2011 Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija. Parengė V. Savoniakaitė. Vilnius: LII
6. 2002 The Baltic Sea region: Cultures, Politics, Societies. Ed. W. Maciejewski. Baltic University Press
7. Nuo 1972 – iki šių dienų Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology
Papildoma literatūra
1. 2006 Daukšas D. Tautinio tapatumo tyrimų teorinės problemos: antropologinė perspektyva, Filosofija. Sociologija, 2. P. 2-7. Vilnius
2. 1996 Gellner E. Tautos ir nacionalizmas Vilnius: Pradai
3. 2002 Lewis, R. D. Kultūrų sandūra. Kaip sėkmingai bendrauti su kitų tautų ir kultūrų atstovais. Vilnius, Alma litera
4. 2005 Laurinavičius Č., Motieka E., Statkus N. Baltijos valstybių geopolitikos bruožai. XX amžius Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla