Mokesčiai ir apmokestinimas (FIN3005)

  • Dalyko kodas: FIN 3005
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Taxes and Taxation
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. Dr. Asta Gaigalienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas supažindina su pagrindiniais mokesčiais, mokesčių sistema, jos pagrindiniais dalyviais, pristatyto apmokestinimo instrumentarijų, mechanizmus ir reglamentavimą, atskleidžia mokestinės prievolės esmę ir jos vykdymo ypatumus, išugdo įgūdžius, reikalingus mokesčiams apskaičiuoti, sumokėti ir deklaruoti, supažindina suvertinimo turiniu ir metodais, reikalingais mokesčių įtakai verslo subjektų finansiniams rezultatams įvertinti.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course introduces the basic elements and participants of tax system and principles of taxation, as well as to legal aspects of taxation, tax obligation and its execution peculiarities, develops students ability to calculate main taxes, to pay them and to declare, provides students with the content and methods of analysis of taxation effects on business decisions and financial results

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Finansų pagrindai, Finansų apskaita, Valstybės finansai

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti mokesčių ir jų sistemos elementus, dalyvius ir jų svarbą
2. Demonstruoti žinias, supratimą apie pagrindinius apmokestinimo instrumentarijaus elementus, mechanizmus ir gebės juos atpažinti, suvoks jų skirtumus
3. Demonstruoti žinias ir supratimą apie teisinį apmokestinimo reglamentavimą, mokestinę prievolę ir jos vykdymą
3. Demonstruoti žinias ir supratimą apie teisinį apmokestinimo reglamentavimą, mokestinę prievolę ir jos vykdymą
4. Demonstruoti žinias, supratimą apie pagrindinių mokesčių rūšių apskaičiavimo ir deklaravimo ypatumus
5.Vertinti mokesčių ir mokesčių sistemos įtaką verslo įmonių finansiniams rezultatams
6. Savarankiškai analizuoti ir vertinti aktualią mokesčių ir apmokestinimo problemą, parengiant grupinį namų darbą ir pristatant jį
7. Komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, prisiimti atsakomybę, diskutuoti grupėje ir kt.

Dalyko turinys

1. Mokesčių ir jų sistemos samprata, funkcijos.
2. Mokesčių instrumentarijus ir klasifikacija.
3. Apmokestinimo principai, mechanizmai ir atsakingos institucijos.
4. Efektyvios mokesčių sistemos principai.
5. Teisinis apmokestinimo reglamentavimas ir principai.
6. Mokesčių kultūra.
7. Pagrindiniai tiesioginiai mokesčiai Lietuvoje ir pasaulyje.
8. Pagrindiniai netiesioginiai mokesčiai Lietuvoje ir pasaulyje
9. Mokesčių valdymo principai.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

30 val.

30 val.

Seminarai

30 val.

30 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Kaupiamasis balas semestro metu – 40%
Egzaminas – 30%

Literatūra

1. 2011 Medelienė A., Sudavičius B. Mokesčių teisė. Vilnius: Vį Registrų centras
2. 2015 Frecknall-Hughes, J.The Theory, Principles and Management of Taxation– An Introduction. Routledge
3. 2011 Schanz, D., Schanz, S. Business Taxation and Financial Decisions. Springer Berlin Heidelberg https://vdu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/
370LABT_VMU/1p5i5aa/alma994661104607036
4. 2020 Hyman, D. N. Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy. 12th Edition.
Papildoma literatūra
1. Aktuali redakcija Taxation trends in European union Elektroninis išteklius kintančia nuoroda
2. Aktuali redakcija Lietuvos Respublikos įstatymai reglamentuojantys apmokestinimą Lietuvoje. Elektroninis išteklius kintančia nuoroda
3. Aktuali redakcija Straipsniai iš mokslinių periodinių leidinių „Mokesčių žinios“, „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ ir kt. Elektroninis išteklius kintančia nuoroda