Kultūrinė antropologija ir psichologija

  • Dalyko kodas: SKK 1010
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 5
  • Pavadinimas anglų kalba: CULTURAL ANTHROPOLOGY AND PSYCHOLOGY
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Dalia Senvaitytė, VDU HMF Kultūrų studijų ir etnologijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Aptariama kultūrų įvairovė, kultūrinės antropologijos ir psichologijos mokslų santykis, įvairiapusiškai analizuojamas kultūros poveikis asmenybei, aptariami psichologiniai skirtingų kultūrų atstovų panašumai ir skirtumai, analizuojamos šių skirtumų priežastys.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During the course cultural diversity, studies of cultural anthropology and psychology are disscused; impact of culture on personality is analyzed multidemntinally; psychological cross-cultural similarities and differences as were reasons are studies.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išklausytas Skandinavijos studijų įvadas

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti antropologinius ir psichologinius kultūros tyrimus.
2. Apibūdinti kultūros dimensijų teorijas.
3. Aptarti kultūros dimensijas Skandinavijos šalyse.
4. Paaiškinti visapusišką kultūros poveikį asmenybei.
5. Įvertinti pažintinių procesų, asmenybinių bruožų, motyvacijos, elgesio skirtingose kultūrose priežastis ir ypatumus.

Dalyko turinys

1. Kultūros ir psichologijos santykis. Susijusius klausimus tiriančios disciplinos.
2. Kultūrinė antropologija, psichologinė antropologija, kultūrinė ir tarpkultūrinė psichologija: tikslai, uždaviniai, metodai.
3. Antropologiniai ir psichologiniai kultūros tyrimai, jų istorija ir pagrindinės idėjos.
4. Šiuolaikinės kultūros ir psichologijos santykį tiriančios disciplinos ir jų idėjos.
5. Kultūrų įvairovė ir kultūrinės visuomenės klasifikacijos. Kultūros dimensijos.
6. Kultūros dimensijos skirtingose visuomenėse ir visuomenės grupėse. Kultūros dimensijos Skandinavijos šalyse. Kolektyvizmas ir individualizmas.
7. Kultūra ir pažintiniai procesai.
8. Kultūros poveikis asmenybei. Tarpkultūriniai asmenybės tyrimai. Universalūs ir kultūros sąlygoti asmenybės bruožai.
9. Universalių asmenybės bruožų modeliai.
10. Tarpkultūriniai emocijų tyrimai.
11. Subjektyvus gerbūvis. Tarpkultūriniai motyvacijos ir vertybių tyrimai.
12. Sveikatos ir ligų samprata skirtingose kultūrose.
13. Socialinė psichologija ir kultūra.
14. Socialinio suvokimo, atribucijos, tarpasmeninės atrakcijos tarpkultūriniai tyrimai. Socialinė sąveika.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 45 val.
Savarankiškas darbas 80 val.
Iš viso 125 val.

Studijų rezultatų vertinimas

I kolokviumas – 25 % galutinio pažymio, II kolokviumas- 25 % galutinio pažymio, egzaminas – 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2015 Online readings in psychology and culture Western Washington University, Bellingham, Washington U.S.A. Laisva prieiga internete: http://www.wwu.edu/culture/contents_complete.htm
2. 2013 Račiūnaitė-Paužuolienė R. Cultural anthropology. VDU
3. 2006 Clifford J. Kultūros problema. XX amžiaus etnografija, literatūra ir menas. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
4. 2008 Matsumoto D. R. Culture and psychology Belmont, CA, Wadsworth/Thomson.
5. 2012 Bailey G., Peoples J. Humanity: an Introduction to Cultural Anthropology Wadsworth: Cengage learning
6. Nuo 1972 – iki šių dienų Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology
Papildoma literatūra
7. The Hofstede center http://geert-hofstede.com/
8. 2012 Heine S. J. Cultural psychology. New York, London: W. W. Norton,
9. 2011 Cross-cultural psychology: contemporary themes and perspectives Chichester: Wiley-Blackwell
10. 2004 Eysenck M. W. Psychology: an international perspective. Psychology Press
11. 2005 Hall, Lena E. Dictionary of multicultural psychology SAGE Publications
12. 2010 Ferraro G., Andreatta S. Cultural Anthropology: an Applied Perspective. Wadsworth: Cengage
13. 2012 Scupin R. Cultural Anthropology: a Global Perspective. Boston: Pearson