Finansų apskaita ir atskaitomybė (FIN2002)

  • Dalyko kodas: FIN 2002
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Financial accounting and reporting
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    doc. dr. Renata Legenzova

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti pagrindines finansų apskaitos sąvokas, metodus ir principus, apskaitos procesą, finansinių ataskaitų paskirtį, turinį, rengimo reikalavimus ir įmonių praktikas. Baigę dalyką studentai žinos pagrindinius finansų apskaitos reglamentavimo reikalavimus, įgis teorinių žinių ir praktinių įgūdžių reikalingų operacijų identifikavimui, matavimui bei fiksavimui apskaitoje, gebės taikyti finansinių atskaitų rengimo reikalavimus bei analizuoti finansinių ataskaitų turinį ir apie pagrindines apskaitines kategorijas atskleistą informciją.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to study the main accounting concepts, methods and tools, accounting process, the aim, content and requirements of financial reporting as well as practices of entities. Upon completion of this course students will know the main accounting regulation requirements; will acquire the theoretical knowledge and practical skills on how to identify, measure and record business transactions; will be able to apply regulatory requirements to prepare financial statements, will be able to analyse the content of financial statements and information disclosure on the main accounting categories.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Finansų pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

1. Identifikuoti finansų apskaitos ir atskaitomybės paskirtį, tikslus bei specifiką
2. Apibūdinti apskaitos ir atskaitomybės reglamentavimą ir jo pokyčių pagrindines kryptis bei priežastis
3. Paaiškinti įvairių apskaitinių kategorijų (pajamų, sąnaudų, turto, įsipareigojimų, nuosavybės ir pan.) identifikavimo, įvertinimo ir apskaitymo reikalavimus bei pritaikyti juos praktiškai
4. Paaiškinti apskaitos procesą, jo etapus, nuoseklumą bei finansinių ataskaitų turinį ir tipus
5. Gebėti praktiškai įvykdyti apskaitos proceso etapų reikalavimus ir parengti įmonės finansines ataskaitas
6. Apibūdinti ir analizuoti įmonių finansinės informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus, vertinti įmonių pateiktą informaciją, jos charakteristikas, atitikimą reikalavimams
7. Atpažinti ir gebėti taikyti buhalterių profesionalų etikos kodekso bei finansų apskaitos ir atskaitomybės reikalavimus tikros ir teisingos informacijos atskleidimui
8. Parengti ir apginti grupinį darbą, praktiškai pritaikant apskaitos proceso ir atskirų apskaitinių kategorijų identifikavimo, įvertinimo, apskaitymo ir informacijos atskleidimo teorines žinias bei teisinius reikalavimus

Dalyko turinys

1. Įvadas į finansų apskaitą
2. Finansų apskaitos ir atskaitomybės reglamentavimas ir jo pokyčiai, apskaitos standartai, įmonių apskaitos politika.
3. Buhalterių profesionalų etikos kodeksas ir jo reikalavimai.
4. Įmonės ekonominė padėtis ir jos atspindėjimas finansinėse ataskaitose. Finansinių ataskaitų turinys ir rengimo reikalavimai.
5. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Duomenų registravimas sąskaitose bei registruose. Bandomasis balansas. Koreguojantys įrašai. Sąskaitų uždarymas.
6. Pardavimų ir pirkimų apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaitos taisyklės ir metodai. Pelno (nuostolių) ataskaitos turinys ir tipai.
7. Balanso turinys ir tipai
8. Įmonės trumpalaikio turto apskaita (gryni pinigai, gautinos sumos, atsargos, vertės sumažėjimas)
9. Įmonės ilgalaikio turto apskaita (materialaus ir nematerialaus turto identifikavimas, vertinimas, nusidėvėjimas, perleidimas. Finansinio turto apskaita)
10. Įsipareigojimų apskaita
11. Savininkų nuosavybės bei operacijų su ja apskaita. Pelno paskirstymas
12. Įmonės pinigų srautai. Pinigų srautų ataskaita ir jos rengimas

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

45 val.

Seminarai

15 val.

15 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 25%
Seminaro užduočių atlikimas ir kontrolinis – 10%
Grupinis namų darbas (praktinių užduočių atlikimas ir atvejų analizė) – 25%
Egzaminas - 40%

Literatūra

1. Verslo apskaitos standartai (e-resource) https://avnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-1/verslo-apskaitos-standartai/priimti-standartai
2. 2016 Ivanauskienė, A.Buhalterinė apskaita. Tyto alba
3. 2015 Harrison, W. T. et. al. Financial accounting. Pearson
Papildoma literatūra
1 2015 Žaptorius, Jonas. Finansinė apskaita. Technika
2. Verslo apskaitos standartų metodinės rekomendacijos https://avnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-1/verslo-apskaitos-standartai/metodines-rekomendacijos
5. 2014 Libby, R. Libby, P.A., Short, D.G. Financial accounting. McGraw Hill Education