Paskirstymo kanalai ir logistika (MAV4011)

  • Dalyko kodas: MAV 4011
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Marketing channels and logistics
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Asta Kyguolienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti paskirstymo kanalų ir logistikos ypatumus. Baigę dalyką studentai įgys žinių apie paskirstymo kanalus ir jų dalyvius, supratimą apie dalyvių elgseną paskirstymo kanale, išmoks sukurti paskirstymo kanalus, susipažins kaip paskirstymo kanalo dalyviai turi būti motyvuojami, kaip vertinti paskirstymo kanalo dalyvių veiklą. Studentai įgis žinių apie logistikos vaidmenį paskirstymo kanale, susipažins su pagrindinėmis logistikos operacijomis bei gebės teikti rekomendacijas kaip valdyti šias operacijas, supras alternatyvias logistinio bendradarbiavimo galimybes.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Course purpose - to study peculiarities of marketing channels and logistics. After completing the course, students will gain knowledge about marketing channels and channel participants, will gain understanding about participants' behavior in marketing channel, will learn to develop marketing channels, will get acquainted with motivation issues in marketing channel, will find out how to evaluate marketing channel participants performance. Students will become familiar with role of logistics in marketing channels, will get acquainted with main logistics operations and will be able to give recommendations how to manage these operations, will understand third party logistics opportunities.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai

Dalyko studijų rezultatai

1. Išmanyti paskirstymo kanalų dalyvių veiklos specifiką, aplinkos, paskirstymo kanalo dalyvių elgsenos poveikį organizacijos sprendimams
2. Pritaikyti paskirstymo kanalų formavimo principus
3. Pritaikyti paskirstymo kanalų valdymo žinias
4. Išmanyti pagrindines logistikos operacijas bei jų valdymo principus
5. Įvertinti produktų įvedimo į rinką poreikį ir suformuoti paskirstymo kanalus, pateikti logistikos operacijų valdymo rekomendacijas, parengiant savarankiško darbo ataskaitą
6. Suformuluoti ir apginti savo nuomonę, pagrindžiant pristatomas/aprašomas idėjas tinkamai naudojant profesinę kalbą
7. Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, bendrauti grupėje, toleruoti grupės narių nuomonę

Dalyko turinys

1. Paskirstymo kanalai: samprata, svarba, vertės kūrimas vartotojui, dalyviai
2. Paskirstymo kanalų aplinka
3. Paskirstymo kanalo dalyvių elgsena
4. Paskirstymo kanalų strategija
5. Paskirstymo kanalų kūrimas
6. Paskirstymo kanalo dalyvių motyvavimas
7. Paskirstymo kanalo dalyvių veiklos vertinimas
8. Produkto, kainos, rėmimo suderinamumas paskirstymo kanale
9. Logitiska paskirstymo kanale
10. Klientų logistinis aptarnavimas
11. Užsakymų valdymas
12. Transporto sistemos valdymas
13. Sandėlių valdymas ir prekių laikymas
14. Atsargų valdymas
15. Logistinis bendradarbiavimas

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

45 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

45 val.

 

Savarankiškas darbas

62 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Savarankiškas darbas – 20%
Kolokviumas 30%
Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2013 Rosenbloom, B. Marketing Channels. A Management View
2. 2018 Dent, J., White, M. Sales and marketing channels
3. 2017, 2014 Rushton, A. Baker, P. Croucher, Ph.The handbook of logistics and distribution management. https://books.google.lt/books?isbn=0749466286
4. 2016 Palmatier, R.W., Stern, L. W., El-Ansary, A. Marketing channel strategy
5. 2019 Palmatier, R.W., Sivadas, E., Stern, L. W., El-Ansary, A. Marketing channel strategy: an omnichannel approach, 9th ed.
Papildoma literatūra
1. 2018 Harirson, A., Hoek, R., Skipworth, H. Konkurencinga logistikos strategija tiekimo sistemoje
2. 2017 Gudonavičienė, A., Dovalienė, A. Marketingo kanalai.
3. 2016 Chira, R. International Logistics Management. https://books.google.lt/books?isbn=1524632090