Verslo etika ir socialinė atsakomybė (VAD4019)

 • Dalyko kodas: VAD 4019
 • Dalyko grupė: C
 • Apimtis ECTS kreditais: 4
 • Pavadinimas anglų kalba: Business ethics and social responsibility
 • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
 • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
 • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

  doc. dr. Sonata Staniulienė
  lekt. dr. Evelina Bendoraitienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiuo dalyku siekiama, jog studentai suprastų bei gebėtų taikyti verslo etikos bei įmonių socialinės atsakomybės principus. Kurso metu studentai gilinasi į verslo ir visuomenės interesų sąsajas, verslo etikos bei įmonių socialinės atsakomybės principus jų evoliuciją, priežastis bei pasekmes nacionalinėje bei globalioje aplinkoje. Konceptualūs modeliai bei analizės priemonės naudojami verslo etikos, socialinės atsakomybės elementų bei verslo įmonių, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų sąsajų modelių suvokimui. Studijų dalykas apima paskaitas, atvejų analizę ir diskusiją, grupinį projektą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course is aimed for students to understand and be able to apply business ethics and principles of corporate social responsibility. During the course the students learn the links between business ethics and corporate social responsibility, the principles and their evolution, causes and consequences of business ethics and corporate social responsibility in the national and global environment. Conceptual frameworks and tools are provided to understand and assess components of corporate social responsibility and different models of interaction between corporations, governments, and non-governmental organizations. It combines lectures, case studies, class discussions and group assignments.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Vadybos pagrindai/ Vadyba

Dalyko studijų rezultatai

1. Interpretuoti verslo etikos principus ir jų formavimąsi skirtinguose konkrečių įmonių kontekstuose
2. Paaiškinti verslo ir visuomenės interesų sąsajas, jas lemiančius veiksnius bei tendencijas
3. Analizuoti verslo etikos praktikas ir priemonių taikymą Lietuvos įmonėse bei globaliame kontekste
4. Taikyti verslo etikos principus ir priemones konkrečių etikos problemų sprendimų ir jų prevencijai
5. Diferencijuoti įmonių socialinės atsakomybės moralines ir finansines naudas bei pasekmes
6. Parinkti tinkamas įmonių socialinės atsakomybės veiklas ir priemones pagal įmonės strategiją
7. Analizuoti socialiai atsakingo verslo praktikas ir priemonių taikymą Lietuvos įmonėse bei globaliame kontekste

Dalyko turinys

1. Verslo etikos samprata ir raida.
2. Verslas ir visuomenė: suinteresuotos grupės ir jų interesai.
3. Verslo etikos formavimasis.
4. Verslo etikos principai organizacijose
5. Verslo etikos problemos ir jų analizė.
6. Verslo etikos priemonės ir jų komunikacija.
7. Dalykinė etika ir etiketas.
8. Įmonių socialinės atsakomybės samprata, turinys, formavimosi priežastys, nauda ir pasekmės.
9. Įmonių socialinės atsakomybės pilietinės visuomenės vaidmuo ir krizių valdymas
10. Įmonių socialinės atsakomybė ir įmonių strategijos.
11. Įmonių socialinės atsakomybės atskaitomybė.
12. Įmonių socialinės atsakomybės valdymas.
13. Įmonių socialinės atsakomybės raidos tendencijos bei iššūkiai.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

45 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

45 val.

Savarankiškas darbas

62 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%
Atvejų analizė – 30%
Grupinis savarankiškas darbas – 20%
Egzaminas – 30%

Literatūra

1. 2002 Pruskus, V. Verslo etika http://84.240.30.143/knygos/Verslas/Verslo%20Etika%20(Pruskus).pdf
2. 2014 Misevičius, V. Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai
3. 2008 The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility
4. 2014 Corporate social responsibility : readings and cases in a global context
Papildoma literatūra
1. 2020 Hartman, L, Des Jardins, J., MacDonald, Cr. Business Ethics: Decision Making for Personal Integrity& Social Responsibility.
2. 2022 Ferrell, O. C., Fraedrich, J.,Ferrell, L. Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases, 13e.
3. 2018 Crowther, D., Redefining Corporate Social responsibility. https://vdu.primo.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=2336815950007036&institutionId=7036&customerId=7035
4. 2022 Chandler, D. Strategic Corporate Social Responsibility: Sustainable Value Creation 5th Edition
5. 2020 Issues in Business Ethics and Corporate Social Responsibility: Selections from SAGE